بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر رشد نهال نوئل (Picea abies L.)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

2 استاد، دانشکده جنگل دانشگاه دولتی مسکو

چکیده

به‌منظور بهبود تأثیر استفاده بهینه از کود ازته و کاهش اثرهای مخرب بر محیط زیست، در یک نهالستان در نزدیکی شهر مسکو، آزمایش تأثیر زمان کاربرد و مقدار کود ازته محلول مصرفی در پرورش نهالهای یک و دوساله نوئل (Picea abies)اجرا گردید. تیمار زمان کوددهی براساس مراحل رشد در نظر گرفته شد. آزمایش همزمان تیمار مقدار کود شامل 0 (شاهد)، 40، 110 و 180 کیلوگرم در هکتار با تیمار زمان کوددهی نهالهای دوساله طی 3 و 6 مرحله رشد به­ترتیب در سالهای 2005 و 2006 (1384 و 1385) و نهالهای یکساله طی 4 مرحله رشد در سال 2005 (1384) به‌اجرا درآمد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در خزانه پرورش نهال اجرا گردید. نتایج نشان دادند که زمان بکارگیری کود ازته به‌مراتب نسبت به مقدار آن در افزایش  ارتفاع و قطر یقه نهال تأثیر بیشتری دارد. در اولین سال رویشی، تأثیر متقابل زمان و مقدار کوددهی بر ارتفاع در دو تیمار زمانی چهاردهم تیرماه (بین تمام سطوح کودی با شاهد) و اول شهریورماه (بین سطوح کودی 110 و 40 کیلوگرم در هکتار با شاهد و 180 کیلوگرم در هکتار) به احتمال 95% تفاوت معنی­داری داشت. از نظر زمانی بیشترین نیاز غذایی نهالهای دوساله در مراحل رشد مشاهده شد که مصادف با تشدید رشد و نمو نوشاخه سالجاری و تشکیل جوانه (G1-B2) بود؛ از این‌رو کمترین مقدار مصرف کود در این زمان توانست تأثیر برابر یا بیشتر از حداکثر مصرف را در دیگر مراحل رشد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of amount and time of nitrogen fertilizer usage on cultivating Spruce (Picea abies L.) seedlings

نویسندگان [English]

  • Alireza Zare 1
  • Vladimir A. Brinsev 2
1 Senior research expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Khorasan Razavi province
2 Professor, Forest Faculty of Moscow state University
چکیده [English]

In order to amend usage effects of N fertilizer on Spruce seedlings and reduce its environmental compacts, an experiment was conducted during years 2005-2006 to investigate effects of N fertilizer application amount and time on growth of one and two year old seedlings of Spruce (Piceaabies) in a nursery near Moscow city. The fertilizer application time was considered on account of phenological stages. The fertilizer amount and time treatments were applied simultaneously. The fertilizer amount treatments consisted of 0 (control), 40, 110 and 180 kg/ha. The fertilizer time treatments for two year seedlings consisted of tree and six phenological stages during 2005-2006 and for one year old seedlings consisted of four phenological stages in 2005. This trial was carried out under spilt plot in completely randomized block design with three replications in the nursery. Results showed that application of N fertilizer time treatments affected the seedlings height and diameter greater than the amount treatments. Interaction of fertilizing time and fertilizing amount treatment at first growth period on seedlings heights was significant (probability of 95%) at two fertilizing time treatments, including: 5.07.05 or interval between completing root system and stop of summer growth (difference between control and the other fertilizer amount treatments) and 23.08.05 or interval of forming lateral bud and beginning formation of apical bud (difference between both fertilizing levels of 110 and 40 kg/ha and in one side control and 180 kg/ha on the other side). From time point of view, most nutritive requirements of the two year old seedlings, were observed at phenological stages of intensive shoot growth and increment and bud development (G1-B2), indicating that minimum consumption of fertilizer in this period was able to leave equal or greater effect on seedling growth compared to maximum consumption at the other phenological stages.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen fertilizer
  • consumption time
  • Seedling
  • Spruce (Picea abies)
  • phenological stages
- رحمانی، ا. و خوشنویس، م.، 1384. بررسی تأثیر کودهای مختلف شیمیایی و دامی بر رشد نهالهای بلندمازو در نهالستان کلوده آمل و شهرپشت نوشهر. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 13(1): 15-1.

-Alan, W., 1994. Air pollution and climate change. Longman, 256 p.

-Baird, J., 1990. Nitrogen management and water quality. The North Carolina Agricultural Extension Service: 4 p.

-Elagin, E.N., 1961. Definition technique of phenological phases at coniferous. Botanicheski journal, 46: 984-992.

-Haridian, F.C., 1998. The protection and conservation of water resources. John Wiley & Sons. 354 p.

-Margolis, H.A. and Waring, R.H., 1986. Carbon and nitrogen allocation patterns in Douglas-fir seedlings fertilized with nitrogen in autumn. II. Field performance. Can. J. For. Res., 16: 903 –909.

-Redco, G.E., Ogiefski, D.B., Nakvana, E.N. and Romanov, E.M., 1983. Bioecological Bases of Cultivation Pine and a Fir-trees Seedlings, Lesnoi., 64 p.

-Rikala, R. and Repo, T., 1997. The effect of late summer fertilization on the frost hardening of second-year Scots pine seedlings. New Forests, 14(1): 33–44.

-Rook, D.A., 1991. Seedling development and physiology in relation to mineral nutrition. In: Van den Driessche, R. (ed.), Mineral Nutrition of Conifer Seedlings. CRC Press, Boca Raton, FL: 85 – 111.

-Sabin, D.A., 1963. Physiology of plant. M.: Nayka, 197 p.

-Serebriacov, I.G., 1952. Morphology of plant higher organ vegetative. M.: Savetscaia nayca. 390 p.

-Sung, S.S., Black, C.C., Konnanik, T.L., Hmoch, S.J., Konnanik, P.P. and Counce, P.A., 1997. А nitrogen fertilization and the biology of Pinus taeda seedling development. Can. J. For. Res., 27: 1406-1412.

-Van den Driessche, R., 1985. Late-season fertilization, mineral nutrient reserves, and retranslocation in planted Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) (Mirb.) (Franco) seedlings. For. Sci., 31: 485 – 496.

-Van den Driessche, R., 1988. Nursery growth of conifer seedlings using fertilizers of deferent solubilities and application time and their forest growth. Can. J. For. Res., 18: 172 – 180.

-Zare, A., 2007. Application to fertilizer in cultivating conifers seedling on the base of morphogenesis. Ph.D. Thesis. Moscow state forest university. 144 p.