اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
jalilirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 21  

سردبیر

خسرو ثاقب‌طالبی

جنگل‌شناسی استاد، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
saghebtalebirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 13  

مدیر داخلی

مهدی پورهاشمی

جنگل‌شناسی دانشیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
pourhashemirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0002-8918-6336

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه

فرهاد اسدی

جنگل‌داری دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران

mazandaran.areo.ir
fasadirifr-ac.ir
+98 11 3222820-4

h-index: 7  

مهدی پورهاشمی

جنگل‌شناسی دانشیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
pourhashemirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0002-8918-6336

h-index: 15  

مصطفی جعفری

اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
mostafajafaririfr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0003-4859-5341

h-index: 12  

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
jalilirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 21  

هاشم حبشی

خاک‌شناسی جنگل دانشیار، گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

habashi.profcms.gau.ac.ir/
habashigau.ac.ir
+98 17 4427050
0000-0002-5092-4119

h-index: 7  

تیمور رستمی شاهراجی

اصلاح نژاد درختان جنگلی استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

guilan.ac.ir
trostamiguilan.ac.ir
+98 131 44323599
0000-0002-5391-4944

h-index: 4  

سیدعطاءاله حسینی

مهندسی جنگل استاد، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

can.ut.ac.ir/member/ahosseini.aspx
at.hosseiniut.ac.ir
+98 26 32249312

افشین دانه‌کار

محیط زیست ساحلی استاد، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج،‌ایران

can.ut.ac.ir/member/danehkar.aspx
danehkarut.ac.ir
+98 26 32249312

h-index: 18  

رامین رحمانی

اکولوژی جنگل دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

rahmani.profcms.gau.ac.ir/
rahmanigau.ac.ir
+98 17 32427050

پدرام عطارد

ریزاقلیم‌شناسی جنگل استاد، گروه مهندسی جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

nr.ut.ac.ir/forestry
attarodut.ac.ir
+98 26 32249312
0000-0002-1978-7646

h-index: 14  

جهانگیر فقهی

مدیریت جنگل استاد، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

can.ut.ac.ir/member/feghhi.aspx
jfeghhiut.ac.ir
+98 26 32223044
0000-0003-2253-5789

h-index: 12  

اصغر فلاح

زیست‌سنجی جنگل استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

sanru.ac.ir
fallah2007yahoo.com

h-index: 12  

ویراستار ادبی نشریه

ابوالفضل جعفری

مدل‌سازی جنگل استادیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
jaafaririfr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 32  

ویراستار انگلیسی

هومن لطیفی

سنجش از دور استادیار، گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران و گروه سنجش از دور، انستیتو جغرافیا و زمین‌شناسی،دانشگاه وورتزبورگ، آلمان

wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
hooman.latifikntu.ac.ir
0000-0003-1054-889X

h-index: 13  

کارشناس نشریه

شیدا خسروی

اقتصاد جنگل پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران

kurdistan.areeo.ac.ir
khosravisheydayahoo.com

صفحه آرا

حمیده کرمانی

کارشناس

rifr-ac.ir
kermanirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5