تماس با ما

نشانی پستی: تهران، آزاد راه تهران- کرج، خروجی پیکان شهر، خیابان سرو ناز، خیابان شهید گودرزی، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات جنگل، دفتر نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

کد پستی: 14968-13111

صندوق پستی:116-13185

تلفن: 7-44787282

دورنگار: 44787233

پست الکترونیک: ijfpr@areeo.ac.ir


CAPTCHA Image