مطالعه مراحل باز شدن جوانه‌ها و سرعت رشد نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) در سن‌های مختلف

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

2 استاد، دانشکده جنگل دانشگاه دولتی مسکو

چکیده

اولین گام برای مطالعه واکنش گیاه به تغییرات طبیعی و مصنوعی محیط از قبیل دما، بارندگی، مواد غذایی، رطوبت خاک و غیره شناخت مراحل فنولوژیکی است. در این پژوهش مراحل فنولوژیکی یکصد اصله نهال کاج جنگلی (Pinus sylvestris) هر10-5 روز به‌صورت مشاهده‌ای بررسی گردید. میزان رشد طولی ساقه و برگها به‌وسیله کولیس و خط‌کش به‌منظور ترسیم نمودار سرعت رشد اندازه‌گیری شد. به استناد نتایج بدست آمده مراحل جوانه‌زنی نهالهای یک، دو، سه و هفت ساله به‌ترتیب به 10، 10، 9 و 8 قسمت طبقه‌بندی شد‌ند. ترتیب وقوع مراحل فنولوژیکی نهالها در نهال دوساله با نهالهای مسن‌تر تفاوت اندکی داشت. نمودار سرعت رشد سیگموئیدی نهالهای دوساله نشان داد که بخش میانی ساقه سال قبل تأثیر بیشتری در افزایش ارتفاع این نهالها نسبت به بخش بالایی ساقه (رأس رویشی) سال قبل داشته است. بنابراین هر عاملی که باعث افزایش طول بخش میانی ساقه نهال یکساله گردد به‌نوبه خود باعث افزایش رشد طولی ساقه اصلی در دوسالگی نیز می‌شود. افزایش طول ساقه نهالهای دوساله در پایان فصل رویش تحت تأثیر مرحله فنولوژیکی رشد نوشاخه تابستانه (Lammas shoot) است. مرحله ظهور جوانه‌های برگی مصادف با حداکثر شدت رشد طولی ساقه نهالها و درختان جوان کاج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flushing time and growth rate of Pinus sylvestris seedlings

نویسندگان [English]

  • Alireza Zare 1
  • Vladimir Albertovich Bryntsev 2
1 Assistant Prof., Research Center of Agricultural and Natural Resources of Khorasan Razavi province
2 Professor, Forest Faculty of Moscow State University
چکیده [English]

Identification of phenological stages is the first step to study the plant response to environmental changes, such as climate, temperature, precipitation, fertilization, irrigation and biological control. In order to identify the phenological stages, 100 seedlings were studied at 5-10 days intervals. Stem and leaf length growth were measured by ruler and caliper to draw growth rate curve. Results showed that annual, biennial and 3- years old and older up to productive age of Pinus sylvestris were classified into 10, 10, 9 and 8 groups, respectively. Time of phenological stages was slightly different between biennial and older seedlings. Sigmoidal growth curve of biennial seedlings revealed that the effect of middle part of last year stem on increased seedling height was more than upper part (apical meristem). Hence any parameter that increases middle part of annual seedling will consequently increase the length growth of biennial seedlings. Stem elongation was affected by phenological stage of lammas shoot at the late growth season. Appearance of leaf buds coincides maximum length growth of seedling stem and young trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenological stages
  • flushing time
  • Pinus sylvestris
  • growth rate curve
  • lammas shoot
  • seedling age
-Antipenko, T.A., 2006. Encyclopedia of forest. 416 p.
-Bryntsev, V.A., 1994. Top dressing of seedling pine in view of phenological stages. Leskhoz informatsia, 4: 30-32.       
-Bryntsev, V.A., 1997. Value of phenological phases at cultivation of Pinus sibirica. Leskhoz informatsia, 8: 8-16.
-Burczyk, J. and Chalupka, W., 1997. Flowering and cone production variability and its effects on parental balance in a Scots pine clonal seed orchard. Ann. Sci. For., 54: 129–144.
-Чепик, ф.А., 1982. Биолоґия развития н типы морфогенеза побегов древсных растений: Учебное пособне с злементами НИРС.- Л: ЛТА, 72 С.
-Elagin, E.N., 1961. Definition technique of phenological phases at coniferous. Botanicheski journal, 46: 984-992.
-Ivanienka, B.E., 1962. Phenology of Trees and Shrubs. Selkhoz-izdatelstva, 148 p.
-Hänninen, H., 1995. Effects of climatic change on trees from cool and temperate regions: an ecophysiological approach to modelling of bud burst phenology. Can. J. Bot., 73: 183–199.
-Heide, O.M., 1993. Daylength and thermal time responses of budburst during dormancy release in some northern deciduous trees. Physiol. Plant., 88: 531–540.
-Heide, O.M., 2003. High autumn temperature delays spring bud burst in boreal trees, counterbalancing the effect of climatic warming. Tree Physiol., 23: 931–936.
-Malchanov, A.L. and Smirnov, V.V., 1967. Studying Technique of Wood Plants Growth. Nauka, 100 p.
-Mutke, S., Gorado, J., Climent, J. and Gill, J., 2003. Shoot growth and phenology modeling of grafted Stone pine (Pinus pinea L.) in inner Spain. Ann. For. Sci., 60: 527-537.
-Redco, G.E., Ogiefski, D.B., Nakvana, E.N. and Romanov, E.M. 1983. Bioecological Bases of Cultivation Pine and a Fur-trees Seedlings. Lesnoi, 64 p.
-Romanov, E.M., 2000. Cultivation seedlings wood plants. Nauchnae izdanie, 500 p.
-Weixing, T. and Hogan, G.A., 1997. Physiological and morphological responses to nitrogen limitation in jack pine seedlings: potential implications for drought tolerance. New Forests,14: 19-31.