درباره نشریه

در این نشریه، مقاله‌های پژوهشی، مروری و کوتاه در یکی از زمینه‌های تحقیقات جنگل و صنوبر ایران که برای نخستین بار منتشر می‌شود، برای چاپ بررسی خواهند شد. با توجه به انتشار نشریات تخصصی با موضوعات حمایت و حفاظت جنگل، ژنتیک و فیزیولوژی جنگل و رده‌بندی گونه‌های جنگلی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مقالاتی که با موضوعات فوق برای این نشریه ارسال شوند، فقط در صورت تأیید هیأت تحریریه بررسی خواهند شد. پژوهش‌هایی که فقط در سطح آزمایشگاهی و گلخانه‌ای انجام می‌شوند نیز در صورت تأیید هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مقالات مروری مقالاتی هستند که بر اساس مقالات منتشرشده نگاشته می‌شوند. این مقالات حاصل پژوهش میدانی یا آزمایشگاهی نیستند. به عبارتی، مقالات مروری به منظور بررسی و تبیین وضعیت موجود درباره یک موضوع یا مسئله، متون را بررسی و تحلیل می‌کنند. در مقاله های مروری به انتقاد و تحلیل­ کارهایی که انجام شده پرداخته شده و به طور معمول پیشنهاداتی نیز ارائه می شود.