بررسی سازگاری برخی از سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه میان‌بند جنگل‌های اسالم

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

2 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

در این تحقیق به‌منظور بررسی سازگاری و عملکرد درختان غیر بومی در شمال کشور، طرح تحقیقاتی سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در جنگلهای میان­بند اسالم (ارتفاع 1000 متر بالاتر از سطح دریا) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار و 9 تیمار از گونه­های مختلف سوزنی­برگ شامل کاج سیاه (P. nigra var. calabrica, P. nigra var. pallasianaP. nigra var. austriaca)، نوئل (Picea abiesبا مبدأ کلاردشت، P. abies با مبدأ فرانسه، P. glauca با مبدأ کانادا و P. orientalis  با مبدأ ترکیه و دوگلاس (Pseudotsuga menziesiiبا مبدأ آمریکا و P. menziesii با مبدأ کالیفرنیا) از سال 1370 براساس سه شاخص زنده­مانی، قطر و ارتفاع مورد مطالعه قرار گرفتند. بر این اساس پس از پایان هر دوره رویش سالیانه، اندازه­گیریها در هر یک از کرتهای آزمایشی به­عنوان متغیر، انجام و نتایج بدست آمده پس از پایان سال شانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که گونه­های مورد بررسی از لحاظ شاخص زنده­مانی تفاوت معنی­داری نداشته، حال آن‌ که در دو شاخص ارتفاع و قطر برابر سینه، اختلاف معنی­داری در سطح 1% مشاهده شد. در پایان این دوره بررسی، گونهmenziesii .Pبا مبدأ کالیفرنیا دارای بهترین رشد ارتفاعی (میانگین ارتفاع 2/10 متر) و گونه P. nigra var. calabrica دارای بیشترین رشد قطری (میانگین قطر1/16 سانتی‌متر) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elimination trial on some of important conifers in Asalem forests

نویسندگان [English]

  • Arsalan Hematti 1
  • Baba Khanjani Shiraz 2
  • Babak Ghaderi Vangah 2
1 Research expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources (RCANR)
2 Research Expert. RCANR, Guilan province
چکیده [English]

    In order to investigate on the adaptation and performance of exotic trees in northern of Iran, a field experiment was carried out during 1991 to 2006 in Asalem forests. Nine species of different conifers, consisting of Pinus nigra var. austriaca, P. nigra var. pallasiana, P. nigra var. calabrica, Picea abies (prov. Klardasht), P. abies (prov. France), P. glauca (prov. Canada), P. orientalis (prov. Turkey), Pseudotsuga menziesii (prov. America) and P. menziesii (prov. California) were planted using a Random Complete Block design. At the end of each growth period, three parameters of survival, diameter and height were measured and results analyzed finally at the end of 16 years. The results showed that there was a significant difference of growth factors (diameter and height) among species (treatments) at significant level of 1%, whereas no significant difference was found in survival rate. Pseudotsuga menziesii (prov. California)showed the highest height (10.2 m) and Pinus nigra var. calabrica the highest diameter (16.1 cm) after 16 years of study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elimination
  • Conifers
  • Asalem
  • Guilan
امان­زاده، ب. ا.، سیاهی­پور، ذ.ع.، ثاقب­طالبی، خ.، خانجانی شیراز، ب. و همتی، ا.، 1379. بررسی رویش و تولید چوب Picea abies در منطقه اسالم. پژوهش و سازندگی، شماره 46: 67-64.

- حمزه­پور، م. و نگهدارصابر، م.ر.، 1380. نتایج آزمایش سازگاری گونه­های مختلف پهن­برگ و سوزنی­برگ در استان فارس (کامفیروز). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 6: 157 – 125. 

- فتاحی، م.، 1373. بررسی سوزنی­برگان غیر بومی سازگار در کردستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 54 صفحه.

- عصاره، م. و سردابی، ح.، 1376. اکالیپتوس، شناخت معرفی و ازدیاد با استفاده از فناوریهای نوین. جلد اول. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. 672 صفحه.  

- قاسمی، ا. ف.، جلالی، غ.، تیمورزاده، ع. و حسینی، م.، 1385. بررسی کمی و کیفی جنگل­کاریهای انجام شده با نهال گونه­های پیسه­آ (Picea excelsa) و کاج سیاه ترکیه (Pinus nigra) در ذخیره­گاه جنگلی فندق­لو در اردبیل. مجله منابع طبیعی ایران، 59 (1): 137 – 131.

- محمدنژاد کیاسری، ش.، دستمالچی، م.، موسوی گرمستانی، س.ع. و جعفری، ب.، 1382- الف. نتایج اولیه (دهساله) طرح آزمایش سوزنی­برگان در منطقه ارتفاعی میان­بند جنگلهای نکا (ونمک). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11(2): 317-285.

- محمدنژاد کیاسری، ش.، دستمالچی، م.، موسوی گرمستانی، س.ع. و جعفری، ب.، 1382- ب. نتایج اولیه (دهساله) طرح آزمایش سوزنی­برگان در منطقه ارتفاعی پائین­بند جنگلهای نکا (کوهسارکنده). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11(3): 446-411.

- مصدق، ا.، 1378. جنگل­کاری و نهالستانهای جنگلی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 516 صفحه.

- میربادین، ع. و ثاقب­طالبی، خ.، 1361. بررسی میزان موفقیت جنگل­کاری با گونه Picea excelsa در جوامع گیاهی مختلف در منطقه کلارشت. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 36 صفحه.

- همتی، ا.، امان­زاده، ب.ا.، سیاهی­پور، ذ.ع.، خانجانی شیراز، ب. و اکبرزاده، ع.، 1381. نتایج مقدماتی طرح سازگاری سوزنی­برگان مهم جهان در جنگلهای اسالم (استان گیلان). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 8: 124 – 87.

- Flewelling, J., Collier, R., Bonyea, B., Marshall, D. and Turnblom, E., 2001. Height – age curves for planted stands of Douglas – Fir with adjustments for density. Stand management cooperative working paper number 1. College of forest Resources, Univ. Washington, Seattle, WA, 34 p.  

- Harrington. C. A., Bishaw, B. and DeBell, D. S., 2003. Patterns of survival, damages and growth for western white Pine in a 16 – year old spacing trial in western Washington. Journal of Applied forestry. 18: 34 – 43.

- Houston, D. B. and James, R., 1996. Evaluation of Sphaeropsis Bilight impact on geographic seed sources of Pinus nigra in Ohio. Ohio Department of Natural Resources, Division of Forestry, 4 p.

- Koprivicia, M., Ratknic, M. and Markovic, N., 1998. Growth and development trees in artificially coniferous stands in Ivanjica region (Serba, Yogoslavia). Zbornik – Radova – Institut – Za – Snmarstvo (Yogoslavia). 42: 47 – 58.

- Varelides, C., Brofas, G., and Varelides, Y., 2001. Provenance variation in Pinus nigra at three sites in northern Greece. Journal of Applied forestry. 58: 893 – 900.