بررسی رویش و تولید چوب گونه زربین (Cupresuss sempervirens L. var. horizontalis) در جنگل­کاری منطقه کردکوی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به‌منظور بررسی رویش و تولید چوب توده دست‏کاشت زربین در سن 22 سالگی در منطقه کردکوی، 101 هکتار از جنگل‏کاری این منطقه با فاصله کاشت 2×2 انتخاب شد. با توجه به خالص و همسال بودن توده، تعداد 30 قطعه نمونه دو آری به‌روش منظم- تصادفی (سیستماتیک) انتخاب و در هر قطعه نمونه قطر برابرسینه تمامی درختان و ارتفاع درختان شاهد اندازه‌گیری شد. همچنین تعداد 53 اصله درخت به‌منظور تهیه جدول حجم، براساس طبقات قطری در داخل قطعات نمونه قطع شدند. نتایج نشان داد که درصد زنده­مانی 72/58% بوده است. مشخصه‏های کمی محاسبه شده عبارتند از: میانگین قطر 2/15 سانتی­متر، میانگین ارتفاع 02/14 متر، سطح مقطع 35/24 مترمربع در هکتار، حجم سرپای توده 31/157 سیلو در هکتار و میانگین رویش حجمی سالیانه 15/7 سیلو در هکتار. نتایج مطالعه نشان داد که این توده جنگل‏کاری زربین در مقایسه با توده­های دیگر جنگل‏کاری شده در داخل و خارج از کشور از وضعیت مناسب­تری برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on increment and wood production of Cupressus sempervirens L. var. horizontalis in Kordkuy plantation forest

نویسندگان [English]

  • Adrdalan Ahmadi 1
  • Asghar Fallah 2
1 Ms.C. student of forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Assistant Prof., Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

This study was conducted to determine the increment and wood production of 22-year-old cypress plantation in Kordkuy region in the north of Iran. Thirty sample plots, each 200m2 area were selected at 101 ha of Cypress man-made forest which was planted in 2mÍ2m spacing. The samples were taken by systematic random method. In each sample plot, diameter at breast height (DBH) of whole trees and height of witness trees were measured. Moreover, 53 trees were selected as sample trees based on classified diameter in sample plots and felled trees. The data were analyzed with SPSS and Excel softwares. Results showed that the survival rate was 58.72%. The quantitative parameters were calculated and revealed that mean DBH, mean height, basal area, volume and annual volume increment were 15.2cm, 14.02m, 24.35cm2 ha-1, 157.31 silve and 7.15 silve ha-1 y-1, respectively. Results showed the studied plantation compare to Cypress plantations in other parts of the country is promising

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cupresuss sempervirens L. var. horizontali
  • Growth
  • Kordkuy
  • plantation
- بی‌نام، 1372. طرح جنگل‏داری کردکوی. اداره کل منابع طبیعی استان گلستان. 486 صفحه.
- ثاقب طالبی، خ.، 1375. بررسی جنگل‌کاری­های خالص و آمیخته توسکای قشلاقی، زربین و صنوبر در رسوبات آبرفتی. پژوهش و سازندگی، 30: 103-100.
- رضائی، ا.، 1379. بررسی اکولوژیک رویشگاه­های طبیعی زربین در شمال ایران (مطالعه موردی: حسن‌آباد چالوس، رامیان و زرین‌گل گرگان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 220 صفحه.
- زبیری، م.، 1379. آماربرداری در جنگل (اندازه‏گیری درخت و جنگل). انتشارات دانشگاه تهران. 402 صفحه.
- حقی، ا.، 1381. برآورد رویش گونه زربین در توده­های طبیعی و دست کاشت استان گیلان به‌روش آنالیز تنه (مطالعه موردی: منطقه دولت‌آباد گیلان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان. 101 صفحه.
- کیالاشکی، ع.، 1386. بررسی رویش و تولید چوب گونه کاج دریایی در منطقه ساحلی استان گیلان (مطالعه موردی: منطقه کیاشهر). فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی. 2 (2):46-37.
- مصطفایی، خ.، 1347. بررسی طرح جنگل‌کاری زربین حسن‌آباد. دفتر جنگل‌کاری و پارکهای سازمان جنگلها و مراتع کشور، 28 صفحه.
- محمدپور، س.، 1386. بررسی رویش گونه دست کاشت نوئل با استفاده از آنالیز تنه (مطالعه موردی: منطقه کلاردشت استان مازندران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران. 103 صفحه.
- نمیرانیان، م.، 1379. مطالعه شاخص‏های مهم اندازه‏گیری گونه راش در بخش گرازبن از جنگل خیرودکنار، مجله منابع طبیعی ایران. 53 (1):87-95.
- Abdoun, F., Jull, A.J.T., Guibal, F. and Thinon, M., 2005. Radial growth of the Sahara's oldest trees: Cupressus dupreziana A. Camus. Journal of Trees - Structure and Function, 19(6): 661-670.
- Bonyad, S.A. and Rostami, T., 2005. Study on slash pine (Pinus elliottii) as a short rotation forestry in the north of Iran. Caspian J. Env. Sci., 3: 55-58.
- Booth, T.H., Jovanovic, T. and New, M. 2002. A new world climatic mapping program to assist species selection. For. Eco. Man., 163:111-117.
- Boudy, P., 1950. Economic Forestiere North- Africaine. Tome Second Edition Larousse. Paris, France. 127 p.
- Buford, M.A., 1991. Performance of four yield models for predicting stand dynamics of a 30-years-old loblolly pine (Pine teada L.) spacing study. For. Eco. Man., 46: 23-38.
- Loetsch, F., Zoherer, F. and Haller, K.E., 1973. Forest inventory, vol. II. MUNICH, 456 p.