ارزیابی نمایه ها و نشانه های اجتماعی- اقتصادی در پایش طرح جنگلداری کلگچی لردگان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 مربی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده

در شرایط کنونی جهان که با شهرنشینی و صنعتی‌شدن بی­سابقه­ای همراه است، حفاظت و مدیریت مناسب از جنگل­ها از اهمیت ویژه­­ای برخوردار است. در چنین شرایطی توجه به مفهوم مدیریت پایدار جنگل بیشتر اهمیت می­یابد. معیار و شاخص ابزاری برای تعریف، پایش و ارزیابی حرکت به سمت جنگلداری پایدار محسوب می­شود. به­نظر می­رسد پژوهش­ها در ایران در زمینه بررسی معیارها و شاخص­های مدیریت پایدار جنگل محدود بوده است. از این­رو در پژوهش پیش‌رو سعی شده است تا در سامان عرفی کلگچی استان چهارمحال و بختیاری، مجموعه‌‌ای از نمایه­ها برای شاخص­ها تعریف شود. پژوهش کنونی طی چند مرحله و با استفاده از ابزار و روش­های مختلف انجام شد. در گام اول شاخص­های اجتماعی- اقتصادی فرآیند خاور نزدیک به­منظور سازگاری با منطقه مورد بررسی طی پرسشنامه­هایی اولویت­بندی شدند. برای بررسی دقیق اهمیت شاخص­ها، این شاخص­ها در پرسشنامه دیگری مقایسه زوجی شدند. در گام آخر، برای بررسی نمایه­ها، بررسی میدانی، نظرخواهی از مردم محلی، مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد سازمان­های مرتبط با منطقه مورد بررسی انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه کارشناسان خبره و دست­اندرکاران محلی، شاخص­های کاهش تعداد تجاوزات به جنگل، نرخ بهبود معاش مردم محلی، مشارکت جوامع محلی و تساوی حقوق، جوامع وابسته به جنگل (تعداد گروه­ها و زنان سازماندهی‌شده) و همکاری در زمینه توسعه کشاورزی به­عنوان شاخص­های کلیدی معیار کارکردها و شرایط اجتماعی- اقتصادی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of socio-economic criteria and indicators in monitoring of Kalgachi lordegan forest management plan

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Imani Rastabi 1
  • Hamid Jalilvand 2
  • Mehdi Zandebasiri 3
1 M.Sc. Forestry, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Associate Prof., Department of Silviculture and Ecology, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Senior Expert, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
چکیده [English]

In an era of unprecedented industrialization and urbanization, sustainable forest management (including management and conservation measures) are particularly essential. In this context, the criteria and indicators are considered as means for defining, monitoring and assessment of forest sustainability. However, the existing database of research on such criteria and indicators in Iran is still limited. Hence, this study aims at defining a set of criteria and indicators in an example of Kalgachi local system, Chaharmahal-va-Bakhtiari province. This research was performed in several stages using different methods. In the first stage, socio-economic indicators of the Near East Process were prioritized by questionnaires to adapt the regional conditions. The indicators were further compared pair wise using further questioners. In the last step, a set of expert interviews, field studies, local community survey and document reviews in related organizations within the study area were conducted to determine the criteria and indicators. Based on the results, the finally-selected socio-economic indicators based on expert’s opinions and forest-dependent communities  included the reduction in the number of interferences to forest areas, improvement of livelihood of forest-dependent communities, cooperation of local communities with equal rights (e.g. in number of groups and man/women share) and cooperation on agricultural development and conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-economic
  • monitoring
  • indicators
  • sustainable forest management
  • Criteria
- Aghazamani, J., 2002. Sustainable management strategy of Zagros forest. Iranian Journal of Forest and Rangeland, 54: 30-37 (In Persian).

- Anonymous, 2010. Multipurpose forestry plan of district of Lordegan-Kalgachi local system. Administration of Natural Resources at Chaharmahal va Bakhtiari Province, 123p (In Persian). 

-­ Arta, F. and Yakhkeshi, A., 2004. Introduction the patterns of environment conservation with emphasis on strengthen the socio-economic of rural communities. Iranian Journal of Environment, 2: 38-47.

- Bablo, B., Muys, B., Negu, F., Tollens, E., Nyssen, J., Deckers, J. and Mathis, E., 2009. The economic contribution of forest resource use to rural livelihoods in Tigray, Northern Ethiopia. Forest Policy and Economics, 11:109-117.

- Balana, B.B., Mathijs, E. and Muys, B., 2010. Assessing the sustainability of forest management: An application of multi-criteria decision analysis to community forests in northern Ethiopia. Journal of Environmental Management, 91: 1294-1304.

-­ Brand, D.G., 1997. Criteria and indicators for the conservation and sustainable management of forests: Progress to date and future direction. Biomass Bioenergy, 13(4-5): 247-253.

- Bruvoll, A., Fihnand, T. and Strim, B., 2003. Quantifying central hypotheses on environmental Kuznets curves for a Rich Economy: A Computable General Equilibrium Study. Scottish Journal of Political Economy, 50(2): 149-173.

- Carmona, G., Varela-Ortega, C. and Bromley, J., 2013. Participatory modeling to support decision making in water management under uncertainty: Two comparative case studies in the Guadiana river basin, Spain. Journal of Environmental Management, 128: 400-412.

- Castaneda, F., 2000. Criteria and indicators for sustainable forest management: International processes, current status and the way ahead. Unasylva, 203(51): 34-40.

- Erfanifard, Y. and Shamekhi, T., 2004. The role of handmade forests in sustainable forest management. Forest and Range Journal, 65: 10-14 (In Persian).

- Farhadian, H., 1997. Education-promoting role in the conservation of forest from perspective of managers of Forests, Range and Watershed Management Organization. M.Sc. thesis, Tarbiat Modares University, 133p (In Persian).

- Fattahi, M., Ansari, N., Abasi, H. and Hassani, M., 2000. Management of Zagros Forests (Case Study: Forests of Darbadam in Kermanshah Province). Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 472p (In Persian).

- Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H. and Mohajer, M.R., 2004. Traditional forest management and its application to encourage public participation for sustainable forest management in the northern Zagros Mountains of Kurdistan province, Iran. Scandinavian Journal of Forest Research, 4(19): 65-71.

- Guoshegir, S.Z., Feghhi, J., Mohajer, M.R. and Makhdoum, M., 2009. Criteria and indicators of monitoring the sustainable wood production and forest conservation using AHP (Case study: Kheyrud Educational and Research Forest). African Journal of Agricultural Research, 10(4): 1041-1048.

- Gulnaz, J., Chiranjeewee, K. and Harald, V., 2012. Developing criteria and indicators for evaluating sustainable forest management: A case study in Kyrgyzestan. Forest Policy and Economics, (12): 32-43.

- Islam, I., Siwar, C.S., Islamil, M. and Hidayah, N., 2010. Criteria and indicators for sustainable forest management in Malaysia. American Journal of Environmental Sciences, 6(3): 212-218.

- Jowkar, M., Feghhi, J. and Etemad, V., 2011. Sustainable forest management criteria and indicators in the Central Zagros forests. Proceeding of the National Conference on Central Zagros Forests, Capabilities and Limitation, Iran, 23 Nov. 2011: 3pp (In Persian).

- Karami, A., 2009. Application of land use with method systemic analysis and AHP in forestry, reforestation and ecotourism (Case study: Babolroud watershed). M.Sc. thesis, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, 130p (In Persian).

- Kelly, M., Ferranto, S., Lei, S., Ueda, K. and Huntsinger, L., 2012. Expanding the table: The web as a tool for participatory adaptive management in California forests. Journal of Environmental Management, 109: 1-11.

- Khazaee, H., Fallah, A. and Yakhkeshi, A., 2009. Implementation of policy, planning and institutional framework for sustainable forest management. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16(4): 599-608 (In Persian).

- Landry, J. and Chirwa P.W., 2011. Analysis of the potential socio-economic impact of establishing plantation forestry on rural communities in Sanga district, Niassa province, Mozambique. Journal of Land Use Policy, 28(3): 542-551.

- Makela, M., Del Rio, M., Hynynen, J., Hawkins, M.J., Reyer, C., Soares, P., Van Oijen, M. and Tome, M., 2012. Using stand-scale forest models for estimating indicators of sustainable forest management. Forest Ecology and Management, 285: 164-178.

- McLennan, B. and Garvin, T., 2012. Intra-regional variation in land use and livelihood change during a forest transition in Costa Rica’s dry North West. Land Use Policy, 29(1): 119-130.

- Mehrabi, A.A., 2002. Economics and related theoretical issues of forest dwellers cooperatives in north of Iran. Iranian Journal of Natural Resource, 55(1): 173-190 (In Persian).

- O’Connor, T.G. and Kuyler, P., 2009. Impact of land use on the biodiversity integrity of the moist sub-biome of the grassland biome, South Africa. Environmental Management, 90: 384-395.

 - Riazi, B., 1989. Take a look at the degradation of renewable resources. Iranian Journal of Geographical Research, 18: 26-43 (In Persian).

- Ritchie, B., McDougall, C., Haggith, M., de Oliveira, N.B., 2000. Criteria and Indicators of Sustainability in Community Managed Forest Landscapes. CIFOR, Bogor, Indonesia, 113p.

- Sahraei, S., Hemmatyar, A. and Abdollahzade, Gh., 2009. Analysis and compilation of social-economic indicators in sustainable forest management. Published by Iranian Society of Forestry, pp: 1-9 (In Persian).

- Samari, D. and Chizari, M., 2005. Designing the appropriate model of community forestry extension for development of forests in Zagros habitat. Journal of Agricultural Sciences, 11(3): 31-48 (In Persian).

- Samari, D., 2009. Forest management in Zagros area: A situation analysis. Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 6(2): 33-42.

- Shamekhi, T. and Mirmohammadi, M., 2012. Challenges of forests and rangelands of Iran and recommendations for overcoming them. Strategic Reports, Department of Economic Research, 31p (In Persian).

- Shariati, M.R., Ziadbakhsh, S. and Varamini, N., 2005. Factors affecting participation of rural forest dwellers protection of forest in North and West (Case study: Kurdistan and Mazandaran provinces). Iranian Journal of Forest and Rangeland, 67: 47-57 (In Persian).

- Shojaee, A., 2012. Assessment of socioeconomic conditions of forest dwellers, maintenance plan (multipurpose forest plan) (Case study: Dehdez of Khuzestan province). M.Sc. thesis, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, 135p (In Persian).

- Soltani, A., Shamekhi, T., Noori Naoeni, M.S. and Arabmazar, A., 2009. Analyzing sustainability levels of villages and custom unit (Samaneh Orfi) in forested areas in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province (Case study: Tangtamoradi Watershed). Journal of Forest and Wood Products (Iranian Journal of Natural Resources), 62(1): 59-78 (In Persian).

- Steph, C. and Hoang, M., 2002. Socio-economic Status and Forest Resource Use of Three Villages in Van Ban District, Lao Cai Province. Sourcebook of Existing and Proposed Protected Areas in Vietnam, Second Edition, 52p.

- Sunderlin, W.D., Angelsen, A., Belcher, P., Burgers, P., Nasi, R., Santoso, L. and Wunder, S., 2005. Livelihoods, forests and conservation in developing countries. World Development, 33(9): 1383-1402.

- Toha, G.J. and Barros, A., 1997. The role of forest policies and institute in achieving sustainable forest development. Unasylva, 191: 48-52.

- Van Bueren, L. and Blom, E.M., 1997.­ Hierarchical Framework for the Formulation of Sustainable Forest Management Standards. Tropenbos International Publication, Switzerland, 95p.

- Zandebasiri, M. and Parvin, T., 2012. Investigation on importance of Near East Process’s criteria and indicators on sustainable management of Zagros forests (Case study: Tange Solak Water Catchment, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(2): 204-216 (In Persian).