کسب رتبه اول نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران در ارزیابی نشریات جنگل و محیط زیست توسط فرهنگستان علوم

به استناد نتایج ارزیابی منتشرشده جدید (سال 1397) فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که با هدف ارزیابی کیفی 200 نشریه علمی- پژوهشی داخلی در 13 شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی انجام شده است، نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران با کسب رتبه کیفی بسیار خوب (نمره 68/62) موفق به کسب رتبه اول در بین 10 نشریه گرایش جنگل و محیط زیست کشور شد. نتایج کامل ارزیابی را اینجا مشاهده نمایید.