اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه اطلاع‌رسانی و انتشار یافته‌های پژوهشی جدید در تمام رویشگاه‌های جنگلی ایران (جنگل‌های هیرکانی، زاگرس، ارسباران، ایرانی- تورانی و صحارا- سندی) و نیز انتشار نتایج پژوهش‌های مرتبط با جنس صنوبر برای استفاده همگان به‌ویژه متخصصان جنگل است. این نشریه مقال‌های مربوط به گرایش‌های مختلف جنگل و صنوبر به‌شرح زیر را برای ارزیابی و چاپ می‌پذیرد:

 • اکولوژی جنگل (مانند ارتباطات جنگل با عوامل محیطی و اقلیمی مانند نور، دما، فیزیوگرافی، رقابت گونه‌ها، آتش‌سوزی در جنگل، پوشش گیاهی و تنوع گونه‌ای جنگل، پراکنش و گستره جنگل‌ها و گونه‌های جنگلی، وضعیت حفاظتی گونه‌های جنگلی، زی‌توده، ذخیره کربن و ترسیب کربن، معادلات آلومتریک، محصولات فرعی جنگل، زوال گونه‌های جنگلی، محوطه‌های بذرگیری و باغ‌های بذر، ویژگی‌های درختان کهنسال، پدیده‌شناسی گونه‌های جنگلی، روشنه‌های جنگل، خشک‌دارها، مراحل تحولی جنگل، تنش‌های وارد به گونه‌های جنگلی، برهم‌کنش‌های درون‌گونه‌ای و بین‌گونه‌ای، جوامع گیاهی، دیرینه‌شناسی گیاهی، ریشه‌دوانی گونه‌های جنگلی، استفاده از آب‌های نامتعارف در صنوبرکاری و ...)
 • جنگل‌شناسی جنگل‌های دانه‌زاد و شاخه‌زاد (ازقبیل عملیات پرورشی، تولید بذر و تجدید حیات گونه‌های جنگلی، شیوه‌های جنگل‌شناسی)
 • مدیریت جنگل‌های دانه‌زاد و شاخه‌زاد (ازقبیل ارزیابی طرح‌های جنگل‌داری مختلف، روش‌های مدیریتی جنگل، شاخص‌ها و معیارهای پایدار جنگل، روش‌های نمونه‌برداری جنگل، ارزیابی متغیرهای کمی توده همانند رویه زمینی، رویش و موجودی سرپا، ارزیابی عملکرد گونه‌های تندرشد)
 • استفاده از فنون سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در عرصه‌های جنگلی (ازقبیل سنجش و پایش سطح و گستره جنگل‌ها، تعیین اراضی مستعد توسعه جنگل و صنوبر، تهیه نقشه پراکنش گونه‌ها، تهیه نقشه‌های آتش‌سوزی و مدل‌سازی خطر آتش، استفاده از پهپاد در مطالعات جنگل) 
 • مسائل اجتماعی و اقتصادی جنگل‌ها (ازقبیل ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات جنگل‌،ارزیابی وضعیت دام در جنگل، دانش‌های بومی مرتبط با جنگل، معیشت جایگزین، ارتباط انسان با جنگل)
 • علوم فنی- مهندسی (ازقبیل جاده‌سازی، شبکه جاده‌های جنگلی، روش‌های بهره‌برداری چوب، سیستم‌های مختلف حمل و نقل چوب، ارگونومی، زیست‌مهندسی و مسلح‌سازی خاک)
 • جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی (ازقبیل استانداردهای نهال‌های جنگلی، روش‌های مختلف کاشت بذر و نهال گونه‌های جنگلی، سازگاری گونه‌های جنگلی، تأثیر گونه‌های جنگل‌کاری‌شده بر خاک، سیستم‌های ذخیره نزولات در جنگل‌کاری‌ها، هورمون‌های محرک رشد، ارزش‌های تفریحی و تفرجی پارک‌های جنگلی)
 • خاک‌های جنگلی (ازقبیل ویژگی‌های فزیکی- شیمیایی و زیستی خاک‌های جنگلی، اثرات متقابل خاک و گونه‌های جنگلی، میکروارگانیسم‌های خاک)
 • ژنتیک جنگل (ازقبیل ارزیابی ژنوتیپ گونه‌های جنگلی، همبستگی ژنتیکی و وراثت‌پذیری گونه‌های جنگلی، حفظ ذخائر ژنتیکی در شرایط فراسرد)
 • سیاست جنگل
 • ارزیابی و معرفی کلن‌های برتر صنوبر
 • جنگل‌داری شهری (مانند گونه‌های مناسب کاشت در فضاهای سبز شهری، خدمات جنگل‌ها و فضاهای سبز شهری)

لازم به‌ذکر است که موضوع‌های روز علوم جنگل در کشور، در اولویت بررسی خواهند بود. مقاله‌های این نشریه به زبان فارسی چاپ می‍‌شوند و فقط چکیده انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده در داخل متن و در فهرست منابع به زبان انگلیسی خواهد بود.