انتشار نمایه دهه دوم (1396-1387) نشریه

 نمایه دهه دوم (1396-1387) نشریه منتشر شد. این نمایه 155 صفحه‌ای شامل اطلاعات دسته‌بندی شده 597 مقاله‌ای است که در این بازه زمانی به‌چاپ رسیده‌اند. نمایه در دو فصل مجزا نگارش شده است. فصل اول اختصاص به کلیات (مقدمه، اطلاعات کتاب‌شناختی، اهداف، گروه دبیران، رتبه کیفی، نشریات استنادشونده، نشریات استنادکننده، نیم‌عمر استنادها به نشریه، نیم‌عمر استنادها در نشریه، شمارگان و تعداد مقالات) دارد. در فصل دوم نیز نمایه‌های مختلف (دوره، عنوان، نویسنده، موضوع، جنس‌های گیاهی به فارسی و انگلیسی) ارائه شده است.