بررسی شاخص سطح برگ اوری و ارتباط آن با شرایط فیزیوگرافی و خاک رویشگاه (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه اندبیل خلخال)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی شاخص سطح برگ در توده­های جنگلی شاخه­زاد اوری (Quercus macranthera) در شمال‌شرقی خلخال در مساحتی حدود 278 هکتار انجام شد. تعیین شاخص سطح برگ به‌روش مستقیم و با جمع­آوری کلیه برگهای تعداد 60 جست­گروه و توزین آنها، محاسبه سطح متوسط برگها و اندازه­گیری سطح تاج‌­پوشش در هر جست­گروه انجام شد. برای تعیین ویژگیهای خاک و ارتباط آن با شاخص سطح برگ، نمونه­هایی از عمق 0 تا 10 و 10 تا 30 سانتی‌متری خاک تهیه گردید و مشخصات فیزیکی (درصد رس، سیلت و ماسه) و شیمیایی (میزان نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کربن آلی و اسیدیته) آنها در آزمایشگاه اندازه­گیری شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شاخص سطح برگ گونه اوری 33/3 و متوسط وزن خشک برگ 1864 کیلوگرم در هکتار می­باشد. براساس تجزیه و تحلیلهای آماری انجام شده میان عوامل فیزیوگرافی و تراکم تاج‌­پوشش با شاخص سطح برگ ارتباط معنی­داری وجود نداشت. از میان ویژگیهای توده و خاک، بیوماس اندامهای هوایی، قطر برابرسینه، ارتفاع و نیتروژن قابل جذب بیشترین همبستگی را با شاخص سطح برگ نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between leaf area index and phisiographical and edaphical condition in a Quercus macranthera stand (Case study: Andebil's forest, Khalkhal)

نویسندگان [English]

  • Sasan Babaei Kafaki 1
  • Amin Khademi 2
  • Asadollah Mataji 1
1 Assistant Prof., Islamic Azad University, Science and Research branch
2 Ph.D student, Islamic Azad University, Science and Research branch
چکیده [English]

     This study attempted to investigate leaf area index in Quercus macranthera coppice stand. A forest of 278 hectares located at the northeast of Khalkhal was selected as the study region. The leaf area index was determined by direct method and by collecting all the leaves from the 60 coppice sprouts and measuring the mean leaf area and crown cover area of each coppice group. To determine the soil properties and its relation to the leaf area index, samples from the depth of 0 - 10 and 10 - 30 cm was selected. Physical (percent of clay, silt and sand) and chemical (amount of nitrogen, phosphorus, potassium, organic carbon and pH) properties of soil samples were determined in the laboratory. As a result, the leaf area index of oak species was 3.33 and the average dry weight of leaf was estimated to be 1864 kg/ha. No statically significant relations were observed between the phisiographical conditions and crown canopy density to the leaf area index. Considering the characteristics of the stand and soil, the aboveground biomass, diameter at breast height, tree height and the soil nitrogen showed the maximal correlation with the leaf area index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leaf area index
  • coppice stand
  • Quercus macranthera
  • phisiography
  • soil
- بردبار، ک.، 1383. بررسی پتانسیل ذخیره کربن در جنگل‌کاریهای اکالیپتوس و آکاسیای استان فارس. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 70: 103 – 95.

- بی‌نام.، 1382. مطالعه تعیین ارزش کارکردها وخدمات عمده غیرتجاری جنگلها و مراتع کشور. مهندسین مشاور بوم‌آباد. معاونت طرح و برنامه و آمار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 135 صفحه.

- ترک‌نژاد، ا.، 1378. ارزیابی کارایی یونجه­های یکساله در تولید بیولوژیکی نیتروژن و کارکرد آن در سیستم پایدار کشاورزی. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 43: 25 – 22.

- حیدری، ر.، 1385. بررسی روشهای مختلف آماربرداری فاصله­ای در جنگلهای زاگرس. رساله دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 83 صفحه.

- زرگران، م.، 1380. بررسی زیوزن برگ و شاخص سطح برگ و رابطه آنها با برخی از ویژگیهای توده و خاک در قطعه دائمی جنگلهای میان‌بند خزر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 97 صفحه.

- طهماسبی، م.، 1374. بررسی مناسبترین ابعاد شبکه آماربرداری و سطح قطعه نمونه برای دقت معین در جنگلهای بلوط غرب. پایان­نامه کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 91 صفحه.

- مصداقی، م.، 1384. بوم‌شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 216 صفحه.

- مقدم، م.، 1384. اکولوژی گیاهان خاکروی. انتشارات دانشگاه تهران، 512 صفحه.

- Afas, N., Pellis, A. and Niinemets, U., 2005. Growth and production of a short rotation coppice culture of poplar. II. Clonal and year-to-year differences in leaf and petiole characteristic and stand leaf area index. Journal of Biomass and bioenergy, 28: 536-547.

- Arias, D., 2007. Calibration of LAI-2000 to estimate leaf area index and assessment of its relationship with stand productivity in six native and introduced tree species in Costa Rica. Forest Ecology and Management, 247: 185-193.

- Finer, L., 1996. Variation in the amount and quality of litterfall in a Pinus sylvestris L. stand growing on a bog. Forest Ecology and management, 80: 1 -11.

- Geng, Y.B., Dong, Y.S. and Meng, W.Q., 2000. Progresses of terrestrial carbon cycle studies. Advance in Earth Science, 19: 297-306.

- http://www. Weather.ir.

- Johansson, T., 2002. Increment and biomass in 26- to 91- year – old European aspen and some practical implication. Journal of Biomass and bioenergy, 23: 245-255.

- Olthof, I., 2003. Overstory and under story LAI as indicators of forest response to ice storm damage. Ecological indicators, 3: 49-64.

- Roberts, S. and Dean, T., 2003. Family influences on leaf estimates derived form crown and tree dimensions in Pinus taeda. Forest Ecology and Management, 173: 261-270.

- Sun, R., Chen, J.M. and Zhou, Y.Y., 2004. Spatial distribution of net primary productivity and evapotranspiration in Changbaishan natural reserve. China, using Landsat ETM data. Canadian Journal of Remote sensing, 30: 731-742.

- Wang, P., 2007. Measurements and simulation of forest leaf area index and net primary productivity in Northern China. Journal of Environmental management, 85: 607-615.