شماره جاری: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 78، زمستان 1398، صفحه 377-510 

علمی- پژوهشی

1. تحمل خشکی نهال‌های یک‌ساله پنج کلن صنوبر دلتوئیدس‏‏ (Populus deltoides Bartr. ex Marsh)

صفحه 1-1

سید احسان ساداتی؛ جمشید مختاری؛ فرهاد اسدی


6. برآورد ارتفاع درختان نمدار (.Tilia begonifolia Stev) با استفاده از مدل‌‌‌های غیرخطی

صفحه 7-7

محمدرسول نظری سندی؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ امان محمد کلته؛ حسن پور بابایی


9. برآورد همبستگی ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات زردتاغ (.Haloxylon persicum Bge) در باغ بذر استان یزد

صفحه 10-10

علی میرحسینی؛ آفاق تابنده ساروی؛ کامبیز اسپهبدی؛ بابک عنایتی


10. خسارت برف بر گونه‌های درختی و ارتباط آن با متغیرهای فیزیوگرافی در جنگل‌های ارتفاعات پایین هیرکانی

صفحه 4-4

ابوالقاسم اسحق نیموری؛ هومن روانبخش؛ مجتبی امیری؛ محمدکیا کیانیان