بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه‌زنی در سه گونه زالزالک (C. babakhanloui، C. aminii، Crataegus persica)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

4 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

زالزالک از تیره گل‌سرخ (Rosaceae) و از جمله درختانی است که دارای مصارف دارویی و زینتی می‌باشد. بذر این جنس دارای مشکل جوانه‌زنی است، به‌طوری که ممکن است 2 تا 3 سال جوانه نزند. در زمینه جوانه‌زنی گونه‌های مختلف این جنس تحقیقات محدودی صورت گرفته ‌است. به‌همین علت در این تحقیق در مورد جوانه‌زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران یعنی Crataegus babakhanloui، C. aminii و C. persica تحقیقاتی انجام و بهترین و مؤثرترین تیمار معرفی گردید. برای بررسی جوانه‌زنی و شکستن خواب بذرهای سه گونه یادشده، آزمایش‌هایی با 4 تیمار و 3 تکرار به‌صورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها شامل خراش‌دهی پوسته و اعمال گرمادهی و سرمادهی متناوب بودند. نتایج نشان داد که در تمام تیمارها برای نفوذپذیرتر کردن پوسته و شکستن خواب بذر، خراش‌دهی مکانیکی مؤثر است. سرعت جوانه‌زنی در تیمار 4 (قرار دادن بذرها در آب روان به‌مدت 24 ساعت، سپس سه ماه گرمادهی ( °C‌18) و به‌دنبال آن 5/4 ماه سرما‌دهی) در بین همه گونه‌ها دارای بیشترین مقدار می‌باشد. بیشترین درصد جوانه‌زنی در تیمار 3 (کاشتن بذرها در هوای آزاد در اوایل تابستان) نشان‌دهنده موفقیت این تیمار است. با توجه به تعداد دانه در هر میوه و تعداد دانه‌های جنین‌دار در هر میوه مشخص گردید که بیش از 80% از میوه‌ها دارای یک جنین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on dormancy breakage and germination in three species of Hawthorn (Crataegus aminii,C. persica and C. babakhanloui)

نویسندگان [English]

  • Sa'eideh Mirzadeh Vaghefi 1
  • Ziba Jamzad 2
  • Adel Jalili 3
  • Mohsen Nasiri 4
1 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR)
2 Associate Prof., RIFR
3 Professor, RIFR
4 Senior Expert, RIFR
چکیده [English]

Crataegus from Rosaceae family is a tree that has medical and ornamental applications. Seeds of this genus have germination problem and may not germinate for 2 to 3 years. There are limited information about germination of different species. Therefore, study on germination of three native species of Iran, Crataegus aminii,C. persica and C. babakhanloui is conducted and the most effective treatment was determined. To evaluate the germination and breaking seed dormancy of three species, an experiment was carried out as a completely randomized design with four treatments and three replications. Seeds were imposed under physical stimulator treatment, including, scarification and warmth followed by cold stratification. Results indicated that in all treatments, scarification is effective for permeability to water of seed coat and breakage of seed dormancy. Germination rate in treatment 4 (impose to running water for 24h, then 3 month warmth, followed by 4.5 month cold stratification) had the highest rate. The highest percentage of germination and vigor were in treatment 3 (sowing the seeds outdoors at the beginning of summer). The number of the seeds that have embryo in each fruit is determined. More than 80% of fruits have only one embryo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • germination
  • Seed dormancy
  • native of Iran
  • Crataegus aminii
  • C. persica
  • C. babakhanloui
- خاتم‌ساز، م.، 1371. فلور تیره گل سرخ. شماره 6، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 352 صفحه.
- Agrawal, R.L., 1992. Seed technology. Oxford and IBH Publishing Co. LTD. New Delhi. 376 p.
- Anonymous, 2007, Seed technology, ISTA (International Seed Testing Association), 54 p.
- Brenda, B., Jenning, W. and Rawlinson, R., 2004. Crataegus saligna, (willow hawthorn). University of Colorado Herbaruim, Boulder, Co. 37 p.
- Bujarska, B., 2002. Breaking of seed dormancy, germination and seedling emergence of the common hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.). Dendrobiology, 47: 61-70.
- Dickinson, T.A., 1985. The biology of Canadian Weeds. Crataegus crus-galli L. Canadian Journal of Plant Science, 65: 641-654.
- Elliott, S., 1971. A Sketch of botany of south Carolina and Gorgia, Vol.1. Hafner Publishing Co. New York, NY (Reprint of 1821 edition). 229 p.
- Garber, M.P. and Morhead, D.J., 1999. Selection on Production and Establishment of Wetland Trees and Shrubs. The university of Georgiacollege of Agricultural and Environmental Science, 45 p.
- Gibbons, E., 1974. Stalking the healthful herbs. David McKay Co., New York, NY. 55 p.
- Gongh, R.E., 1996. Growing trees and shrubs from seeds. MONTGUID AgricultureMT 9604, MontanaStateUniversity. 24 p.
- Gosling, P., 2007. Raising trees and shrubs from seed. Forestry Commission Practice Guide, Publ. Forestry Commission, 18-28 .
- Halls, L.K., 1977. Southern fruit-producting woody plants used by wildlife. U.S. Department of Agriculture-Forest Service, New Orlean, 235 p.
- Hedrick, U.P., 1919. Strutevant's notes on edible plants. J.B.Lyon Co. Albemy, NY., 775 p.
- Hudson, Sh. and Carlson M., 1998. Propagation of Interior British Columbia Native plants from seed, British Columbia press. 37 p.
- Khatamsaz, M., 1991. The genus Crataegus K. (Rosaceae) in Iran. Iran Journ. Bot. Tehran, 5(1): 47-56.
- Morton, J.F., 1963. Principal Wild Food Plants of the United States excluding Alaska and Hawaii. J. Econ. Bot., 17: 319-330.
- Peitto, B. and Di Noi, A., 2001. Seed Propagation of Mediterranean trees and shrubs. APAT Press, Italy. 99 p.
- Scott, S.J., Jones, R.A. and Williams, W.A., 1984. Review of data analysis method for seed germination. Crop. Sci. 24: 1192-1199.
- Todd F. and Blazich, F., 2004. Crataegus, Rosaceae (Rose family), Plants for future. North CarolinaStateUniversity. 19 p.
- Tyszkiewicz, S., 1949. Nasiennict wo les ne (The Forest Seeds). IBL., 521 p.
- Wood, A., 1864. Class book of botany. A.S.Barnes and Burr. Chicago, IL., 645 p.