برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با به‌کارگیری برخی مدل‌های (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور بررسی چگونگی توزیع قطر برابر سینه درختان در توده­های ناهمسال و برازش آن به‌وسیله توزیعهای آماری، از اطلاعات مربوط به طرح جنگل­داری بخش گرازبن جنگل خیرودکنار، 196 اصله درخت به­عنوان نمونه تصادفی انتخاب شده و داده­های قطر این درختان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بعد از بررسیهای مقدماتی از سه توزیع نمایی، گاما و لگ­نرمال برای برازش داده­ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمونهای خی­دو () و کولموگوروف-اسمیرنوف (K.S.) نشان دادند که توزیع نمایی قابلیت تبیین توزیع قطر درختان را نداشته و از بین دو توزیع دیگر، توزیع گاما برای این منظور مناسبتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fitting of diameter distribution using some statistical models (distributions)(Case study: Khyroudkenar forest, Noshahr)

نویسندگان [English]

 • Khosro Mohammadalizadeh 1
 • Mahmoud Zobeiri 2
 • Manouchehr Namiranian 3
 • Abdolhosayn Hoorfar 4
 • Mohammad Reza Marvie Mohajer 2
1 Ph.D. student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran
4 Associate Prof., Faculty of Soil and Water Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

In order to study dbh distribution of trees in uneven- aged stands and fitting tree diameter using statistical distributions, data of Gorazbon district of Khyroudkenar forest were used. 196 trees were selected randomly as sample and their dbh were analyzed. After basic calculation, three distribution: Exponential, Gamma and Lognormal were used to fit on dbh data. Results of Chi-Square and Kolmogorv-Smirnov tests showed that Exponential distribution can not determine diameter distribution of trees, and between two others, the Gamma is more appropriate

کلیدواژه‌ها [English]

 • DBH
 • exponential distribution
 • gamma distribution
 • lognormal distribution
 • uneven- aged stands
 • Khyroudkenar forest
- بی­نام، 1384. طرحجنگل­داریبخش گرازبن. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 165 صفحه.

- خواجه­نوری، ع.، 1350. آمار ریاضی. موسسه آموزش عالی آمار، تهران، 444 صفحه.

- عمیدی، ع. و وحیدی­اصل، م.، 1370. آمار ریاضی (ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 609 صفحه.

- فلاح، ا.، زبیری، م. و مروی­مهاجر، م.، 1384. ارائه مدل مناسب پراکنش تعداد در طبقات قطری توده­های طبیعی و ناهمسال راش شمال ایران. مجله منابع طبیعی ایران، 58 (4): 821-813.

- متاجی، ا.، حجتی، م. و نمیرانیان، م.، 1379. مطالعه پراکنش تعداد در طبقات قطری در جنگل­های طبیعی با کاربرد توزیع­های احتمالی. مجله منابع طبیعی ایران، 53 (2): 171-165.

- مشکانی، ع.، 1385. نظریه آمار (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 677 صفحه.

- نمیرانیان، ‌م.، 1369. کاربرد تئوریهای احتمالات در تعیین پراکنش درختان در طبقات قطری مختلف. مجله منابع طبیعی ایران، 44: 108-93.

- هورفر، ع.، 1386. آمار مهندسی، جزوه درسی دوره دکترای گروه آبیاری دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران، 120 صفحه.

- Bailey, R. L., 1980. Individual tree growth derived from diameter distribution models. Forest Science, 26(4): 626-632.

- Cao, Q. V., 2004. Predicting parameters of a Weibull function for modeling diameter distribution. Forest Science 50(5): 682-685.

- Gardiner, S. H., 1968. Forest biometrics (translation). Pergamon press, Oxford, 447 p.

- Nanang, D. M., 1998. Suitability of the Normal, Log- normal and Weibull distributions for fitting diameter distribution of neem plantations in Northern Ghana. Forest Ecology and Management, 103:1-7.

- Nord-Larson, T. and Cao, Q. V., 2006. A diameter distribution model for even-aged beech in Denmark. Forest Ecology and Management, 231: 218-225.

- Shiver, B. D., 1988. Sample size and estimation methods for the Weibull distribution for unthinned Slash Pine plantation. Forest Science, 34(3): 809-814.

- Zwillinger, D. and Kokoska, S., 2000. CRC Standard probability and statistics table and formulae. Chapman & Hall/CRC, 554 p.