دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 37، مهر 1388، صفحه 488-319 
استفاده از صفات مورفولوژیکی برگ برای تمایز توده‌های Populus nigra در استان‌های کرمانشاه و زنجان

صفحه 381-369

افروز علی‌محمدی؛ فرهاد اسدی؛ ابراهیم عادلی؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ اسداله متاجی


تأثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه‌­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis)

صفحه 403-394

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری؛ احمد رحمانی؛ حامد یوسف‌زاده؛ مرضیه رزاق‌زاد


بررسی رویش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحلیل سریهای زمانی

صفحه 421-404

محمد امینی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان؛ روجا امینی


بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

صفحه 435-422

کورش کبیری کوپائی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ وحید اعتماد


تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

صفحه 474-464

عباس بانج شفیعی؛ مسلم اکبری‌نیا؛ غلامعلی جلالی؛ احمد علیجانپور