مقایسه روش‌های نمونه‌برداری با قطعه نمونه دایره‌ای شکل و خط‌نمونه در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در جنگلهای حفاظتی غرب کشور (جنگلهای بلوط زاگرس) به‌منظور انتخاب مناسبترین روش نمونه‌برداری برای برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش در بخشی از جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه با توجه به معیار هزینه و دقّت نمونه‌برداری (E%2×T)، دو روش خط‌نمونه با اندازه‌گیری فاصله بین درختان و روش قطعه نمونه دایره‌ای 10 آری در سطح 50 هکتار که در آن آماربرداری صددرصد انجام گرفته بود اجرا گردید. برای هر روش تعداد 50 نمونه براساس الگوی منظم تصادفی با ابعاد شبکه 100×100 متر برداشت و مشخصات مورد نیاز درختان موجود در آنها مانند دو قطر بزرگ و کوچک تاج درختان و جست‌گروهها و تعداد درختان و جست‌گروهها در داخل قطعات نمونه و خط‌نمونه‌ها اندازه‌گیری و یادداشت گردیدند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با توجه به معیار فوق، مناسبترین روش برای برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش درختان منطقه از میان دو روش یادشده، روش قطعه نمونه دایره‌ای شکل با مساحت 10 آر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University, Kermanshah province)

نویسندگان [English]

 • Reza Hoseyn Heidari 1
 • Mahmoud Zobeiri 2
 • Manoochehr Namiranian 3
 • Hooshang Sobhani 3
1 Assistant Prof., Faculty of Agriculture, University of Razi
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

In order to determine the suitable sampling method for estimating of stem number per ha and percentage of canopy cover in the protective western oak forests of Iran (Zagros), a survey was carried out in Kermanshah province. For this purpose and based on cost and precision (E%2 × T) criterion, two sampling methods: 1- transect by distance measurement between trees and 2- circular plot with area of 1000m2, were carried out in 50 ha area of the educational and research forest of Razi University, which was already surveyed by 100% inventory. For each sampling method based on systematic-random sampling design with 100m×100m dimensions, 50 samples were selected. In each sample plot and transect, the number of trees and some characteristics of trees such as number of coppice shoots, the least and highest crown diameter were recorded and measured. Results showed that the more suitable method for these forests in west of Iran is the circular sample plot with 1000m2 area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • sampling method
 • Density
 • Canopy Cover
 • Cost
 • precision
 • TRANSECT
 • Zagros
 • oak forest
- اسحاق نیموری، ج.، 1379. مقایسه روش آماربرداری سیستماتیک با قطعات نمونه دایره‌ای و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه در جنگلهای بلوط غرب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 89 صفحه.

- حیدری، ر.ح.، 1385. بررسی روشهای مختلف آماربرداری فاصله‌ای در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه‌دیزه کرمانشاه). رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 112 صفحه.

- حیدری، ر.ح.، زبیری، م.، نمیرانیان، م. و سبحانی، ه.، 1386. بررسی کاربرد روش نمونه‌برداری مربع تی در برآورد مشخصه‌های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه‌دیزه کرمانشاه). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،  15 (1): 42-32.

- زبیری، م.، 1381. زیست سنجی (بیومتری جنگل). انتشارات دانشگاه تهران. 411 صفحه.

- زبیری، م.، 1384. آماربرداری در جنگل (اندازه‌گیری درخت و جنگل). انتشارات دانشگاه تهران، 401 صفحه.

- علیجان‌پور، ا.، 1379. بررسی و تعیین روش آماربرداری بهینه و کاربرد آن در جنگلهای ارسباران- رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 160 صفحه.

- مروی مهاجر، م.، 1384. جنگل‌شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. 387 صفحه.

- نوکی، ی.، 1383. مقایسه روش آماربرداری خط‌نمونه با فاصله بین درختان و خط‌نمونه براساس تئوری احتمالات از نظر دقت و هزینه در جنگلهای حفاظتی خلخال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 88 صفحه.

- Korhonen, L., Korhonen, K.T., Rautiainen, M., and Stenberg, P., 2006. Estimation of Forest Canopy Cover: a comparison of field measurement techniques. Silva Fennica, 40(4): 577-588

- Sparks, J.C., Masters, R.E. and Payton, M.E., 2002. Comparative Evaluation of Accuracy and Efficiency of SixForest Sampling Methods. Proc.Okla. Acad. Sci., 82: 49-56