درباره نشریه

این نشریه، مقاله‌های پژوهشی، مروری و کوتاه در یکی از زمینه‌های تحقیقات جنگل و صنوبر ایران که برای نخستین بار ارائه می‌شوند، برای چاپ بررسی خواهد کرد. با توجه به انتشار نشریه‌های تخصصی با موضوع‌های حمایت و حفاظت جنگل، ژنتیک و فیزیولوژی جنگل و رده‌بندی گونه‌های جنگلی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مقالاتی که با موضوع‌های مذکوربرای این نشریه ارسال شوند، تنها با تأیید هیأت تحریریه بررسی خواهند شد. پژوهش‌هایی که فقط در سطح آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انجام می‌شوند نیز در صورت تأیید هیأت تحریریه قابل بررسی خواهند بود.

مقاله مروری (Review article)

مقاله مروری مقاله‌ای است که حاصل پژوهش میدانی یا آزمایشگاهی نیست و بر مبنای بررسی پژوهش‌های پیشین نگارش می‌شود. به‌عبارتی، مقاله مروری به‌منظور بررسی و تبیین وضعیت موجود درباره یک موضوع یا مسئله، منابع موجود را بررسی و تحلیل می‌کند. در مقاله مروری به انتقاد و تحلیل­ کارهایی که انجام شده‌اند پرداخته می‌شود و به‌طور معمول پیشنهاداتی نیز ارائه می‌شود. باتوجه به ماهیت مقالات مروری، محدودیت تعداد صفحه‌ها و نیز تعداد منابع مورد استفاده برای این نوع مقالات وجود ندارد. 

مقاله کوتاه (Short paper/Essay)

مقاله کوتاه شامل ایده‌ها و دیدگا‌هی است که درخصوص یک موضوع مشخص نوشته می‌شود. به‌طور معمول، موضوع مقاله کوتاه نباید کلی، بلکه باید خاص و جزئی و متمرکز بر یک مشکل یا مسئله واقعی باشد. یک مقاله کوتاه در پنج بخش اصلی شامل چکیده (Abstract)، مقدمه (Introduction)، بدنه (Supporting paragraph)، جمع‌بندی (Summary paragraph) و منابع مورد استفاده (References) تدوین شده و تعداد صفحه‌های آن بین 3 تا 5 صفحه است (در برخی موارد با تایید سردبیر، افزایش تعداد صفحه‌ها مجاز است). به‌طور معمول، از نظر محتوایی، تنظیم و نگارش سه بخش مقدمه، بدنه و جمع‌بندی شامل موارد زیر است:

- مقدمه

  • ایده یا دیدگاه اصلی
  • اهمیت موضوع
  • تعاریف، فرضیه‌ها و دیدگاه‌ها

- بدنه

  • بسط ایده و دیدگاه با ارائه مثال‌ها و نقل قول‌ها
  • بیان علل و چرایی‌ها
  • ارائه اطلاعات، داده‌ها، شواهد و دلایل عقلی و نظری در دفاع از ایده

- جمع‌بندی

  • جمع‌بندی از دو بخش مقدمه و بدنه
  • توصیه‌ها، پیشنهادها و راهکارها