نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری مقایسه عملکرد چوب رقم‌های مختلف صنوبر تحت تأثیر تیمار آبیاری در منطقه کرج [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • آب‌شویی پوشش کف خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‌شویی پوشش کف درختان راش در دوره‌های رویش و استراحت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]
 • آب و خاک بررسی برخی خصوصیات آب و خاک رویشگاه‌‌های حرا در مناطق لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 79-89]
 • آتش سوزی اثر معیار‌های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 425-438]
 • آتش‌سوزی جنگل ارزیابی عملکرد رویکردهای مدل‌سازی گسترش آتش‌سوزی جنگل با استفاده از اتوماتای سلولی (پژوهش موردی: جنگل‌های بخش لاکان شهرستان رشت) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 64-78]
 • آتش‌سوزی جنگل ارزیابی مقدار مواد سوختنی پس از آتش سوزی در جنگل‌کاری های کاج تدا با استفاده از خط‌نمونه و روش FLM (مطالعه موردی: جنگل‌کاری‌های تََخسَم در استان گیلان) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 562-572]
 • آذربایجان شرقی بررسی نیاز رویشگاهی چتنه (Juniperus foetidissima) در ارسباران (استان آذربایجان شرقی) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 452-464]
 • آماربرداری برآورد تعداد درخت و تعیین ساختار توده‌های جنگلی در دو روش طبقه‌بندی خوشه‌ای و منظم تصادفی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 719-731]
 • آماره O- ring تحلیل الگوی مکانی و رقابت درون‌گونه ای در تیپ خالص بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) با استفاده از آماره O- ring (مطالعه موردی: جنگل شاهد نکا) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 294-306]
 • آماره اختصاری کارایی آماره‌های اختصاری مختلف در مدل سازی الگوی نقطه ای مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi (L.) Wild.) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 413-424]

ا

 • ابعاد پیکسل ارزیابی عملکرد رویکردهای مدل‌سازی گسترش آتش‌سوزی جنگل با استفاده از اتوماتای سلولی (پژوهش موردی: جنگل‌های بخش لاکان شهرستان رشت) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 64-78]
 • اتوماتای سلولی ارزیابی عملکرد رویکردهای مدل‌سازی گسترش آتش‌سوزی جنگل با استفاده از اتوماتای سلولی (پژوهش موردی: جنگل‌های بخش لاکان شهرستان رشت) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 64-78]
 • اجتماعی- اقتصادی ارزیابی نمایه ها و نشانه های اجتماعی- اقتصادی در پایش طرح جنگلداری کلگچی لردگان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 199-208]
 • اجتماع‌پذیری الگوی مکانی و وضعیت رقابت و اجتماع‌پذیری درختان در توده‌های آمیخته ممرز با استفاده از توابع یک و دو متغیره Kرایپلی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری سه حوضه ناو اسالم) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 37-52]
 • اریبی برآورد حجم پسماند چوبی درشت کف جنگل با استفاده از نمونه‌برداری با احتمال به نسبت اندازه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 222-233]
 • ارتفاع از سطح دریا بررسی ارتباط عامل‌های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در جنگل مله‌سیاه ایلام [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 190-197]
 • ارتفاع از سطح دریا تأثیرگذاری عامل های محیطی بر پراکنش سه گونه برودار (Quercus brantii Lindl.)، مازودار (Q. infectoria Oliv.) و وی ول (Q. libani Oliv.) در جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 549-561]
 • ارزیابی چندمعیاره ارزیابی مدیریت پایدار جنگل در حوضه آبخیز دوپلان استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 490-501]
 • ارزیابی مشارکتی بررسی نقش محصولات غیر‌چوبی جنگل در کاهش فقر جوامع محلی جنگل‌های زاگرس شمالی (تحلیل میدان نیروی چالش‌های موجود) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 307-319]
 • ارزش اقتصادی بررسی مقدار روغن میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در طبقات قطری مختلف در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 660-670]
 • اسالم الگوی مکانی و وضعیت رقابت و اجتماع‌پذیری درختان در توده‌های آمیخته ممرز با استفاده از توابع یک و دو متغیره Kرایپلی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری سه حوضه ناو اسالم) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 37-52]
 • اسیدیته اثر جنگلکاری خالص و آمیخته توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) بر ترسیب کربن و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 402-412]
 • اشکوب‌بندی بررسی برخی ویژگی‌های ساختاری سرخدار (Taxus baccata L.) در منطقه گزو سوادکوه مازندران [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 594-604]
 • اشنان ارزیابی کنش های متقابل درون گونه ای درختچه های اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در مناطق خشک با استفاده از تحلیل الگوی نقطه ای (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده قهی استان اصفهان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 354-367]
 • اصفهان روش‌های مناسب شکستن خواب بذر بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 694-706]
 • اعضای هیئت علمی ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تابعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 680-693]
 • اقاقیا ارزیابی توان گیاه‌پالایی کادمیم در بافت‌های مختلف خاک توسط گونه‌های اقاقیا (Robinia pseoudoacacia L.)، زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Miller) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Greene) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 617-625]
 • اکالیپتوس بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس‌های گونه‌های صنعتی اکالیپتوس در استان لرستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 167-177]
 • ایلام بررسی ارتباط عامل‌های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در جنگل مله‌سیاه ایلام [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 190-197]
 • الگوی مکانی الگوی مکانی و وضعیت رقابت و اجتماع‌پذیری درختان در توده‌های آمیخته ممرز با استفاده از توابع یک و دو متغیره Kرایپلی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری سه حوضه ناو اسالم) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 37-52]
 • الگوی مکانی تحلیل الگوی مکانی و رقابت درون‌گونه ای در تیپ خالص بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) با استفاده از آماره O- ring (مطالعه موردی: جنگل شاهد نکا) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 294-306]
 • الگوی نقطه ای کارایی آماره‌های اختصاری مختلف در مدل سازی الگوی نقطه ای مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi (L.) Wild.) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 413-424]
 • اندازه‌گیری جنگل پیامدهای سقزگیری بر رویش قطری درختان بنه (Pistacia atlantica) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 178-189]
 • اوره آز تأثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]

ب

 • باران‌ربایی باران‌ربایی توده‌های دست‌کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • بازیابی ویژگی‌های خاک ارزیابی بازیابی بلندمدت وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و مقاومت به نفوذ خاک 20 سال پس از عملیات چوبکشی در جنگل خیرود [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 536-548]
 • بافت خاک ارزیابی توان گیاه‌پالایی کادمیم در بافت‌های مختلف خاک توسط گونه‌های اقاقیا (Robinia pseoudoacacia L.)، زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Miller) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Greene) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 617-625]
 • بذر ارتدکس روش‌های مناسب شکستن خواب بذر بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 694-706]
 • بذر بلوط نوسان های بین پایه ای و سالانه تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل داربادام کرمانشاه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 246-255]
 • بذر بلوط برآورد تولید بذر مازودار (Quercus infectoria) درجنگلهای بانه [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 516-526]
 • برداشت سقز پیامدهای سقزگیری بر رویش قطری درختان بنه (Pistacia atlantica) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 178-189]
 • بلدوزر برآورد هزینه و میزان تولید در ساخت جاده جنگلی با استفاده از ترکیب ماشین‌های بیل مکانیکی و بلدوزر (مطالعه موردی: سری لیاشی سرا استان گیلان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 320-331]
 • بیل مکانیکی برآورد هزینه و میزان تولید در ساخت جاده جنگلی با استفاده از ترکیب ماشین‌های بیل مکانیکی و بلدوزر (مطالعه موردی: سری لیاشی سرا استان گیلان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 320-331]
 • بلندمازو باران‌ربایی توده‌های دست‌کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • بلندمازو تحلیل الگوی مکانی و رقابت درون‌گونه ای در تیپ خالص بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) با استفاده از آماره O- ring (مطالعه موردی: جنگل شاهد نکا) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 294-306]
 • بلوط بررسی ارتباط عامل‌های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در جنگل مله‌سیاه ایلام [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 190-197]
 • بلوط تأثیرگذاری عامل های محیطی بر پراکنش سه گونه برودار (Quercus brantii Lindl.)، مازودار (Q. infectoria Oliv.) و وی ول (Q. libani Oliv.) در جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 549-561]
 • بلوط ایرانی بررسی روغن قابل استخراج از میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 527-535]
 • بنه مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و شیمیایی میوه بنه (Pistacia atlantica) در دو رویشگاه الگویی استان کردستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 368-378]
 • بنه مقایسه روش‌های نمونه‌برداری k-NN در برآورد تراکم درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) با الگوی مکانی کپه ای در یک توده تنک زاگرس(Pistacia atlantica Desf.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 626-636]
 • بنه بررسی مقدار روغن میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در طبقات قطری مختلف در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 660-670]
 • بهره‌برداری مقایسه‌‌ مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 134-142]
 • بهره‌وری ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تابعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 680-693]

پ

 • پارک ملی شناسایی و بومی‌سازی معیارها و شاخص‌های IUCN و CIFOR برای مدیریت پایدار پارک‌های ملی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 743-756]
 • پایش ارزیابی نمایه ها و نشانه های اجتماعی- اقتصادی در پایش طرح جنگلداری کلگچی لردگان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 199-208]
 • پده بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در خزانه آزمایشی استان خوزستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 154-166]
 • پروتوکل Sausage برآورد حجم پسماند چوبی درشت کف جنگل با استفاده از نمونه‌برداری با احتمال به نسبت اندازه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 222-233]
 • پروونانس بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در خزانه آزمایشی استان خوزستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 154-166]
 • پلت باران‌ربایی توده‌های دست‌کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • پلت تغییرات‌ مخزن کربن آلی خاک در حاشیه‌های مرزی جنگل- شالیزار (پژوهش موردی: پارک جنگلی شهرستان نور) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 104-116]
 • پلت شناسایی گونه های درختی پلت و ممرز با استفاده از مشخصه های هندسی و آماری به‌دست‌آمده از داده های لیدار هوایی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 269-278]
 • پناه پوشش تاجی ویژگی‌های کمی تجدیدحیات راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در داخل روشنه و زیر پناه پوشش تاجی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]

ت

 • تابع O-ring ارزیابی کنش های متقابل درون گونه ای درختچه های اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در مناطق خشک با استفاده از تحلیل الگوی نقطه ای (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده قهی استان اصفهان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 354-367]
 • تابع تحلیل تشخیص شناسایی گونه های درختی پلت و ممرز با استفاده از مشخصه های هندسی و آماری به‌دست‌آمده از داده های لیدار هوایی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 269-278]
 • تابع تک و دو متغیره رایپلی الگوی مکانی و وضعیت رقابت و اجتماع‌پذیری درختان در توده‌های آمیخته ممرز با استفاده از توابع یک و دو متغیره Kرایپلی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری سه حوضه ناو اسالم) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 37-52]
 • تابع توزیع تماس کروی ارزیابی کنش های متقابل درون گونه ای درختچه های اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در مناطق خشک با استفاده از تحلیل الگوی نقطه ای (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده قهی استان اصفهان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 354-367]
 • تابع توزیع نزدیکترین همسایه ارزیابی کنش های متقابل درون گونه ای درختچه های اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در مناطق خشک با استفاده از تحلیل الگوی نقطه ای (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده قهی استان اصفهان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 354-367]
 • تابع همبستگی نشان دار ارزیابی کنش های متقابل درون گونه ای درختچه های اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در مناطق خشک با استفاده از تحلیل الگوی نقطه ای (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده قهی استان اصفهان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 354-367]
 • تاج‎بارش خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‌شویی پوشش کف درختان راش در دوره‌های رویش و استراحت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]
 • تاج‌پوشش جنگل تأثیر اجرای شیوه تک‌گزینی بر تنوع گونه‌های علفی در جنگل آمیخته راش (مطالعه موردی: ناو اسالم، گیلان) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 583-593]
 • تترازولیم روش‌های مناسب شکستن خواب بذر بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 694-706]
 • تجدیدحجم بررسی و مقایسه شیوه‌های تجدیدحجم 3P و صددرصد (مطالعه موردی: سری 10 طرح جنگلداری سردآبرود) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 671-679]
 • تجزیه و تحلیل Procrustean مقایسه روش‌های رسته‌بندی غیرمستقیم در تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگلکاری فرودگاه ارومیه) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 637-646]
 • تجزیه و تحلیل خوشه ای ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره‌خان در جنوب ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 279-293]
 • تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مقایسه روش‌های رسته‌بندی غیرمستقیم در تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگلکاری فرودگاه ارومیه) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 637-646]
 • تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش زردکیش (Marsdenia erecta (L.) R. Br. ex DC.) در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 757-768]
 • تحلیل سلسله مراتبی اثر معیار‌های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 425-438]
 • تحلیل میدان نیرو بررسی نقش محصولات غیر‌چوبی جنگل در کاهش فقر جوامع محلی جنگل‌های زاگرس شمالی (تحلیل میدان نیروی چالش‌های موجود) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 307-319]
 • تحلیل مکانی کارایی آماره‌های اختصاری مختلف در مدل سازی الگوی نقطه ای مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi (L.) Wild.) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 413-424]
 • تخلخل ارزیابی بازیابی بلندمدت وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و مقاومت به نفوذ خاک 20 سال پس از عملیات چوبکشی در جنگل خیرود [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 536-548]
 • تراکم مقایسه روش‌های نمونه‌برداری k-NN در برآورد تراکم درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) با الگوی مکانی کپه ای در یک توده تنک زاگرس(Pistacia atlantica Desf.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 626-636]
 • تراکم بذر نوسان های بین پایه ای و سالانه تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل داربادام کرمانشاه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 246-255]
 • ترسیب کربن تأثیر جنگل‌کاری با گونه‌های سوزنی‌برگ بر ترسیب‌کربن اتمسفری (پژوهش موردی: جنگل‌کاری‌های کارخانه ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 53-63]
 • ترسیب کربن تغییرات‌ مخزن کربن آلی خاک در حاشیه‌های مرزی جنگل- شالیزار (پژوهش موردی: پارک جنگلی شهرستان نور) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 104-116]
 • تصویر ماهواره‌ای ارائه مدل‌‌های مناسب برای برآورد زی‌توده برخی درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Quickbird در جنگل‌کاری‌های مجتمع فولاد مبارکه اصفهان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 143-153]
 • تعداد درخت برآورد تعداد درخت و تعیین ساختار توده‌های جنگلی در دو روش طبقه‌بندی خوشه‌ای و منظم تصادفی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 719-731]
 • تغییر اقلیم اثر جنگلکاری خالص و آمیخته توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) بر ترسیب کربن و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 402-412]
 • تغییر کاربری بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک در منطقه جنگلی پردانان پیرانشهر [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 478-489]
 • تفکیک‌پذیری واکاوی زوال جنگل‌های استان ایلام و ارتباط آن با تغییرات بارش [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 502-515]
 • تنوع رویشی تغییرات رویشی صنوبر (Populus nigra) در حاشیه رودخانه‌های استان کرمانشاه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 209-221]
 • توده مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 647-659]
 • توده آمیخته راش خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‌شویی پوشش کف درختان راش در دوره‌های رویش و استراحت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]
 • توده دست‌نخورده تحلیل الگوی مکانی و رقابت درون‌گونه ای در تیپ خالص بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) با استفاده از آماره O- ring (مطالعه موردی: جنگل شاهد نکا) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 294-306]
 • توده‌های آمیخته الگوی مکانی و وضعیت رقابت و اجتماع‌پذیری درختان در توده‌های آمیخته ممرز با استفاده از توابع یک و دو متغیره Kرایپلی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری سه حوضه ناو اسالم) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 37-52]
 • توده های صنوبر تغییرات رویشی صنوبر (Populus nigra) در حاشیه رودخانه‌های استان کرمانشاه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 209-221]
 • توسکا بررسی و مقایسه شیوه‌های تجدیدحجم 3P و صددرصد (مطالعه موردی: سری 10 طرح جنگلداری سردآبرود) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 671-679]
 • توسکای ییلاقی تأثیر سطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 256-268]
 • تولیدات علمی ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تابعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 680-693]
 • تولید چوب مقایسه‌‌ مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 134-142]
 • تولید چوب تغییرات رویشی صنوبر (Populus nigra) در حاشیه رودخانه‌های استان کرمانشاه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 209-221]

ج

 • جاده جنگلی برآورد هزینه و میزان تولید در ساخت جاده جنگلی با استفاده از ترکیب ماشین‌های بیل مکانیکی و بلدوزر (مطالعه موردی: سری لیاشی سرا استان گیلان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 320-331]
 • جزیره قشم بررسی برخی خصوصیات آب و خاک رویشگاه‌‌های حرا در مناطق لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 79-89]
 • جنگل روش‌های مناسب شکستن خواب بذر بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 694-706]
 • جنگل‌تراشی بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک در منطقه جنگلی پردانان پیرانشهر [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 478-489]
 • جنگل دارابکلای ساری برآورد برخی مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره Pleiades و الگوریتم‌های ناپارامتریک در جنگلهای دارابکلای مازندران [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 465-477]
 • جنگل دست کاشت تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 379-391]
 • جنگل‌کاری باران‌ربایی توده‌های دست‌کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • جنگل‌کاری تأثیر جنگل‌کاری با گونه‌های سوزنی‌برگ بر ترسیب‌کربن اتمسفری (پژوهش موردی: جنگل‌کاری‌های کارخانه ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 53-63]
 • جنگل‌کاری ارائه مدل‌‌های مناسب برای برآورد زی‌توده برخی درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Quickbird در جنگل‌کاری‌های مجتمع فولاد مبارکه اصفهان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 143-153]
 • جنگل کران رودی ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره‌خان در جنوب ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 279-293]
 • جنگل‌های ارسباران بررسی نیاز رویشگاهی چتنه (Juniperus foetidissima) در ارسباران (استان آذربایجان شرقی) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 452-464]
 • جنگل‌های حرا بررسی برخی خصوصیات آب و خاک رویشگاه‌‌های حرا در مناطق لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 79-89]
 • جنگلهای زاگرس اثر معیار‌های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 425-438]
 • جنگلهای زاگرس ارزیابی مدیریت پایدار جنگل در حوضه آبخیز دوپلان استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 490-501]
 • جنگلهای زاگرس برآورد تولید بذر مازودار (Quercus infectoria) درجنگلهای بانه [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 516-526]
 • جنگل‌های نکا- ظالمرود توسعه‌ روشی برای ارزیابی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از متغیرهای محیطی و انسان‌ساخت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 117-133]
 • جنگل‌های هیرکانی بررسی و مقایسه شیوه‌های تجدیدحجم 3P و صددرصد (مطالعه موردی: سری 10 طرح جنگلداری سردآبرود) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 671-679]
 • جهت جغرافیایی برآورد تولید و ارزش اقتصادی بذر بادام وامچک در رویشگاه کره بس استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 342-353]
 • جهت جغرافیایی تأثیرگذاری عامل های محیطی بر پراکنش سه گونه برودار (Quercus brantii Lindl.)، مازودار (Q. infectoria Oliv.) و وی ول (Q. libani Oliv.) در جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 549-561]
 • جهت دامنه بررسی ارتباط عامل‌های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در جنگل مله‌سیاه ایلام [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 190-197]
 • جهت های جغرافیایی برآورد تولید بذر مازودار (Quercus infectoria) درجنگلهای بانه [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 516-526]
 • جوانه ‏‏‏‏‏‏زنی روش‌های مناسب شکستن خواب بذر بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 694-706]

چ

 • چتنه بررسی نیاز رویشگاهی چتنه (Juniperus foetidissima) در ارسباران (استان آذربایجان شرقی) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 452-464]
 • چهارمحال و بختیاری برآورد تولید و ارزش اقتصادی بذر بادام وامچک در رویشگاه کره بس استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 342-353]
 • چهارمحال و بختیاری بررسی روغن قابل استخراج از میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 527-535]
 • چهارمحال و بختیاری تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش زردکیش (Marsdenia erecta (L.) R. Br. ex DC.) در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 757-768]

ح

 • حداکثر ارتفاع تاج‌پوشش برآورد ارتفاع تاج‌پوشش جنگل در مناطق کوهستانی با استفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat-GLAS (پژوهش موردی: حوضه 46 جنگل‌‌های شمال ایران) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • حسن آباد تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 379-391]

خ

 • خاک غرقابی تغییرات‌ مخزن کربن آلی خاک در حاشیه‌های مرزی جنگل- شالیزار (پژوهش موردی: پارک جنگلی شهرستان نور) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 104-116]
 • خرم‌آباد بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس‌های گونه‌های صنعتی اکالیپتوس در استان لرستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 167-177]
 • خشکیدگی بلوط ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله‌‏سیاه ایلام) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 605-616]
 • خشکه‌دار مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 647-659]
 • خصوصیات کمی مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 647-659]
 • خطا مقایسه روش‌های نمونه‌برداری k-NN در برآورد تراکم درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) با الگوی مکانی کپه ای در یک توده تنک زاگرس(Pistacia atlantica Desf.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 626-636]
 • خطر آتش‌سوزی جنگل توسعه‌ روشی برای ارزیابی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از متغیرهای محیطی و انسان‌ساخت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 117-133]
 • خط‌نمونه ارزیابی مقدار مواد سوختنی پس از آتش سوزی در جنگل‌کاری های کاج تدا با استفاده از خط‌نمونه و روش FLM (مطالعه موردی: جنگل‌کاری‌های تََخسَم در استان گیلان) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 562-572]
 • خمیر بررسی برخی خصوصیات آب و خاک رویشگاه‌‌های حرا در مناطق لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 79-89]
 • خواب فیزیولوژیک روش‌های مناسب شکستن خواب بذر بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 694-706]
 • خوزستان بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در خزانه آزمایشی استان خوزستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 154-166]

د

 • دارمازو تأثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر ویژگی های کمی دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شینه استان لرستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 234-245]
 • دامنه بردباری مدل‌سازی پراکنش راش در جنگل‌های کران‌رودی با استفاده از مدل HOF [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 707-718]
 • درصد شیب تأثیرگذاری عامل های محیطی بر پراکنش سه گونه برودار (Quercus brantii Lindl.)، مازودار (Q. infectoria Oliv.) و وی ول (Q. libani Oliv.) در جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 549-561]
 • دهیدروژناز تأثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • دوره رویش و استراحت خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‌شویی پوشش کف درختان راش در دوره‌های رویش و استراحت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 25-36]

ذ

 • ذوب‌آهن اصفهان تأثیر جنگل‌کاری با گونه‌های سوزنی‌برگ بر ترسیب‌کربن اتمسفری (پژوهش موردی: جنگل‌کاری‌های کارخانه ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 53-63]

ر

 • راش مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 647-659]
 • راش بررسی و مقایسه شیوه‌های تجدیدحجم 3P و صددرصد (مطالعه موردی: سری 10 طرح جنگلداری سردآبرود) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 671-679]
 • راش شرقی ویژگی‌های کمی تجدیدحیات راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در داخل روشنه و زیر پناه پوشش تاجی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]
 • ریزش ترانشه ارزیابی پتانسیل ریزش ترانشه‌‌ جاده های جنگلی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 46، شمال ایران) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 573-582]
 • رسته بندی تجزیه و تحلیل چندبعدی غیرمتریک ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره‌خان در جنوب ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 279-293]
 • رسته‌بندی تطبیقی قوس‌گیری مقایسه روش‌های رسته‌بندی غیرمستقیم در تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگلکاری فرودگاه ارومیه) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 637-646]
 • رسته‌بندی چندبعدی غیرمتریک مقایسه روش‌های رسته‌بندی غیرمستقیم در تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگلکاری فرودگاه ارومیه) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 637-646]
 • رقابت الگوی مکانی و وضعیت رقابت و اجتماع‌پذیری درختان در توده‌های آمیخته ممرز با استفاده از توابع یک و دو متغیره Kرایپلی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری سه حوضه ناو اسالم) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 37-52]
 • رقابت درون گونه ای تحلیل الگوی مکانی و رقابت درون‌گونه ای در تیپ خالص بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) با استفاده از آماره O- ring (مطالعه موردی: جنگل شاهد نکا) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 294-306]
 • روی ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله‌‏سیاه ایلام) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 605-616]
 • روش دلفی شناسایی و بومی‌سازی معیارها و شاخص‌های IUCN و CIFOR برای مدیریت پایدار پارک‌های ملی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 743-756]
 • روش رتبه دهی ارزیابی مدیریت پایدار جنگل در حوضه آبخیز دوپلان استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 490-501]
 • رویش قطری سالانه پیامدهای سقزگیری بر رویش قطری درختان بنه (Pistacia atlantica) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 178-189]
 • رویشگاه بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 393-401]
 • روشنه ویژگی‌های کمی تجدیدحیات راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در داخل روشنه و زیر پناه پوشش تاجی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]
 • روشنه تأثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • روشنه تأثیر اجرای شیوه تک‌گزینی بر تنوع گونه‌های علفی در جنگل آمیخته راش (مطالعه موردی: ناو اسالم، گیلان) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 583-593]
 • روش‌های ناپارامتریک برآورد برخی مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره Pleiades و الگوریتم‌های ناپارامتریک در جنگلهای دارابکلای مازندران [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 465-477]
 • روغن بررسی روغن قابل استخراج از میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 527-535]
 • روغن میوه بررسی مقدار روغن میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در طبقات قطری مختلف در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 660-670]

ز

 • زادآوری طبیعی ویژگی‌های کمی تجدیدحیات راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در داخل روشنه و زیر پناه پوشش تاجی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-24]
 • زاگرس بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 393-401]
 • زاگرس مقایسه روش‌های نمونه‌برداری k-NN در برآورد تراکم درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) با الگوی مکانی کپه ای در یک توده تنک زاگرس(Pistacia atlantica Desf.) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 626-636]
 • زاگرس بررسی مقدار روغن میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در طبقات قطری مختلف در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 660-670]
 • زاگرس شمالی بررسی نقش محصولات غیر‌چوبی جنگل در کاهش فقر جوامع محلی جنگل‌های زاگرس شمالی (تحلیل میدان نیروی چالش‌های موجود) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 307-319]
 • زبان‌گنجشک ارزیابی توان گیاه‌پالایی کادمیم در بافت‌های مختلف خاک توسط گونه‌های اقاقیا (Robinia pseoudoacacia L.)، زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Miller) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Greene) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 617-625]
 • زی‌‌توده ارائه مدل‌‌های مناسب برای برآورد زی‌توده برخی درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Quickbird در جنگل‌کاری‌های مجتمع فولاد مبارکه اصفهان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 143-153]
 • زردکیش تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش زردکیش (Marsdenia erecta (L.) R. Br. ex DC.) در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 757-768]
 • زیست‌پالایی ارزیابی توان گیاه‌پالایی کادمیم در بافت‌های مختلف خاک توسط گونه‌های اقاقیا (Robinia pseoudoacacia L.)، زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Miller) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Greene) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 617-625]
 • زمان‌سنجی برآورد هزینه و میزان تولید در ساخت جاده جنگلی با استفاده از ترکیب ماشین‌های بیل مکانیکی و بلدوزر (مطالعه موردی: سری لیاشی سرا استان گیلان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 320-331]
 • زنده‌مانی بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس‌های گونه‌های صنعتی اکالیپتوس در استان لرستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 167-177]
 • زوال بررسی ارتباط عامل‌های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در جنگل مله‌سیاه ایلام [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 190-197]
 • زوال بلوط واکاوی زوال جنگل‌های استان ایلام و ارتباط آن با تغییرات بارش [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 502-515]

س

 • ساختار جنگل بررسی برخی ویژگی‌های ساختاری سرخدار (Taxus baccata L.) در منطقه گزو سوادکوه مازندران [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 594-604]
 • ساختار جنگل برآورد تعداد درخت و تعیین ساختار توده‌های جنگلی در دو روش طبقه‌بندی خوشه‌ای و منظم تصادفی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 719-731]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی اثر معیار‌های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 425-438]
 • سرب ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله‌‏سیاه ایلام) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 605-616]
 • سرخدار بررسی برخی ویژگی‌های ساختاری سرخدار (Taxus baccata L.) در منطقه گزو سوادکوه مازندران [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 594-604]
 • سرو نقره‌ای ارزیابی توان گیاه‌پالایی کادمیم در بافت‌های مختلف خاک توسط گونه‌های اقاقیا (Robinia pseoudoacacia L.)، زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Miller) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Greene) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 617-625]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی توسعه‌ روشی برای ارزیابی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از متغیرهای محیطی و انسان‌ساخت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 117-133]
 • سنندج تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 379-391]
 • سوزنی‌برگ تأثیر جنگل‌کاری با گونه‌های سوزنی‌برگ بر ترسیب‌کربن اتمسفری (پژوهش موردی: جنگل‌کاری‌های کارخانه ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 53-63]
 • سوکسله بررسی مقدار روغن میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در طبقات قطری مختلف در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 660-670]

ش

 • شاخص ارزیابی نمایه ها و نشانه های اجتماعی- اقتصادی در پایش طرح جنگلداری کلگچی لردگان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 199-208]
 • شاخص CIFOR شناسایی و بومی‌سازی معیارها و شاخص‌های IUCN و CIFOR برای مدیریت پایدار پارک‌های ملی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 743-756]
 • شاخصIUCN شناسایی و بومی‌سازی معیارها و شاخص‌های IUCN و CIFOR برای مدیریت پایدار پارک‌های ملی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 743-756]
 • شاخص کیفیت نهال پاسخ برخی مشخصه های رویشی و مورفولوژیکی نونهال سمر (Prosopis juliflora (Swartz) DC.) تحت تأثیر عامل‌های بوم شناختی نور و رطوبت [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 439-451]
 • شاخص‌های تنوع تأثیر اجرای شیوه تک‌گزینی بر تنوع گونه‌های علفی در جنگل آمیخته راش (مطالعه موردی: ناو اسالم، گیلان) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 583-593]
 • شاخص ها و معیارها ارزیابی مدیریت پایدار جنگل در حوضه آبخیز دوپلان استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 490-501]
 • شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی پتانسیل ریزش ترانشه‌‌ جاده های جنگلی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 46، شمال ایران) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 573-582]
 • شدت نور تغییرات‌ مخزن کربن آلی خاک در حاشیه‌های مرزی جنگل- شالیزار (پژوهش موردی: پارک جنگلی شهرستان نور) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 104-116]
 • شکلهای معدنی نیتروژن بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک در منطقه جنگلی پردانان پیرانشهر [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 478-489]
 • شمار بذر نوسان های بین پایه ای و سالانه تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل داربادام کرمانشاه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 246-255]
 • شمار بذر برآورد تولید بذر مازودار (Quercus infectoria) درجنگلهای بانه [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 516-526]
 • شمارش تاجی نوسان های بین پایه ای و سالانه تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل داربادام کرمانشاه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 246-255]
 • شناسایی گونه‌های درختی شناسایی گونه های درختی پلت و ممرز با استفاده از مشخصه های هندسی و آماری به‌دست‌آمده از داده های لیدار هوایی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 269-278]

ص

 • صفات کمی و کیفی بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس‌های گونه‌های صنعتی اکالیپتوس در استان لرستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 167-177]
 • صفارود رامسر مدل‌سازی پراکنش راش در جنگل‌های کران‌رودی با استفاده از مدل HOF [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 707-718]
 • صنوبر مقایسه‌‌ مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 134-142]
 • صنوبر مقایسه عملکرد چوب رقم‌های مختلف صنوبر تحت تأثیر تیمار آبیاری در منطقه کرج [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • صنوبر دلتوئیدس تأثیر سطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 256-268]

ع

 • عملکرد روغن مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و شیمیایی میوه بنه (Pistacia atlantica) در دو رویشگاه الگویی استان کردستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 368-378]

ف

 • فرانکیا تأثیر سطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 256-268]
 • فیزیوگرافی تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش زردکیش (Marsdenia erecta (L.) R. Br. ex DC.) در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 757-768]
 • فصل رویش باران‌ربایی توده‌های دست‌کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • فعالیت آنزیمی تأثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • فقر بررسی نقش محصولات غیر‌چوبی جنگل در کاهش فقر جوامع محلی جنگل‌های زاگرس شمالی (تحلیل میدان نیروی چالش‌های موجود) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 307-319]

ق

 • قره تاج بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 393-401]

ک

 • کاج بروسیا باران‌ربایی توده‌های دست‌کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • کاج تدا ارزیابی مقدار مواد سوختنی پس از آتش سوزی در جنگل‌کاری های کاج تدا با استفاده از خط‌نمونه و روش FLM (مطالعه موردی: جنگل‌کاری‌های تََخسَم در استان گیلان) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 562-572]
 • کادمیم ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله‌‏سیاه ایلام) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 605-616]
 • کادمیم ارزیابی توان گیاه‌پالایی کادمیم در بافت‌های مختلف خاک توسط گونه‌های اقاقیا (Robinia pseoudoacacia L.)، زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Miller) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Greene) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 617-625]
 • کارایی ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تابعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 680-693]
 • کربن آلی اثر جنگلکاری خالص و آمیخته توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) بر ترسیب کربن و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 402-412]
 • کربن و نیتروژن آلی بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک در منطقه جنگلی پردانان پیرانشهر [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 478-489]
 • کردستان مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و شیمیایی میوه بنه (Pistacia atlantica) در دو رویشگاه الگویی استان کردستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 368-378]
 • کرمانشاه مقایسه‌‌ مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج بسته Populus nigra در دوره دوم بهره‌برداری [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 134-142]
 • کرمانشاه تغییرات رویشی صنوبر (Populus nigra) در حاشیه رودخانه‌های استان کرمانشاه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 209-221]
 • کشت مخلوط تأثیر سطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 256-268]
 • کیفیت خاک تأثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • کلن مقایسه عملکرد چوب رقم‌های مختلف صنوبر تحت تأثیر تیمار آبیاری در منطقه کرج [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • کنار کارایی آماره‌های اختصاری مختلف در مدل سازی الگوی نقطه ای مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi (L.) Wild.) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 413-424]

گ

 • گام زمانی ارزیابی عملکرد رویکردهای مدل‌سازی گسترش آتش‌سوزی جنگل با استفاده از اتوماتای سلولی (پژوهش موردی: جنگل‌های بخش لاکان شهرستان رشت) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 64-78]
 • گردوغبار ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله‌‏سیاه ایلام) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 605-616]
 • گره زایی تأثیر سطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 256-268]
 • گروه های اکولوژیک ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره‌خان در جنوب ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 279-293]
 • گزو بررسی برخی ویژگی‌های ساختاری سرخدار (Taxus baccata L.) در منطقه گزو سوادکوه مازندران [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 594-604]
 • گستره شکل موج برآورد ارتفاع تاج‌پوشش جنگل در مناطق کوهستانی با استفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat-GLAS (پژوهش موردی: حوضه 46 جنگل‌‌های شمال ایران) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • گستره لبه پشتی برآورد ارتفاع تاج‌پوشش جنگل در مناطق کوهستانی با استفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat-GLAS (پژوهش موردی: حوضه 46 جنگل‌‌های شمال ایران) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • گستره لبه پیشتاز برآورد ارتفاع تاج‌پوشش جنگل در مناطق کوهستانی با استفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat-GLAS (پژوهش موردی: حوضه 46 جنگل‌‌های شمال ایران) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • گیلانغرب بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 393-401]
 • گونه‌های معرف ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره‌خان در جنوب ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 279-293]

ل

 • لافت بررسی برخی خصوصیات آب و خاک رویشگاه‌‌های حرا در مناطق لافت و خمیر استان هرمزگان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 79-89]
 • لیدار شناسایی گونه های درختی پلت و ممرز با استفاده از مشخصه های هندسی و آماری به‌دست‌آمده از داده های لیدار هوایی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 269-278]
 • لیدار فضایی برآورد ارتفاع تاج‌پوشش جنگل در مناطق کوهستانی با استفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat-GLAS (پژوهش موردی: حوضه 46 جنگل‌‌های شمال ایران) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • لرستان تأثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر ویژگی های کمی دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شینه استان لرستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 234-245]

م

 • ماهواره Pleiades برآورد برخی مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره Pleiades و الگوریتم‌های ناپارامتریک در جنگلهای دارابکلای مازندران [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 465-477]
 • ماهواره‌ TRAA واکاوی زوال جنگل‌های استان ایلام و ارتباط آن با تغییرات بارش [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 502-515]
 • ماهواره‌ TRMM واکاوی زوال جنگل‌های استان ایلام و ارتباط آن با تغییرات بارش [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 502-515]
 • مجتمع فولاد مبارکه ارائه مدل‌‌های مناسب برای برآورد زی‌توده برخی درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Quickbird در جنگل‌کاری‌های مجتمع فولاد مبارکه اصفهان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 143-153]
 • محصولات غیر‌چوبی بررسی نقش محصولات غیر‌چوبی جنگل در کاهش فقر جوامع محلی جنگل‌های زاگرس شمالی (تحلیل میدان نیروی چالش‌های موجود) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 307-319]
 • محصول غیرچوبی جنگل پیامدهای سقزگیری بر رویش قطری درختان بنه (Pistacia atlantica) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 178-189]
 • محصول فرعی برآورد تولید و ارزش اقتصادی بذر بادام وامچک در رویشگاه کره بس استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 342-353]
 • مدیریت پایدار جنگل ارزیابی نمایه ها و نشانه های اجتماعی- اقتصادی در پایش طرح جنگلداری کلگچی لردگان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 199-208]
 • مدل توسعه‌یافته eHOF مدل‌سازی پراکنش راش در جنگل‌های کران‌رودی با استفاده از مدل HOF [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 707-718]
 • مدل سازی کارایی آماره‌های اختصاری مختلف در مدل سازی الگوی نقطه ای مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi (L.) Wild.) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 413-424]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی پراکنش راش در جنگل‌های کران‌رودی با استفاده از مدل HOF [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 707-718]
 • مراحل تحولی مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مراحل مختلف تحولی توده‌های آمیخته راش (پژوهش موردی:جنگل خیرود نوشهر) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 647-659]
 • مرتع تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 379-391]
 • مرز جنگل- شالیزار تغییرات‌ مخزن کربن آلی خاک در حاشیه‌های مرزی جنگل- شالیزار (پژوهش موردی: پارک جنگلی شهرستان نور) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 104-116]
 • مسیر چوبکشی ارزیابی بازیابی بلندمدت وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و مقاومت به نفوذ خاک 20 سال پس از عملیات چوبکشی در جنگل خیرود [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 536-548]
 • مشخصه‌های پویای مکانی و زمانی ارزیابی عملکرد رویکردهای مدل‌سازی گسترش آتش‌سوزی جنگل با استفاده از اتوماتای سلولی (پژوهش موردی: جنگل‌های بخش لاکان شهرستان رشت) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 64-78]
 • مشخصه‌های کمی جنگل برآورد برخی مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره Pleiades و الگوریتم‌های ناپارامتریک در جنگلهای دارابکلای مازندران [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 465-477]
 • معیار ارزیابی نمایه ها و نشانه های اجتماعی- اقتصادی در پایش طرح جنگلداری کلگچی لردگان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 199-208]
 • معیارهای انسان‌ساخت توسعه‌ روشی برای ارزیابی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از متغیرهای محیطی و انسان‌ساخت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 117-133]
 • معیارهای محیطی توسعه‌ روشی برای ارزیابی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از متغیرهای محیطی و انسان‌ساخت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 117-133]
 • معیارها و شاخص‌ها شناسایی و بومی‌سازی معیارها و شاخص‌های IUCN و CIFOR برای مدیریت پایدار پارک‌های ملی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 743-756]
 • مقاومت به نفوذ ارزیابی بازیابی بلندمدت وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و مقاومت به نفوذ خاک 20 سال پس از عملیات چوبکشی در جنگل خیرود [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 536-548]
 • مقدار بهینه مدل‌سازی پراکنش راش در جنگل‌های کران‌رودی با استفاده از مدل HOF [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 707-718]
 • مقدار ماده سوختنی جنگل ارزیابی مقدار مواد سوختنی پس از آتش سوزی در جنگل‌کاری های کاج تدا با استفاده از خط‌نمونه و روش FLM (مطالعه موردی: جنگل‌کاری‌های تََخسَم در استان گیلان) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 562-572]
 • ممرز شناسایی گونه های درختی پلت و ممرز با استفاده از مشخصه های هندسی و آماری به‌دست‌آمده از داده های لیدار هوایی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 269-278]
 • منطقه حفاظت شده قهی ارزیابی کنش های متقابل درون گونه ای درختچه های اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در مناطق خشک با استفاده از تحلیل الگوی نقطه ای (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده قهی استان اصفهان) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 354-367]
 • میوه بلوط بررسی روغن قابل استخراج از میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 527-535]

ن

 • نیاز رویشگاهی تأثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر ویژگی های کمی دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شینه استان لرستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 234-245]
 • نیاز رویشگاهی بررسی نیاز رویشگاهی چتنه (Juniperus foetidissima) در ارسباران (استان آذربایجان شرقی) [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 452-464]
 • ناو اسالم تأثیر اجرای شیوه تک‌گزینی بر تنوع گونه‌های علفی در جنگل آمیخته راش (مطالعه موردی: ناو اسالم، گیلان) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 583-593]
 • نیتروژن اثر جنگلکاری خالص و آمیخته توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) بر ترسیب کربن و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 402-412]
 • نرخ جذب خالص پاسخ برخی مشخصه های رویشی و مورفولوژیکی نونهال سمر (Prosopis juliflora (Swartz) DC.) تحت تأثیر عامل‌های بوم شناختی نور و رطوبت [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 439-451]
 • نرخ رشد نسبی پاسخ برخی مشخصه های رویشی و مورفولوژیکی نونهال سمر (Prosopis juliflora (Swartz) DC.) تحت تأثیر عامل‌های بوم شناختی نور و رطوبت [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 439-451]
 • نسبت کربن به نیتروژن اثر جنگلکاری خالص و آمیخته توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) بر ترسیب کربن و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 402-412]
 • نیکل ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله‌‏سیاه ایلام) [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 605-616]
 • نمونه برداری با سطح ثابت برآورد حجم پسماند چوبی درشت کف جنگل با استفاده از نمونه‌برداری با احتمال به نسبت اندازه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 222-233]
 • نمونه برداری با فاصله محدود برآورد حجم پسماند چوبی درشت کف جنگل با استفاده از نمونه‌برداری با احتمال به نسبت اندازه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 222-233]
 • نمونه‌برداری طبقه‌بندی خوشه‌ای برآورد تعداد درخت و تعیین ساختار توده‌های جنگلی در دو روش طبقه‌بندی خوشه‌ای و منظم تصادفی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 719-731]
 • نمونه‌برداری منظم‌ تصادفی برآورد تعداد درخت و تعیین ساختار توده‌های جنگلی در دو روش طبقه‌بندی خوشه‌ای و منظم تصادفی [دوره 23، شماره 4، 1394، صفحه 719-731]
 • نهالستان پاسخ برخی مشخصه های رویشی و مورفولوژیکی نونهال سمر (Prosopis juliflora (Swartz) DC.) تحت تأثیر عامل‌های بوم شناختی نور و رطوبت [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 439-451]
 • نور تأثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]

و

 • وامچک برآورد تولید و ارزش اقتصادی بذر بادام وامچک در رویشگاه کره بس استان چهارمحال و بختیاری [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 342-353]
 • وزن بذر برآورد تولید بذر مازودار (Quercus infectoria) درجنگلهای بانه [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 516-526]
 • وزن مخصوص ظاهری ارزیابی بازیابی بلندمدت وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و مقاومت به نفوذ خاک 20 سال پس از عملیات چوبکشی در جنگل خیرود [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 536-548]
 • وزن مخصوص ظاهری خاک اثر جنگلکاری خالص و آمیخته توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) بر ترسیب کربن و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 402-412]
 • ویژگیهای خاک تأثیرگذاری عامل های محیطی بر پراکنش سه گونه برودار (Quercus brantii Lindl.)، مازودار (Q. infectoria Oliv.) و وی ول (Q. libani Oliv.) در جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 549-561]
 • ویژگی‌های خاک تأثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر ویژگی های کمی دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شینه استان لرستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 234-245]
 • ویژگی‌های خاک بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک در منطقه جنگلی پردانان پیرانشهر [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 478-489]
 • ویژگیهای رویشی بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس [دوره 23، شماره 3، 1394، صفحه 393-401]
 • ویژگی‌های رویشی بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در خزانه آزمایشی استان خوزستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 154-166]
 • ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 379-391]
 • ویژگی‌های کمی درختان تأثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر ویژگی های کمی دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شینه استان لرستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 234-245]
 • ویژگیهای مورفولوژیکی بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در خزانه آزمایشی استان خوزستان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 154-166]
 • ویژگی‌های میوه مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و شیمیایی میوه بنه (Pistacia atlantica) در دو رویشگاه الگویی استان کردستان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 368-378]