نتایج 10 ساله بررسی مناسبترین زمان جنگل‌کاری با بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) در گیلان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

2 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

بلندمازو یکی از گونه‌های باارزش جنگلهای شمال است. برای تعیین مناسبترین زمان جنگل‌کاری با بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) این تحقیق در سال 1374 در منطقه شفارود استان گیلان در دو منطقه ارتفاعی پایین‌بند و میان‌بند به‌روش بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و شش تیمار (کاشت نهال یکساله در ماههای آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین و دپو نهال در اسفند و کاشت آن در فروردین‌ماه برای مدت 10 سال) با 100 اصله نهال در هر قطعه نمونه با فاصله کاشت 1×1 متر و با مجموع 1800 اصله در هر منطقه ارتفاعی (در مجموع در دو منطقه ارتفاعی با 3600 اصله نهال در هر سال) به اجرا درآمد. پس از پایان رویش هر ساله، درصد زنده‌مانی و ارتفاع 36 اصله از نهالهای میانی هر قطعه نمونه اندازه‌گیری شدند و داده‌ها در پایان دوره 10 ساله در دو منطقه فوق مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری از نظر آماری در زنده‌مانی نهالها در تیمارها و تکرارها در سطح 5 درصد وجود ندارد و عامل زمان انتقال نهال در موفقیت یا عدم موفقیت آن معنی‌دار نیست. شاید اصول صحیح درآوردن نهال در خزانه و کاشت صحیح آن در عرصه عامل اصلی موفقیت در جنگل‌کاری با بلندمازو باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results of 10 years of study on appropriate planting time of oak (Quercus castaneifolia C.A.M.) in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Baba Kanjani Shiraz 1
  • Arsalan Hemati 1
  • Beytollah Amanzadeh 2
1 Forest senior expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Guilan province
2 Forest senior expert, Member of scientific board, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Guilan province.
چکیده [English]

Quercus castaneifolia is one the most valuable species of northern forest in Iran. Therefore, study and determination of feasible time of planting is important for this species. This research was conducted in low and middle altitudes of Shafaroud watershed with 3 replications in six treatments including of planting of one year old seedlings in December, January, February, March, April and storing in March and planting in April. The study was carried out for 10 years continuously. In each plot 100 seedlings were planted in a spacing of 1m×1m. Totally, 1800 seedlings were planted in each zone and a sum of 3600 seedlings was used in this study. At the end of growing period, the survival percentage and height of 36 seedlings in the middle of each plot were recorded and ten years results showed that there was no significant difference among treatments (P < 5%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus castaneifolia
  • plantation
  • Seedling
  • survival
  • height
  • Guilan
- بی‌نام، 1381. طرح تجدید نظر جنگل‌داری شیروا (سری 15)، حوضه 9 شرکت سهامی جنگل شفارود. 315 صفحه.

- حبیبی کاسب، ح.، 1363. بررسی جنگلهای بلوط شمال ایران (لوه گرگان) و نقش آن در کیفیت توده‌های جنگلی. مجله منابع طبیعی ایران، 55: 34-21.

- خانجانی شیراز، ب. و همتی، ا.، 1385. تعیین مناسبترین زمان جنگل‌کاری با گونه بلندمازو (Quercus castaneifolia) درگیلان. پژوهش و سازندگی، 70: 9-2.

- فتاحی، م. و توکلی، ا.، 1378. روشهای مناسب کاشت بذر بلوط در جنگلهای زاگرس. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 259 صفحه.

- قلیچ‌خانی، م.، طبری، م.، اکبری‌نیا، م. و اسپهبدی، ک.، 1384. اثر شدت نور و هرس ریشه بر رشد نهال بلندمازو. پژوهش و سازندگی، 66: 7-2.

- علی‌عرب، ع.، جلالی، غ.، طبری، م.، اکبری‌نیا، م. و حسینی، م.، 1384. جوانه‌زنی بذر، زنده‌مانی و رشد اولیه نهالهای بلندمازو (.Quercus castaneifolia C.A.M) در تراکم‌های مختلف تاج‌پوشش جنگل چمستان، شمال ایران. پژوهش و سازندگی، 69: 49-44.

- Fishwick, R. W., 1972. The Caspian forest of Iran. The common wealth forestry preview, 51(4): 296–306.