بررسی مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری در کرمانشاه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

به‌منظور انتخاب و معرفی کلن‌های برتر صنوبر، 10 کلن از گونه‌ Populus nigra که در خزانه سلکسیون برتری خود را نشان داده بودند، طی یک مرحله هشت ساله در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در فواصل کاشت 3×3 متر در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اتمام مرحله اول رویش به‌مدت 8 سال و بهره‌برداری از درختان موجود و تولید جست‌های جدید از کنده‌های باقی‌مانده در سال اول، همه جست‌ها به‌جز بهترین و قوی‌ترین آنها حذف و در طول دوره آزمایش مبارزه با علفهای هرز به‌صورت دستی و آبیاری متداول به‌روش جوی- پشته انجام شد. در پایان هر فصل رویش مشخصه‌های قطر برابرسینه و ارتفاع درختان اندازه‌گیری شدند. مشخصه‌های رویش جاری ارتفاع، رویش جاری قطر، میزان حجم چوب تولیدی در هکتار و متوسط حجم چوب تولیدی در هکتار محاسبه شد. تجزیه واریانس ساده برای ارتفاع، قطر و میزان حجم چوب تولیدی در هکتار درختان، تجزیه واریانس مرکب برای ارتفاع، قطر، میزان حجم چوب تولیدی در هکتار و میزان رویش جاری سالیانه ارتفاع و قطر انجام شد و کلن‌ها براساس میانگین‌های محاسبه شده گروه‌بندی شدند. این آزمایش نشان داد که از میان کلن‌های تاج‌بسته کاشته شده با توجه به‌میزان ارتفاع، قطر برابرسینه، رویش جاری ارتفاعی، رویش جاری قطری و حجم چوب تولیدی در هکتار، کلن‌های P. nigra 56/75، P. nigra 63/135، P. nigra 56/52، P. nigra 56/32 و P.nigra mehregan به‌ترتیب با 65/46، 03/34، 18/30، 03/30 و 84/28 مترمکعب در هکتار و در سال نسبت به سایر کلن‌ها تولید بیشتری داشته‌ که برای کشت انبوه در استان معرفی می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth and wood production of 10 poplar clones (Populus nigra) at the second harvesting period in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Fathali Noori 1
  • Farhad Asadi 2
  • Ali Reza Modir-Rahmati 3
1 Senior Research Expert, Agricultural and Natural Resources Research Center of Kermanshah province
2 Assistant. Prof., Research Institute of Forests and Ranglands
3 Associate. Prof., Research Institute of Forsrs and Ranglands
چکیده [English]

Kermanshah province is one of the main regions of poplar cultivation in Iran. Therefore, in order to study of growth situation and wood production of poplar clones, this research was carried out in Mehregan station of Agricultural and natural Resources Research Center of Kermanshah province. Ten poplar clones (Populus nigra) were selected from selection nurseries and cultivated in a Randomized Complete Block Design (RCBD) layout with 3 replications on 3m´3m distance in station and then studied in the first stage during 1993–2001. After first harvesting operation in winter 2002, we started a new investigation which lasts from 2002 to 2007. All shoots were cut except the most vigorous ones. At the end of each growth season diameter at breast height (dbh), height, diameter and height increment and mean wood volume per hectare and annual volume increment were recorded and calculated. Analysis of variance, combined analysis variance and mean comparisons were conducted for all traits over 6 years. Results indicated that P. nigra 56/75, P. nigra 63/135, P. nigra 56/52, P. nigra 56/32 and P. nigra mehregan revealed the highest productive clones which could be recommended for further cultivation in the Kermanshah province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar
  • height
  • DIAMETER
  • volume growth
  • second harvesting period
- حصادی، ح.، بیدل، ر. و روشن‌زاده، م.، 1383. جمع‌آوری آمار و بررسی مطالعات انجام شده به‌منظور تهیه شناسنامه حوضه‌های آبخیز استان کرمانشاه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 82 صفحه.
- سالاری، ا.، 1367. بررسی سازگاری ارقام مختلف صنوبر در شرایط اقلیمی ارومیه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. 56 صفحه.
- ضیایی ضیابری، س.ف.، گرجی بحری، ی. و ثاقب طالبی، خ.، 1367. بررسی تأثیر فاصله کاشت در صنوبر‌کاری. مجله کیمیا، شماره 9 و 10: 35-31.
- قاسمی، ر. و مدیر رحمتی، ع.، 1382. آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11 (3): 390-359.
- قرآنی، م.، 1367. بررسی سازگاری و میزان تولید ارقام مختلف صنوبر در اراضی شرکت جنگل شفارود گیلان. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 9 و 10: 36-19.
- لطفیان، ح.، 1364. گزارش طرح‌های تحقیقاتی قبلی صنوبر و ارائه نتایج مقدماتی بعضی از آنها. مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار اهمیت صنوبر. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. نشریه شماره 177، 143 صفحه.
- نوری، ف.، مدیر رحمتی، ع. و همتی، ا.، 1385. بررسی سازگاری نهایی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در استان کرمانشاه به‌منظور معرفی برترین آنها. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 14 (4): 291-278.
- همتی، ا. و مدیر رحمتی، ع.، 1381. گزارش بررسی سازگاری و میزان تولید ارقام مختلف صنوبر در اراضی شرکت صنایع کاغذ غرب (کرمانشاه). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 8: 86-59.
- Kohan, S., 1999. Growth and production of poplar I- 214 intensively bred in special cultures on non-flooded alluvial of the Danub. Zpravy- Lesnickeho- Vyzkumu. 44 (1): 27-30.
- Markovic, J. and Roncevic, S., 1986. Poplars and willows in Yugoslavia. 295 p.
- Zakhariev, B., Iliev, S. and Miter, T., 1975. Growth and productivity of some hybrid black poplar clones in Bulgaria on sites close to rivers and dry site away from rivers. Gorskostopanska-Nauka, 12 (2): 16-22.