بررسی سازگاری Cedrus deodara Loud.و atlantica Manetti. Cedrus در چمستان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

آزمایش سازگاری گونه­های غیر بومی و معرفی این گونه­ها برای جنگل­کاری در کشورمان در مقایسه با تولید چوب گونه­های بومی بسیار ضروری و حائز اهمیت است. بدین­منظور نهالهای دو گونه سدر اطلس و دئودار در سالهای 1362 و 1371 در عرصه تحقیقات چمستان کشت گردیدند. درصد زنده­مانی گونه­ها با شمارش پایه­های باقی­مانده در سال 1384 مشخص گردید. درضمن اندازه­گیریهای کمی و کیفی دو گونه فوق در همین سال صورت گرفت. نتایج نشان داد سدر دئودار 90% زنده­مانی و سدر اطلس 67% زنده­مانی را دارا می­باشند. میانگین قطر سدر اطلس در 24 سالگی و با فاصله کاشت 4×4 متر معادل 8/28 سانتی‌متر و متوسط رویش قطری سالیانه آن 1/1 سانتی‌متر، قطر متوسط سدر دئودار در 15 سالگی و با فاصله کاشت 2×2 متر معادل 8/16 سانتی‌متر و متوسط رویش قطری سالیانه آن 2/1 سانتی‌متر می­باشد. میانگین ارتفاع سدر دئودار 8/13 متر و متوسط رویش ارتفاعی سالیانه آن 9/0 متر بوده، درحالی­که ارتفاع سدر اطلس 8/14 متر و دارای متوسط رویش ارتفاعی سالیانه 6/0 متر می­باشد. متوسط حجم در هکتار سدر دئودار 208 سیلو و سدر اطلس 80 سیلو در هکتار برآورد گردید. بنابراین متوسط رویش حجمی سالیانه سدر دئودار و اطلس به‌ترتیب 8/13 و 3/3 سیلو در هکتار می­باشد. در ارزیابی کیفی، سدر دئودار وضعیت مطلوب­تری را نشان می­دهد. پژوهش حاضر نشان داد که سدر دئودار به‌لحاظ سازگاری در منطقه چمستان موفق­تر از سدر اطلس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elimination trial of Cedrus deodara Loud.and Cedrus atlantica Manetti. in Chamestan region

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ehsan Sadati
  • Sayyed Reza Mostafanejad
Senior Research Expert, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research center (MANRC).
چکیده [English]

Elimination trials of exotic species are important for afforestation and reforestation projects. For this purpose, Cedrus atlantica and Cedrus deodara seedlings were planted in 1983 and 1992 in Chamestan region and adaptation of them were studied in 2005. Results showed that the survival of Cedrus deodara (97%) is more than that of Cedrus atlantica (67%). The mean diameter and mean annual diameter increment of Atlas cedar were 28.8cm and 1.1cm, respectively, while those of Deodar cedar were 16.8cm and 1.2cm, respectively. The mean height and mean annual height increment of Deodar cedar were 13.8m and 0.9m, respectively, while those of Atlas cedar were 14.8m and 0.6m, respectively. The volume of Deodar cedar and Atlas cedar were 208 silve ha-1 and 80 silve ha-1, respectively. Besides, the qualitative characteristics of Deodar cedar was better than Atlas cedar. Therefore, this research indicated that Cedrus deodara is more adaptable than Cedrus atlantica in Chamestan region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation
  • Growth
  • Cedrus deodara
  • Cedrus atlantica
  • Chamestan
- ابراهیمی، ع.، 1379. بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی واز نور. پایان­نامه کارشناسی ارشد جنگل‌داری، مرکز آموزش عالی امام خمینی. 88 صفحه.

- بی­نام، 1375. گزارش جنگل­کاریهای سوزنی­برگ شمال کشور. سازمان جنگلها و مراتع کشور. 124 صفحه.

- دهبندی، ع.، و محمدنژاد کیاسری، ش.، 1380. بررسی مقدماتی توده دست کاشت سدروس دئودارا در ایستگاه تحقیقات پاسند. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سال دهم شماره اول: 51-39.

- زارع، ح.، 1380. گونه­های بومی و غیر بومی سوزنی­برگ در ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 498 صفحه.

- زبیری، م.، 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 400 صفحه.

- فتاحی، م.،1373. بررسی سوزنی­برگان غیر بومی سازگار در کردستان. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 109، 54 صفحه.

- موسوی، س. ع. و محمدنژاد کیاسری، ش.، 1382. مناسبترین زمان کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara) برای تولید کمی و کیفی نونهالها در خزانه. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11(2): 564-539.

- ناصری، ی. و ایروانی، س.ع.، 1363. گزارش مطالعات تفصیلی دقیق خاکشناسی و طبقه­بندی اراضی ایستگاه تحقیقات چمستان نور. وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات، 38 صفحه.

-Achhal, A., Akabli, O. and Barbero, M., 1980. A proposed la valeur bioclimatique et dynamique de quelques essences forestieres au Maroc. Ecologia Mediterrranea, 5: 211-249.

- Ares, A., Zalba, P. and Peinemann, N., 1991. Relations between site factors and growth of Conifers indroduced in Ventani, Argentina. Dto, de Argronomia, 56 p.

-Bobcain, M., 2000. The study on cedar tree (Cedrus deodara). New Mexico Extension Master Gardener Manual. 44 p.

-Delko, A. and Grozev, O. 1993. Investigation on the growth and the status of Atlas Cedar (Cedrus atlantica Manetti) in the Sofia and Sandansky regions. Institute za Gorata, Sofia, Bulgaria. Nauka-Za-Gorata. www.cababstractsplus.org/abstracts

- Fusaro, E., 1991. Characteristics and distribution of reforestation with Cedar in Italy. Cellulosa-e-carta. 42(5): 17-24.

-Michele, B., Enrico, L., Nicola, M. and Salvatore, M., 2001. Natural durability, physical and mechanical properties of Atlas cedar (Cedrus atlantica) wood from Southern Italy. Ann. For. Sci. 58:607-613

-Vidakovic, M., 1991. Conifers: morphology and variation. Zagreb: Grafi_ki Zavod Hrvatske. 754 p.