بررسی تأثیر وجین علف‌های هرز بر زنده‌مانی، رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های صنوبر و انبوهی آفات مهم آن در نهالستان‌های صنوبر ایستگاه صفرابسته گیلان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

2 دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 کارشناس، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان.

چکیده

صنوبر از گونه‌های پربازده و سریع‌الرشد برای جنگل‌کاری می‌باشد. توصیه روشهای به‌زراعی و آگروتکنیکی و توجه به جنبه‌های اکولوژیک از‌جمله عوامل مهم و مؤثر در مدیریت کنترل تلفیقی آفات صنوبر محسوب می‌گردد. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تأثیر تیمارهای مختلف علفتراشی (علفتراشی کامل، علفتراشی ماهیانه و بدون علفتراشی) بر روی زنده‌مانی و رشد قطری و ارتفاعی نهالهای صنوبر و تأثیر آنها بر تراکم و انبوهی جمعیت آفات مهم صنوبر شامل: سرخرطومی برگخوار Chlorophanus votuptificus Gyll.،سرخرطومی برگخوار Platymycterus marmoratus Fst.، زنبور برگخوار Stauronematus compressicornis (Fabricius) و پروانه‌ زنبورمانند ‌گالزای صنوبر ‌Paranthrene tabaniformis (Rottemberg) می‌باشد. این تحقیق طی سالهای 1383 ـ 1380 بر روی قلمه‌های کلن Populus deltoides 69/55 کاشته شده در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته آستانه اشرفیه اجرا شد. تجزیه آماری داده‌ها اختلاف معنی‌داری را بین تیمارها از نظر زنده‌مانی نهالها نشان نداد. به‌عبارت دیگر، اعمال تیمارهای علفتراشی سه‌گانه تأثیری در میزان زنده‌مانی نهالها نداشته است. رشد ارتفاعی و قطری نهالهای سالم و آلوده به پروانه گالزای صنوبر در سالهای 1380 و 1381 تحت تأثیر تیمارهای علفتراشی قرار نگرفت؛ اما در سالهای 1382 و 1383 رشد ارتفاعی و قطری نهالها (هم نهالهای سالم و هم آلوده به پروانه گالزا) در تیمارهای مختلف علفتراشی در هر سال اختلاف معنی‌داری در سطح 99% (01/0P<) نشان داد. به‌عبارت دیگر، تیمارهای مختلف علفتراشی در سالهای 1382 و 1383 بر قطر و ارتفاع نهالها تأثیر‌گذار بود. طی سالهای 1380 تا 1383 تیمارهای علفتراشی سه‌گانه تأثیر معنی‌داری در تراکم جمعیت سرخرطومی Chlorophanus votuptificus، زنبور برگخوار Stauronematuscompressicornis و پروانه گالزای Paranthrene tabaniformis نداشت، ولی در سال 1383 تراکم سرخرطومی Platymycterus marmoratus در تیمارهای مختلف علفتراشی متفاوت بود و اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده شد    (01/0 P<). بیشترین تعداد حشره در تیمار علفتراشی ماهیانه و کمترین آن مربوط به تیمار علفتراشی هفتگی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of weed elimination treatments on survival, growth and important pest population of poplars in the nurseries of Safrabasteh research station, Guilan province

نویسندگان [English]

 • Parisa Mahammadpour 1
 • Sayyed Ebraheim Sadeghi 2
 • Bita Ali 3
 • Mahdi Ebadattalab 4
1 Research Expert, Agriculture and Natural Resources Research Center of Guilan province
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Research expert, Research Institute of Forests and Rangelands
4 Research expert, Jihad-Keshavarzi organization of Guilan province
چکیده [English]

     Poplar is a one of the fast growing and prolific species that is used for afforestation programs. Advising agro-technical methods with attention to ecological aspects is one of the effective and important factors in integrated management of pests. The object of this investigation is studying the effects of different weeding treatments (complete weeding, monthly weeding and no weeding) on diameter and height growth of poplar seedlings, evaluating variation of different weeding treatments and also identifying weeds of poplar nurseries and studying their effects on population densities of Chlorophanus votuptificus, Slatymycterus marmoratus, Stauronematus compressicornis and Paranthrene tabaniformis, which are important pests of poplars in the nurseries. Statistical analysis of the obtained data did not show any statistical differences between the treatments in survival percentages of the seedlings. Diameter and height growth of healthy and infested seedlings to poplar gall inducing moth was not affected by weeding treatments in the years 2001-2002. However, in the years 2003-2004, a significant difference was observed between different weeding treatments in diameter and height growth of seedlings (P<0.01). The three weeding treatments had no significant effect on population densities of Chlorophanus votoptificus, Stauronematus compressicornis and Paranthrene tabaniformis, but in 2004, density of this pest was different in various treatments and a significant difference was observed in P 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Paranthrene tabaniformis
 • Chlorophanus votuptificu
 • Platymycterus marmoratus
 • Stauronematus compressicornis
 • DIAMETER
 • height
 • survival
 • weeding
- باب‌مراد، م. و صادقی، س. ا.، 1383. آفات صنوبر و گونه‌ها و کلنهای میزبان آنها در کرج. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 2 (1): 21-1.

- دردایی، ع. ا.،1380. حشرات صنوبر در استان آذربایجان شرقی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. 97 صفحه.

- صادقی، س. ا.، صالحی، م. و عسکری، ح.، 1380. مدیریت کنترل تلفیقی آفات صنوبر در استانهای شمالی کشور. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 7: 26-1.

- صالحی، م. و صادقی، س. ا.، 1381- الف. بررسی تراکم جمعیت سرخرطومی برگخوار Platymycterus marmoratus (Col.: Corculionidae) روی کلنهای مختلف صنوبر در استان گیلان. نامه انجمن حشره‌شناسی ایران، 22(2): 61-45.

- صالحی، م. و صادقی، س. ا.، 1381- ب. بررسی تغییرات جمعیت دو گونه سرخرطومی برگخوار صنوبر در استان گیلان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه: 203.

- عبائی، م.، 1378. فهرست آفات درختان و درختچه‌های جنگلی و غیر مثمر ایران. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، نشریه شماره 22، 178 صفحه.

- کیادلیری، ه.، عبایی، م. و عادلی، ا.، 1379. شناسایی و زیست شناسی زنبور برگخوار Stauronematus compressicornis (F.) در شمال کشور. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه، جلد اول (آفات): 133.

- Afun, J.V.K., Heinrichus, E.A., Johnson, D.E. and Russell-Smith, A., 1995. The influence of weeds in the natural control of upland rice insect pests in Cote d'Ivoire. Proceedings of an international conference, Brighton, UK, Vol. 1, 15 p.

- Barczak, T., 1992. Functional response of the tritrophic system: Aphis fabae Scop, primary parasitoids, hyperparasitoids to different types of habitat: Preliminary results. Polskie Pismo. Entomologiczne, 61(3,4): 119-124.

- Baumler, W., 1992. Weed control and voles in forest plantations. Anzeiger fuer Schadlingskunde Pflanzenschutz Umweltschutz, 65(7): 141-143.

- Blanco-Metzler, H., Villalobos., R., Watt, A.D. and Cosens, D., 1997. Effect of weed management on the population of macadamia nutborer, Ecdytolopha torticornis Meyrick (Lep: Tortricidae). Agronomia Mesoamericana, 8(2): 96-100.

- Coley, P.D. andBarone,J.A., 1996. Herbivory and plant defenses in tropical forests. Annu. Rev. Ecol. Syst, 27: 305–355.

- Delplanque, A., 1998. Les insectes associes aux peupliers. Editions Memor, Bruxelles, 360 p.

- Du, X.G. and Yan, Y.H., 1994. Effect of cover crops on the pest mite Panonychus ulmi and its predator Orius sauteri. Chinese Journal of Biological Control, 10(3): 114-117.

- Monteiro, L.B., Belli., L. and Werner, A.L., 2002. Effect of weed management on Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) in apple orchards. Revista Brasileira de Fruticultura, 24(3): 680-682.

- Penagos. D.I., Magallanes, R.Y., Valle., J., Cisneros., A.M., Martinez., D., Goulson, J., Chapman, W., Caballero, P., Cave, R.D. and Williams, T., 2003. Effect of weeds on insect pests of maize and their natural enemies in Southern Mexico. Journal of Pest Management, 49(2): 155-161.

- Rees, M. and Brown, V.K., 1992. Interactions between invertebrate herbivores and plant competition. Journal of Ecology Oxford, 80(2): 353-360.

- Rekha, D. and Dutta, S.K., 1997. Effect of weeding on infestation of insect pests of green gram. Journal of the Agricultural Science Society of North East India, 10(1): 136-139.

- Schaffer, B. and Mason, L.J., 1990. Effects of scale insect herbivory and shading on net gas exchange and growth of a subtropical tree species (Guaicum sanctum L.). Oecologia, 84: 468-473.