بررسی سازگاری 21 کلن صنوبر تاج‌بسته در استان مرکزی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

4 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

افزایش تقاضا برای تولیدات چوبی در دنیا، منجر به افزایش فشار بر جنگلهای طبیعی شده است. دوره بهره‌برداری کوتاه-مدت و ارتقاء تولیدات چوبی در کاهش این فشار مؤثر بوده و صنوبرها با توجه به خصوصیات متنوع خود می‌توانند در رفع این مشکل کمک نمایند. این طرح با هدف افزایش تولید در واحد سطح، با انتخاب کلن‌های پُرتولید اجرا گردیده است. در این طرح 21 کلن بومی و غیربومی با تاج‌بسته در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی ارزیابی شده‌اند. ضمن انجام عملیات نگهداری سالیانه، مشخصه‌های قطر و ارتفاع درختان اندازه‌گیری و محاسبه رویش جاری، متوسط و کل حجمی انجام شد که در نتیجه بیشترین مقادیر قطر برابرسینه، ارتفاع و متوسط رویش حجمی در کلن P.nigra 56/72 به‌ترتیب 7/20 سانتی‌متر، 57/17 متر و 55/36 مترمکعب در هکتار و در سال برآورد گردید. ارقام مناسب برای معرفی، توسعه و اصلاح صنوبرکاری‌های استان به‌ترتیب کلن‌های P.nigra 56/72، P.nigra 72/19 ، P.nigra 72/5 وP.nigra betulifolia  می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptability experiment of 21 poplar clones for introducing the most suitable clones in Markazi province

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Goodarzi 1
  • Ali Reza Modir Rahmati 2
  • Hojjatollah Zahedipour 3
  • Raf'atollah Ghasemi 4
1 Senior Research Expert, Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi province
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Assistant Prof., Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi province
4 Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

World increasing demand for wood production, caused the increasing impact to natural forest. Short term exploitation and improvement of wood production have been reduced these impacts. Considering the special characteristics of poplars, plantation of these fast growing species could be a proper solution to solve the problems. This research was carried out with the aims of increasing wood production by collection of better and more adaptable poplar clones to climatic and edaphic condition in Markazi province. In this research, 21 poplar clones were compared using the complete experimental block design in 3 replications. ِDiameter at breast height and height of trees were recorded and total volume and volume increment were calculated. Based on results, we concluded the following results: higher diameter, height and volume increment were found in Populus nigra 56.72 with 20.7 cm, 17.57m and 36.55 m3/ha/years, respectively. Other promising clones are P.nigra 72.19, P.nigra 72.5 and P.nigra betulifolia. The poorest results were observed on different clones of populus alba.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populus
  • Adaptation
  • Clone
  • Markazi Province
- بی­نام، 1381. معرفی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مهندس یونسی (خسبیجان) همراه با برنامه‌های اجرا شده و پیشنهادی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی. 98 صفحه.
- سالاری، ا.، 1376. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی سازگاری ارقام مختلف صنوبر در شرایط اقلیمی ارومیه. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. 86 صفحه.
- قاسمی، ر. و مدیر رحمتی، ع.، 1382. آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11 (3): 391-359.
- گودرزی، غ.، 1378. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی شناسایی، جمع آوری و بررسی کلن‌های بومی و غیربومی صنوبر در استان مرکزی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی. 101 صفحه.
- مدیر رحمتی، ع .، 1364. بررسی طرحهای جدید و آینده صنوبر در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. مجموعه مقاله‌های ارائه شده در سمینار اهمیت صنوبر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع: 172-171.
- نوری، ف.، مدیرحمتی، ع. و همتی، ا.، 1385. بررسی سازگاری نهایی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در استان کرمانشاه به منظور معرفی برترین آنها. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 14 (4): 292-278.
- همتی، ا. و مدیر رحمتی، ع.، 1381. گزارش بررسی سازگاری و میزان تولید ارقام مختلف صنوبر در اراضی شرکت صنایع کاغذ وچوب غرب (کرمانشاه)، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 8: 86-59.
- Ardell, J., 1988. Hybrid poplar cultivars for maximizing phytomass production on Gold mine tailings in the Blak Hills. National symposium on mining, Hydrolohgy and Reclamation. University of Kentucky: 263-265.
- Coyle, D.R. and Coleman, M.D., 2006. Survival and growth of 31 Populus clones in south Carolina. USDAForest service. Biomass and Bioenergy, 30: 750-758.