نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب و هوا بررسی برخی از نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه در جنگل‌های شهرستان خلخال [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 499-489]
 • آب و هوا بررسی عوامل مؤثر در پراکنش گونه­ های پسته وحشی در استان زنجان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-33]
 • آتش‌­سوزی نتایج اولیه جست­‌دهی بلوط ایرانی (Lindl.Quercus brantii) بعد از آتش­‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 236-225]
 • آتش‌سوزی جنگل تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 474-464]
 • آکاسیا تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 567-560]
 • آماربرداری صددرصد بررسی تغییرات ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی با استفاده از عکس‌های هوایی و آماربرداری صددرصد [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 649-637]
 • آنافیتو آنالیز پوشش گیاهی براساس جوامع و ارتباط آن با شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌های طبیعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 98-85]
 • آنالیزهای چندمتغیره ارتباط بین پوشش‌های رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 187-174]
 • آنالیزهای چند متغیره شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی- شیمیایی خاک با گروه‌های بوم‌­شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله­‌گون ایلام [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 160-149]

ا

 • اثر انگشت طیفی بررسی تفاوت انعکاس طیفی برگ مهمترین گونه‌های درختی جنگل‌های خزری با استفاده از طیف‌سنجی زمینی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 580-568]
 • ادغام داده­ها ارزیابی قابلیت داده‌های سنجنده IRS- LISS IIIو SPOT- HRG در شناسایی و تفکیک طبقات گلازنی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های گلازنی شده بانه کردستان) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 463-450]
 • ارتفاع بررسی برخی از نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه در جنگل‌های شهرستان خلخال [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 499-489]
 • ارتفاع بررسی آماری شرایط فیزیوگرافیک رویشگاه‌های پسته وحشی در استان فارس با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 522-512]
 • ارتفاع بررسی مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری در کرمانشاه [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 543-534]
 • ارتفاع نتایج 10 ساله بررسی مناسبترین زمان جنگل‌کاری با بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) در گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 336-327]
 • ارتفاع فنولوژی بنه . Pistacia atlantica Desf subsp. mutica (F. & M.) Rech در جنگل‌های خلخال [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 358-348]
 • ارتفاع استفاده از مالچ در موفقیت جنگل‌کاری با ژنوتیپ های برتر گردو (L. Juglans regia) در اراضی جنگلی استان کردستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 32-25]
 • ارتفاع بررسی عوامل مؤثر در پراکنش گونه­ های پسته وحشی در استان زنجان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-33]
 • ارتفاع بررسی اثر مبدأ جغرافیایی بذر بر درصد سبز کردن بذرها، رویش قطری و ارتفاعی نهال‌های گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 115-107]
 • ارتوفتو بررسی تغییرات ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی با استفاده از عکس‌های هوایی و آماربرداری صددرصد [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 649-637]
 • ارس بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و جنگل­شناسی گونه Juniperus excelsa در جنگل‌های طبیعی ایلان در استان قزوین [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 487-475]
 • ازت مایع بررسی امکان نگهداری بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرایط فراسرد (Cryopreservation) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 636-627]
 • اسالم بررسی سازگاری برخی از سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه میان‌بند جنگل‌های اسالم [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 72-64]
 • استان فارس بررسی آماری شرایط فیزیوگرافیک رویشگاه‌های پسته وحشی در استان فارس با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 522-512]
 • استان مرکزی بررسی سازگاری 21 کلن صنوبر تاج‌بسته در استان مرکزی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 664-650]
 • اصفهان بررسی خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 24-10]
 • اکالیپتوس تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 567-560]
 • ایلام شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی- شیمیایی خاک با گروه‌های بوم‌­شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله­‌گون ایلام [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 160-149]
 • ایلان بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و جنگل­شناسی گونه Juniperus excelsa در جنگل‌های طبیعی ایلان در استان قزوین [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 487-475]
 • الکتروفورز مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 302-290]
 • اندازه­‌گیری جنگل بررسی و مقایسه روش‌های تجدیدحجم بکار رفته در سری یک شوراب، طرح جنگل­‌داری گلبند [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 173-167]
 • اوری بررسی شاخص سطح برگ اوری و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی و خاک رویشگاه (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه اندبیل خلخال) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 289-280]

ب

 • بادام آزمایش جنگل‌کاری دیم پنج ژنوتیپ بادام (Amygdalus communis L.) و یک ژنوتیپ بنه (Pistacia atlantica Desf.) در استان زنجان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 166-161]
 • باغ گیاه‌شناسی بررسی وضعیت تغذیه‌ای درختان ملج (Ulmus glabra Huds.) و ارتباط آن با ضعف و خشکیدگی آنها در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 106-99]
 • بلندمازو نتایج 10 ساله بررسی مناسبترین زمان جنگل‌کاری با بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) در گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 336-327]
 • بلندمازو مقایسه ویژگی‌های رویشی بلندمازو در جنگل‌کاری های خالص و آمیخته [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 224-210]
 • بلوط بررسی تغییرات ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی با استفاده از عکس‌های هوایی و آماربرداری صددرصد [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 649-637]
 • بلوط بررسی و مقایسه زادآوری دانه‌زاد و شاخه‌زاد در توده‌های دست‌نخورده و گلازنی‌شده بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه کردستان) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 84-73]
 • بلوط ایرانی تحقیق بر روی صفات مورفولوژیک و جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در نهالستان [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 533-523]
 • بلوط ایرانی نتایج اولیه جست­‌دهی بلوط ایرانی (Lindl.Quercus brantii) بعد از آتش­‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 236-225]
 • بندپایان تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 567-560]
 • بنه بررسی برخی از نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه در جنگل‌های شهرستان خلخال [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 499-489]
 • بنه بررسی آماری شرایط فیزیوگرافیک رویشگاه‌های پسته وحشی در استان فارس با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 522-512]
 • بنه آزمایش جنگل‌کاری دیم پنج ژنوتیپ بادام (Amygdalus communis L.) و یک ژنوتیپ بنه (Pistacia atlantica Desf.) در استان زنجان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 166-161]
 • بنیه اولیه بذر تحقیق بر روی صفات مورفولوژیک و جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در نهالستان [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 533-523]
 • بوته‌میری بررسی علل مرگ نونهال‌های سوزنی‌برگ در نهالستان لاکان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 271-263]
 • بومی ایران بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه‌زنی در سه گونه زالزالک (C. babakhanloui، C. aminii، Crataegus persica) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 559-544]

پ

 • پارسل شاهد تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل در مقایسه با جنگل شاهد (مطالعه موردی: حوضه 45 گلبند) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 626-615]
 • پارسل مدیریت شده تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل در مقایسه با جنگل شاهد (مطالعه موردی: حوضه 45 گلبند) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 626-615]
 • پراکسیداز مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 302-290]
 • پروانه گالزای صنوبر بررسی تأثیر وجین علف‌های هرز بر زنده‌مانی، رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های صنوبر و انبوهی آفات مهم آن در نهالستان‌های صنوبر ایستگاه صفرابسته گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 393-382]
 • پسته معمولی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی درخت پسته معمولی (Pistacia vera L.) در جنگل‌های خواجه کلات، استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 347-337]
 • پسته وحشی فنولوژی بنه . Pistacia atlantica Desf subsp. mutica (F. & M.) Rech در جنگل‌های خلخال [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 358-348]
 • پهنای دایره‌های سالیانه تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 474-464]
 • پوشش گیاهی بررسی پوشش گیاهی در رابطه با شرایط ادافیکی و فیزیوگرافی رویشگاه (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کبیرکوه ایلام) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 593-581]
 • پوشش گیاهی شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی- شیمیایی خاک با گروه‌های بوم‌­شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله­‌گون ایلام [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 160-149]
 • پوششهای درختی و درختچه‌ای طبقه‌بندی پوشش‌های درختی و درختچه‌ای و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های شفارود استان گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 449-436]

ت

 • تاج‌پوشش مقایسه روش‌های نمونه‌برداری با قطعه نمونه دایره‌ای شکل و خط‌نمونه در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 368-359]
 • تیپ­بندی جنگل بررسی قابلیت داده ­های رقومی سنجنده ETM+ در تفکیک تیپ های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 63-51]
 • تیپ‌بندی جنگل ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای ETM+ و LISS III برای تهیه نقشه تیپ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 606-594]
 • تیپ جنگلی بررسی عوامل مؤثر در پراکنش گونه­ های پسته وحشی در استان زنجان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-33]
 • تجزیه برگ بررسی وضعیت تغذیه‌ای درختان ملج (Ulmus glabra Huds.) و ارتباط آن با ضعف و خشکیدگی آنها در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 106-99]
 • تجزیه به مؤلفه اصلی آنالیز پوشش گیاهی براساس جوامع و ارتباط آن با شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌های طبیعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 98-85]
 • تجزیه مؤلفه­های اصلی ارزیابی قابلیت داده‌های سنجنده IRS- LISS IIIو SPOT- HRG در شناسایی و تفکیک طبقات گلازنی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های گلازنی شده بانه کردستان) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 463-450]
 • تصاویر ماهواره‌­ای کاربرد عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌­ای در نماسازی تغییرات پوشش جنگل در زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کاکارضای استان لرستان) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 249-237]
 • تصحیحات هندسی بررسی قابلیت داده ­های رقومی سنجنده ETM+ در تفکیک تیپ های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 63-51]
 • تعداد در هکتار مقایسه روش‌های نمونه‌برداری با قطعه نمونه دایره‌ای شکل و خط‌نمونه در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 368-359]
 • تغییرات پوشش جنگل کاربرد عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌­ای در نماسازی تغییرات پوشش جنگل در زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کاکارضای استان لرستان) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 249-237]
 • تکثیر غیر‌جنسی اثر سن و عمق کاشت قلمه در زنده‌مانی اولیه و رشد صنوبر دلتوئیدس (.Populus deltoides Bartr. ex Marsh) در استان گیلان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 279-272]
 • تنوع ژنتیکی استفاده از صفات مورفولوژیکی برگ برای تمایز توده‌های Populus nigra در استان‌های کرمانشاه و زنجان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 381-369]
 • تنوع گونه­ای بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 133-125]
 • تنوع گونه‌ای تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل در مقایسه با جنگل شاهد (مطالعه موردی: حوضه 45 گلبند) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 626-615]
 • توده آمیخته بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 435-422]
 • توده خالص بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 435-422]
 • توده ناهمسال برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با به‌کارگیری برخی مدل‌های (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 124-116]
 • توزیع گاما برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با به‌کارگیری برخی مدل‌های (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 124-116]
 • توزیع لگ­نرمال برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با به‌کارگیری برخی مدل‌های (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 124-116]
 • توزیع نمایی برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با به‌کارگیری برخی مدل‌های (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 124-116]
 • تولید نهال تأثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه‌­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 403-394]

ج

 • جست­‌دهی نتایج اولیه جست­‌دهی بلوط ایرانی (Lindl.Quercus brantii) بعد از آتش­‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 236-225]
 • جنگل­کاری خالص و آمیخته مقایسه ویژگی‌های رویشی بلندمازو در جنگل‌کاری های خالص و آمیخته [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 224-210]
 • جنگل خیرود تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 474-464]
 • جنگل خیرودکنار برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با به‌کارگیری برخی مدل‌های (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 124-116]
 • جنگل خزری بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده‌­های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال (مطالعه موردی: جنگل مرس­سی، بخش دو سنگده) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 148-134]
 • جنگل شاخه­‌زاد بررسی شاخص سطح برگ اوری و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی و خاک رویشگاه (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه اندبیل خلخال) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 289-280]
 • جنگل­کاری بررسی رویش و تولید چوب گونه زربین (Cupresuss sempervirens L. var. horizontalis) در جنگل­کاری منطقه کردکوی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 614-607]
 • جنگل­کاری استفاده از مالچ در موفقیت جنگل‌کاری با ژنوتیپ های برتر گردو (L. Juglans regia) در اراضی جنگلی استان کردستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 32-25]
 • جنگل‌کاری تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 567-560]
 • جنگل‌کاری کارایی کریجینگ در برآورد و نقشه‌سازی موجودی جنگل‌کاری‌ها (مطالعه موردی: جنگل‌کاری بنشکی رامسر) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 318-303]
 • جنگل‌کاری دیم آزمایش جنگل‌کاری دیم پنج ژنوتیپ بادام (Amygdalus communis L.) و یک ژنوتیپ بنه (Pistacia atlantica Desf.) در استان زنجان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 166-161]
 • جنگلهای ارسباران بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 133-125]
 • جنگلهای بلوط زاگرس مقایسه روش‌های نمونه‌برداری با قطعه نمونه دایره‌ای شکل و خط‌نمونه در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 368-359]
 • جنگلهای خزری بررسی تفاوت انعکاس طیفی برگ مهمترین گونه‌های درختی جنگل‌های خزری با استفاده از طیف‌سنجی زمینی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 580-568]
 • جنگلهای خزری بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 435-422]
 • جنگلهای خواجه کلات تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی درخت پسته معمولی (Pistacia vera L.) در جنگل‌های خواجه کلات، استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 347-337]
 • جنگل‌های زاگرس نتایج اولیه جست­‌دهی بلوط ایرانی (Lindl.Quercus brantii) بعد از آتش­‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 236-225]
 • جنگلهای طبیعی آنالیز پوشش گیاهی براساس جوامع و ارتباط آن با شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌های طبیعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 98-85]
 • جنگل‌های گلبند بررسی و مقایسه روش‌های تجدیدحجم بکار رفته در سری یک شوراب، طرح جنگل­‌داری گلبند [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 173-167]
 • جهت بررسی آماری شرایط فیزیوگرافیک رویشگاه‌های پسته وحشی در استان فارس با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 522-512]
 • جهت فنولوژی بنه . Pistacia atlantica Desf subsp. mutica (F. & M.) Rech در جنگل‌های خلخال [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 358-348]
 • جهت بررسی عوامل مؤثر در پراکنش گونه­ های پسته وحشی در استان زنجان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-33]
 • جوامع گیاهی آنالیز پوشش گیاهی براساس جوامع و ارتباط آن با شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌های طبیعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 98-85]
 • جوانه‌زنی بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه‌زنی در سه گونه زالزالک (C. babakhanloui، C. aminii، Crataegus persica) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 559-544]

چ

 • چمستان بررسی سازگاری Cedrus deodara Loud.و atlantica Manetti. Cedrus در چمستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 9-1]

ح

 • حاصلخیزی خاک بررسی وضعیت تغذیه‌ای درختان ملج (Ulmus glabra Huds.) و ارتباط آن با ضعف و خشکیدگی آنها در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 106-99]
 • حاصل‌خیزی خاک ارتباط بین پوشش‌های رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 187-174]
 • حداکثر تشابه ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای ETM+ و LISS III برای تهیه نقشه تیپ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 606-594]
 • حرارت فنولوژی بنه . Pistacia atlantica Desf subsp. mutica (F. & M.) Rech در جنگل‌های خلخال [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 358-348]
 • حفاظت فراسرد بررسی امکان نگهداری بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرایط فراسرد (Cryopreservation) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 636-627]

خ

 • خاک بررسی برخی از نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه در جنگل‌های شهرستان خلخال [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 499-489]
 • خاک تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 567-560]
 • خاک بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و جنگل­شناسی گونه Juniperus excelsa در جنگل‌های طبیعی ایلان در استان قزوین [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 487-475]
 • خاک بررسی شاخص سطح برگ اوری و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی و خاک رویشگاه (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه اندبیل خلخال) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 289-280]
 • خاک آنالیز پوشش گیاهی براساس جوامع و ارتباط آن با شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌های طبیعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 98-85]
 • خاک­برگ تأثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه‌­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 403-394]
 • خراسان رضوی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی درخت پسته معمولی (Pistacia vera L.) در جنگل‌های خواجه کلات، استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 347-337]
 • خرم‌آباد لرستان بررسی و مقایسه سازگاری 10 رقم زیتون از نظر زنده‌مانی، رشد ارتفاعی، قطری و میوه‌دهی در خرم‌آباد لرستان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 326-319]
 • خزانه سلکسیون بررسی خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 24-10]
 • خصوصیات برگ استفاده از صفات مورفولوژیکی برگ برای تمایز توده‌های Populus nigra در استان‌های کرمانشاه و زنجان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 381-369]
 • خصوصیات کمی و کیفی تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل در مقایسه با جنگل شاهد (مطالعه موردی: حوضه 45 گلبند) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 626-615]
 • خط نمونه مقایسه روش‌های نمونه‌برداری با قطعه نمونه دایره‌ای شکل و خط‌نمونه در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 368-359]
 • خلخال فنولوژی بنه . Pistacia atlantica Desf subsp. mutica (F. & M.) Rech در جنگل‌های خلخال [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 358-348]
 • خواب بذر بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه‌زنی در سه گونه زالزالک (C. babakhanloui، C. aminii، Crataegus persica) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 559-544]

د

 • داده­های ماهواره­ای ارزیابی قابلیت داده‌های سنجنده IRS- LISS IIIو SPOT- HRG در شناسایی و تفکیک طبقات گلازنی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های گلازنی شده بانه کردستان) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 463-450]
 • درختان چندمنظوره آزمایش جنگل‌کاری دیم پنج ژنوتیپ بادام (Amygdalus communis L.) و یک ژنوتیپ بنه (Pistacia atlantica Desf.) در استان زنجان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 166-161]
 • درختان نخبه بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده‌­های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال (مطالعه موردی: جنگل مرس­سی، بخش دو سنگده) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 148-134]
 • درصد سبز شدن تحقیق بر روی صفات مورفولوژیک و جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در نهالستان [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 533-523]
 • دیسک بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 421-404]
 • دقّت مقایسه روش‌های نمونه‌برداری با قطعه نمونه دایره‌ای شکل و خط‌نمونه در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 368-359]
 • دوره دوم بهره‌برداری بررسی مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری در کرمانشاه [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 543-534]
 • دوشاخگی بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده‌­های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال (مطالعه موردی: جنگل مرس­سی، بخش دو سنگده) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 148-134]

ذ

 • ذخیرگاه جنگلی سرسختی بررسی تغییرات ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی با استفاده از عکس‌های هوایی و آماربرداری صددرصد [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 649-637]

ر

 • راش تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل در مقایسه با جنگل شاهد (مطالعه موردی: حوضه 45 گلبند) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 626-615]
 • راش بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 421-404]
 • راش بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 435-422]
 • راش تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 474-464]
 • راش ارتباط بین پوشش‌های رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 187-174]
 • راش بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده‌­های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال (مطالعه موردی: جنگل مرس­سی، بخش دو سنگده) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 148-134]
 • رشد بررسی خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 24-10]
 • رشد ارتفاعی بررسی تأثیر وجین علف‌های هرز بر زنده‌مانی، رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های صنوبر و انبوهی آفات مهم آن در نهالستان‌های صنوبر ایستگاه صفرابسته گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 393-382]
 • رشد قطری بررسی تأثیر وجین علف‌های هرز بر زنده‌مانی، رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های صنوبر و انبوهی آفات مهم آن در نهالستان‌های صنوبر ایستگاه صفرابسته گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 393-382]
 • ریشه‌زایی اثر سن و عمق کاشت قلمه در زنده‌مانی اولیه و رشد صنوبر دلتوئیدس (.Populus deltoides Bartr. ex Marsh) در استان گیلان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 279-272]
 • رقم بررسی و مقایسه سازگاری 10 رقم زیتون از نظر زنده‌مانی، رشد ارتفاعی، قطری و میوه‌دهی در خرم‌آباد لرستان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 326-319]
 • رویش بررسی رویش و تولید چوب گونه زربین (Cupresuss sempervirens L. var. horizontalis) در جنگل­کاری منطقه کردکوی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 614-607]
 • رویش بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 421-404]
 • رویش مقایسه ویژگی‌های رویشی بلندمازو در جنگل‌کاری های خالص و آمیخته [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 224-210]
 • روش 3p بررسی و مقایسه روش‌های تجدیدحجم بکار رفته در سری یک شوراب، طرح جنگل­‌داری گلبند [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 173-167]
 • روش ­تجدیدحجم معمولی بررسی و مقایسه روش‌های تجدیدحجم بکار رفته در سری یک شوراب، طرح جنگل­‌داری گلبند [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 173-167]
 • رویش حجمی بررسی مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری در کرمانشاه [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 543-534]
 • رویش قطری تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 474-464]
 • روش نمونه‌برداری مقایسه روش‌های نمونه‌برداری با قطعه نمونه دایره‌ای شکل و خط‌نمونه در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 368-359]
 • روند بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 421-404]

ز

 • زادآوری بررسی برخی از نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه در جنگل‌های شهرستان خلخال [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 499-489]
 • زادآوری دانه‌­زاد و شاخه‌­زاد بررسی و مقایسه زادآوری دانه‌زاد و شاخه‌زاد در توده‌های دست‌نخورده و گلازنی‌شده بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه کردستان) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 84-73]
 • زاگرس ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای ETM+ و LISS III برای تهیه نقشه تیپ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 606-594]
 • زاگرس کاربرد عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌­ای در نماسازی تغییرات پوشش جنگل در زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کاکارضای استان لرستان) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 249-237]
 • زاگرس شمالی ارزیابی قابلیت داده‌های سنجنده IRS- LISS IIIو SPOT- HRG در شناسایی و تفکیک طبقات گلازنی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های گلازنی شده بانه کردستان) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 463-450]
 • زاگرس شمالی بررسی و مقایسه زادآوری دانه‌زاد و شاخه‌زاد در توده‌های دست‌نخورده و گلازنی‌شده بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه کردستان) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 84-73]
 • زیتون بررسی و مقایسه سازگاری 10 رقم زیتون از نظر زنده‌مانی، رشد ارتفاعی، قطری و میوه‌دهی در خرم‌آباد لرستان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 326-319]
 • زربین بررسی رویش و تولید چوب گونه زربین (Cupresuss sempervirens L. var. horizontalis) در جنگل­کاری منطقه کردکوی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 614-607]
 • زمان جنگل‌کاری نتایج 10 ساله بررسی مناسبترین زمان جنگل‌کاری با بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) در گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 336-327]
 • زمان جوانه‌زنی مطالعه مراحل باز شدن جوانه‌ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) در سن‌های مختلف [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 511-500]
 • زمان مصرف بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر رشد نهال نوئل (Picea abies L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 262-250]
 • زمین‌آمار کارایی کریجینگ در برآورد و نقشه‌سازی موجودی جنگل‌کاری‌ها (مطالعه موردی: جنگل‌کاری بنشکی رامسر) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 318-303]
 • زمین­شناسی بررسی عوامل مؤثر در پراکنش گونه­ های پسته وحشی در استان زنجان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-33]
 • زنجان آزمایش جنگل‌کاری دیم پنج ژنوتیپ بادام (Amygdalus communis L.) و یک ژنوتیپ بنه (Pistacia atlantica Desf.) در استان زنجان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 166-161]
 • زنده­مانی استفاده از مالچ در موفقیت جنگل‌کاری با ژنوتیپ های برتر گردو (L. Juglans regia) در اراضی جنگلی استان کردستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 32-25]
 • زنده‌مانی بررسی و مقایسه سازگاری 10 رقم زیتون از نظر زنده‌مانی، رشد ارتفاعی، قطری و میوه‌دهی در خرم‌آباد لرستان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 326-319]
 • زنده‌مانی نتایج 10 ساله بررسی مناسبترین زمان جنگل‌کاری با بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) در گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 336-327]
 • زنده‌مانی بررسی تأثیر وجین علف‌های هرز بر زنده‌مانی، رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های صنوبر و انبوهی آفات مهم آن در نهالستان‌های صنوبر ایستگاه صفرابسته گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 393-382]
 • زنده‌مانی بررسی خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 24-10]

س

 • ساختار مکانی کارایی کریجینگ در برآورد و نقشه‌سازی موجودی جنگل‌کاری‌ها (مطالعه موردی: جنگل‌کاری بنشکی رامسر) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 318-303]
 • ساختار ناهمسال بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 435-422]
 • سازگاری بررسی سازگاری 21 کلن صنوبر تاج‌بسته در استان مرکزی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 664-650]
 • سازگاری بررسی سازگاری Cedrus deodara Loud.و atlantica Manetti. Cedrus در چمستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 9-1]
 • سازگاری بررسی سازگاری برخی از سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه میان‌بند جنگل‌های اسالم [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 72-64]
 • سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی بررسی آماری شرایط فیزیوگرافیک رویشگاه‌های پسته وحشی در استان فارس با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 522-512]
 • سدر اطلس بررسی سازگاری Cedrus deodara Loud.و atlantica Manetti. Cedrus در چمستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 9-1]
 • سدر دئودار بررسی سازگاری Cedrus deodara Loud.و atlantica Manetti. Cedrus در چمستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 9-1]
 • سرخرطومی برگخوار صنوبر بررسی تأثیر وجین علف‌های هرز بر زنده‌مانی، رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های صنوبر و انبوهی آفات مهم آن در نهالستان‌های صنوبر ایستگاه صفرابسته گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 393-382]
 • سرعت رشد مطالعه مراحل باز شدن جوانه‌ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) در سن‌های مختلف [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 511-500]
 • سریهای زمانی بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 421-404]
 • سنجندهETM+ بررسی قابلیت داده ­های رقومی سنجنده ETM+ در تفکیک تیپ های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 63-51]
 • سن نهال مطالعه مراحل باز شدن جوانه‌ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) در سن‌های مختلف [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 511-500]
 • سوزنی­برگ بررسی علل مرگ نونهال‌های سوزنی‌برگ در نهالستان لاکان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 271-263]
 • سوزنی­برگان بررسی سازگاری برخی از سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه میان‌بند جنگل‌های اسالم [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 72-64]

ش

 • شاخص پوشش گیاهی بررسی تفاوت انعکاس طیفی برگ مهمترین گونه‌های درختی جنگل‌های خزری با استفاده از طیف‌سنجی زمینی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 580-568]
 • شاخص تشابه تغییرات ترکیب گونه‌ای پوشش علفی در جنگل‌های دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) با سنین متفاوت در کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 199-188]
 • شاخص چیرگی تغییرات ترکیب گونه‌ای پوشش علفی در جنگل‌های دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) با سنین متفاوت در کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 199-188]
 • شاخص سطح برگ بررسی شاخص سطح برگ اوری و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی و خاک رویشگاه (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه اندبیل خلخال) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 289-280]
 • شاخص شانون تغییرات ترکیب گونه‌ای پوشش علفی در جنگل‌های دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) با سنین متفاوت در کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 199-188]
 • شاخصهای گیاهی ارزیابی قابلیت داده‌های سنجنده IRS- LISS IIIو SPOT- HRG در شناسایی و تفکیک طبقات گلازنی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های گلازنی شده بانه کردستان) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 463-450]
 • شادابی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی درخت پسته معمولی (Pistacia vera L.) در جنگل‌های خواجه کلات، استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 347-337]
 • شیب بررسی آماری شرایط فیزیوگرافیک رویشگاه‌های پسته وحشی در استان فارس با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 522-512]
 • شیب بررسی عوامل مؤثر در پراکنش گونه­ های پسته وحشی در استان زنجان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-33]
 • شرایط ادافیکی و فیزیوگرافی بررسی پوشش گیاهی در رابطه با شرایط ادافیکی و فیزیوگرافی رویشگاه (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کبیرکوه ایلام) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 593-581]
 • شرایط توپوگرافی طبقه‌بندی پوشش‌های درختی و درختچه‌ای و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های شفارود استان گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 449-436]
 • شیشم تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 567-560]
 • شوری اثر نمک‌های کلرور سدیم و کلرور کلسیم بر صفات رویشی و تجمع عناصر در برگ چهار ژنوتیپ صنوبر [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-200]

ص

 • صحت­ کلی بررسی قابلیت داده ­های رقومی سنجنده ETM+ در تفکیک تیپ های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 63-51]
 • صفات مورفولوژیکی استفاده از صفات مورفولوژیکی برگ برای تمایز توده‌های Populus nigra در استان‌های کرمانشاه و زنجان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 381-369]
 • صنوبر بررسی مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری در کرمانشاه [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 543-534]
 • صنوبر بررسی سازگاری 21 کلن صنوبر تاج‌بسته در استان مرکزی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 664-650]
 • صنوبر استفاده از صفات مورفولوژیکی برگ برای تمایز توده‌های Populus nigra در استان‌های کرمانشاه و زنجان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 381-369]
 • صنوبر اثر نمک‌های کلرور سدیم و کلرور کلسیم بر صفات رویشی و تجمع عناصر در برگ چهار ژنوتیپ صنوبر [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-200]
 • صنوبر اثر سن و عمق کاشت قلمه در زنده‌مانی اولیه و رشد صنوبر دلتوئیدس (.Populus deltoides Bartr. ex Marsh) در استان گیلان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 279-272]
 • صنوبر بررسی خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 24-10]

ض

 • ضریب­ کاپا بررسی قابلیت داده ­های رقومی سنجنده ETM+ در تفکیک تیپ های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 63-51]

ط

 • طبقه­بندی بررسی قابلیت داده ­های رقومی سنجنده ETM+ در تفکیک تیپ های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 63-51]
 • طبقه‌بندی طبقه‌بندی پوشش‌های درختی و درختچه‌ای و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های شفارود استان گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 449-436]
 • طیف‌سنجی زمینی بررسی تفاوت انعکاس طیفی برگ مهمترین گونه‌های درختی جنگل‌های خزری با استفاده از طیف‌سنجی زمینی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 580-568]

ع

 • عامل توپوگرافی بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و جنگل­شناسی گونه Juniperus excelsa در جنگل‌های طبیعی ایلان در استان قزوین [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 487-475]
 • عکسهای هوایی بررسی تغییرات ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی با استفاده از عکس‌های هوایی و آماربرداری صددرصد [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 649-637]
 • عکس‌های هوایی کاربرد عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌­ای در نماسازی تغییرات پوشش جنگل در زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کاکارضای استان لرستان) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 249-237]
 • علفهای هرز بررسی تأثیر وجین علف‌های هرز بر زنده‌مانی، رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های صنوبر و انبوهی آفات مهم آن در نهالستان‌های صنوبر ایستگاه صفرابسته گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 393-382]
 • عوامل فیزیوگرافی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی درخت پسته معمولی (Pistacia vera L.) در جنگل‌های خواجه کلات، استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 347-337]
 • عوامل محیطی شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی- شیمیایی خاک با گروه‌های بوم‌­شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله­‌گون ایلام [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 160-149]

غ

 • غلظت کلروفیل بررسی تفاوت انعکاس طیفی برگ مهمترین گونه‌های درختی جنگل‌های خزری با استفاده از طیف‌سنجی زمینی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 580-568]
 • غنای گونه­ای بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 133-125]

ف

 • فیزیوگرافی بررسی شاخص سطح برگ اوری و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی و خاک رویشگاه (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه اندبیل خلخال) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 289-280]
 • فنولوژی فنولوژی بنه . Pistacia atlantica Desf subsp. mutica (F. & M.) Rech در جنگل‌های خلخال [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 358-348]

ق

 • قطر بررسی اثر مبدأ جغرافیایی بذر بر درصد سبز کردن بذرها، رویش قطری و ارتفاعی نهال‌های گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 115-107]
 • قطر برابرسینه بررسی مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری در کرمانشاه [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 543-534]
 • قطر برابر سینه برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با به‌کارگیری برخی مدل‌های (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 124-116]
 • قطر برابر‌سینه بررسی برخی از نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی و کیفی بنه در جنگل‌های شهرستان خلخال [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 499-489]
 • قطر تاج استفاده از مالچ در موفقیت جنگل‌کاری با ژنوتیپ های برتر گردو (L. Juglans regia) در اراضی جنگلی استان کردستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 32-25]
 • قطر یقه استفاده از مالچ در موفقیت جنگل‌کاری با ژنوتیپ های برتر گردو (L. Juglans regia) در اراضی جنگلی استان کردستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 32-25]
 • قلمه خشبی اثر سن و عمق کاشت قلمه در زنده‌مانی اولیه و رشد صنوبر دلتوئیدس (.Populus deltoides Bartr. ex Marsh) در استان گیلان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 279-272]
 • قوه نامیه تأثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه‌­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 403-394]

ک

 • کاج الدار مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 302-290]
 • کاج تهران تغییرات ترکیب گونه‌ای پوشش علفی در جنگل‌های دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) با سنین متفاوت در کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 199-188]
 • کاج توپی مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 302-290]
 • کاج جنگلی مطالعه مراحل باز شدن جوانه‌ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) در سن‌های مختلف [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 511-500]
 • کاج کله‌قندی مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 302-290]
 • کاهش رطوبت بذر بررسی امکان نگهداری بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرایط فراسرد (Cryopreservation) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 636-627]
 • کبیرکوه ایلام بررسی پوشش گیاهی در رابطه با شرایط ادافیکی و فیزیوگرافی رویشگاه (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کبیرکوه ایلام) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 593-581]
 • کبوده بومی اثر نمک‌های کلرور سدیم و کلرور کلسیم بر صفات رویشی و تجمع عناصر در برگ چهار ژنوتیپ صنوبر [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-200]
 • کریجینگ کارایی کریجینگ در برآورد و نقشه‌سازی موجودی جنگل‌کاری‌ها (مطالعه موردی: جنگل‌کاری بنشکی رامسر) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 318-303]
 • کردکوی بررسی رویش و تولید چوب گونه زربین (Cupresuss sempervirens L. var. horizontalis) در جنگل­کاری منطقه کردکوی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 614-607]
 • کرمانشاه تغییرات ترکیب گونه‌ای پوشش علفی در جنگل‌های دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) با سنین متفاوت در کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 199-188]
 • کرمانشاه نتایج اولیه جست­‌دهی بلوط ایرانی (Lindl.Quercus brantii) بعد از آتش­‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 236-225]
 • کرم خاکی تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 567-560]
 • کف‌بری بررسی خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 24-10]
 • کلخونگ بررسی آماری شرایط فیزیوگرافیک رویشگاه‌های پسته وحشی در استان فارس با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 522-512]
 • کلن بررسی سازگاری 21 کلن صنوبر تاج‌بسته در استان مرکزی [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 664-650]
 • کود ازته بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر رشد نهال نوئل (Picea abies L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 262-250]
 • کود آلی تأثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه‌­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 403-394]

گ

 • گردو استفاده از مالچ در موفقیت جنگل‌کاری با ژنوتیپ های برتر گردو (L. Juglans regia) در اراضی جنگلی استان کردستان [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 32-25]
 • گروه­گونه­های بوم­شناختی شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی- شیمیایی خاک با گروه‌های بوم‌­شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله­‌گون ایلام [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 160-149]
 • گروه‌گونه‌های بوم‌شناختی بررسی پوشش گیاهی در رابطه با شرایط ادافیکی و فیزیوگرافی رویشگاه (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کبیرکوه ایلام) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 593-581]
 • گلازنی ارزیابی قابلیت داده‌های سنجنده IRS- LISS IIIو SPOT- HRG در شناسایی و تفکیک طبقات گلازنی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های گلازنی شده بانه کردستان) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 463-450]
 • گلازنی بررسی و مقایسه زادآوری دانه‌زاد و شاخه‌زاد در توده‌های دست‌نخورده و گلازنی‌شده بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه کردستان) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 84-73]
 • گیلاس وحشی بررسی اثر مبدأ جغرافیایی بذر بر درصد سبز کردن بذرها، رویش قطری و ارتفاعی نهال‌های گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 115-107]
 • گیلان نتایج 10 ساله بررسی مناسبترین زمان جنگل‌کاری با بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) در گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 336-327]
 • گیلان بررسی سازگاری برخی از سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه میان‌بند جنگل‌های اسالم [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 72-64]
 • گلیسرول 30 درصد بررسی امکان نگهداری بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرایط فراسرد (Cryopreservation) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 636-627]
 • گونه‌های علفی ارتباط بین پوشش‌های رستنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 187-174]
 • گونه­‌های همراه مقایسه ویژگی‌های رویشی بلندمازو در جنگل‌کاری های خالص و آمیخته [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 224-210]

م

 • مازندران بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 421-404]
 • ماکروفون‌ تأثیر جنگل‌کاری Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 567-560]
 • مبدأ بذر تحقیق بر روی صفات مورفولوژیک و جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در نهالستان [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 533-523]
 • مبدأ جغرافیایی بررسی اثر مبدأ جغرافیایی بذر بر درصد سبز کردن بذرها، رویش قطری و ارتفاعی نهال‌های گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 115-107]
 • محلول ویتریفیکاسیون گیاهی بررسی امکان نگهداری بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرایط فراسرد (Cryopreservation) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 636-627]
 • مراحل رشد بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر رشد نهال نوئل (Picea abies L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 262-250]
 • مراحل فنولوژیکی مطالعه مراحل باز شدن جوانه‌ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) در سن‌های مختلف [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 511-500]
 • مرحله توالی اپتیمال بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده‌­های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال (مطالعه موردی: جنگل مرس­سی، بخش دو سنگده) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 148-134]
 • مشخصه رویشی بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و جنگل­شناسی گونه Juniperus excelsa در جنگل‌های طبیعی ایلان در استان قزوین [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 487-475]
 • مشخصه کمی و کیفی بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده‌­های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال (مطالعه موردی: جنگل مرس­سی، بخش دو سنگده) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 148-134]
 • ملج بررسی وضعیت تغذیه‌ای درختان ملج (Ulmus glabra Huds.) و ارتباط آن با ضعف و خشکیدگی آنها در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 106-99]
 • مله­گون شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی- شیمیایی خاک با گروه‌های بوم‌­شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله­‌گون ایلام [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 160-149]
 • ممرز تأثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل در مقایسه با جنگل شاهد (مطالعه موردی: حوضه 45 گلبند) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 626-615]
 • ممرز تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 474-464]
 • منطقه حفاظت شده بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 133-125]
 • مورفولوژی مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 302-290]
 • مورفولوژی بذر تحقیق بر روی صفات مورفولوژیک و جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در نهالستان [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 533-523]

ن

 • ناهمسال بررسی تغییرات ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی با استفاده از عکس‌های هوایی و آماربرداری صددرصد [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 649-637]
 • نقشه‌سازی کارایی کریجینگ در برآورد و نقشه‌سازی موجودی جنگل‌کاری‌ها (مطالعه موردی: جنگل‌کاری بنشکی رامسر) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 318-303]
 • نقشه واقعیت زمینی بررسی قابلیت داده ­های رقومی سنجنده ETM+ در تفکیک تیپ های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه لفور سوادکوه) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 63-51]
 • نماسازی کاربرد عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌­ای در نماسازی تغییرات پوشش جنگل در زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کاکارضای استان لرستان) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 249-237]
 • نهال بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر رشد نهال نوئل (Picea abies L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 262-250]
 • نهالستان بررسی علل مرگ نونهال‌های سوزنی‌برگ در نهالستان لاکان [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 271-263]
 • نهال یکساله نتایج 10 ساله بررسی مناسبترین زمان جنگل‌کاری با بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) در گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 336-327]
 • نوشاخه تابستانه مطالعه مراحل باز شدن جوانه‌ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) در سن‌های مختلف [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 511-500]
 • نوئل بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر رشد نهال نوئل (Picea abies L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 262-250]

و

 • واحد کاری بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و جنگل­شناسی گونه Juniperus excelsa در جنگل‌های طبیعی ایلان در استان قزوین [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 487-475]
 • واقعیت زمینی نمونه‌ای ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای ETM+ و LISS III برای تهیه نقشه تیپ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1388، صفحه 606-594]
 • وجین بررسی تأثیر وجین علف‌های هرز بر زنده‌مانی، رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های صنوبر و انبوهی آفات مهم آن در نهالستان‌های صنوبر ایستگاه صفرابسته گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 393-382]
 • ویژگیهای خاک طبقه‌بندی پوشش‌های درختی و درختچه‌ای و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های شفارود استان گیلان [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 449-436]
 • ویژگیهای مورفولوژیک بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 435-422]

ه

 • هزینه مقایسه روش‌های نمونه‌برداری با قطعه نمونه دایره‌ای شکل و خط‌نمونه در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 3، 1388، صفحه 368-359]