درباره نشریه

در این نشریه، مقاله‌های پژوهشی، مروری و کوتاه در یکی از زمینه‌های تحقیقات جنگل و صنوبر ایران که برای نخستین بار منتشر می‌شود، برای چاپ بررسی خواهند شد. با توجه به انتشار نشریات تخصصی با موضوعات حمایت و حفاظت جنگل، ژنتیک و فیزیولوژی جنگل و رده‌بندی گونه‌های جنگلی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مقالاتی که با موضوعات فوق برای این نشریه ارسال شوند، فقط در صورت تأیید هیأت تحریریه بررسی خواهند شد. پژوهش‌هایی که فقط در سطح آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انجام می‌شوند نیز در صورت تأیید هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مقاله مروری (Review article)

مقاله مروری مقاله‌ای است که براساس مقالات منتشرشده نگارش شده و حاصل پژوهش میدانی یا آزمایشگاهی نیست. به‌عبارتی، مقاله مروری به‌منظور بررسی و تبیین وضعیت موجود درباره یک موضوع یا مسئله، متون را بررسی و تحلیل می‌کند. در مقاله مروری به انتقاد و تحلیل­ کارهایی که انجام شده پرداخته شده و به‌طور معمول پیشنهاداتی نیز ارائه می‌شود.

مقاله کوتاه (Short paper/Essay)

مقاله کوتاه شامل ایده‌ها و دیدگا‌هی است که درخصوص یک موضوع مشخص نوشته می‌شود. به‌طور معمول، موضوع مقاله کوتاه نباید کلی، بلکه باید خاص و جزئی و متمرکز بر یک مشکل یا مسئله واقعی باشد. یک مقاله کوتاه در پنج بخش اصلی شامل چکیده (Abstract)، مقدمه (Introduction)، بدنه (Supporting Paragraph)، جمع‌بندی (Summary Paragraph) و منابع مورد استفاده (References) تدوین شده و تعداد صفحات آن بین 3 تا 5 صفحه است. به‌طور معمول، از نظر محتوایی، تنظیم و نگارش سه بخش مقدمه، بدنه و جمع‌بندی شامل موارد زیر است:

- مقدمه

  • ایده یا دیدگاه اصلی
  • اهمیت موضوع
  • تعاریف، فرضیه‌ها و دیدگاه‌ها

- بدنه

  • بسط ایده و دیدگاه با ارائه مثال‌ها و نقل قول‌ها
  • بیان علل و چرایی‌ها
  • ارائه اطلاعات، داده‌ها، شواهد و دلایل عقلی و نظری در دفاع از ایده

- جمع‌بندی

  • جمع‌بندی از دو بخش مقدمه و بدنه
  • توصیه‌ها، پیشنهادها و راه‌هکارها