مقایسه عملکرد چوب رقم‌های مختلف صنوبر تحت تأثیر تیمار آبیاری در منطقه کرج

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 مربی پژوهشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

درختان صنوبر درختانی چوبده هستند که رقم‌های مختلف آن علاوه‌بر توان متفاوت تولید چوب، از نیازهای غیریکسانی برخوردارند. مقدار آب و دوره های دسترسی به آب باعث تغییرات بسیاری در رقم‌های مختلف صنوبر می‌شود. با توجه به محدودیت آبی مناطق مختلف کشور ضرورت دارد تا وضعیت کمی و کیفی رویش رقم‌های مختلف صنوبر در رژیم‌های آبیاری مختلف بررسی شود و برای گونه‌ها و مناطق اقلیمی مختلف تأثیر آن سنجیده شود. از سوی دیگر، درختان در سنین مختلف نیازهای متفاوتی دارند. بنابراین در این بررسی، نه رقم از رقم‌های برگزیده و برتر منطقه کرج در قالب طرح کرت‌های خردشده  با سه تکرار در دو سطح آبیاری چهار و هشت‌روزه برای یک دوره ده ساله مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس نتایج مشخص شد که ضمن اینکه در تیمار چهارروزه سالانه 4500 مترمکعب آب بیشتری در مقایسه با تیمار هشت‌روزه مصرف شده است، رویش قطری مجموعه کلن‌ها در دو تیمار تفاوت معنی‌داری دارند، اما رویش ارتفاعی و تولید حجمی صنوبرهای دو تیمار تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند. همچنین  کلن P.e.561/41 به‌تنهایی به‌شدت متأثر از مقدار متفاوت آب دو تکرار بود و حجم چوب تولیدی تیمار چهارروزه بسیار بیشتر از تیمار هشت‌روزه بود. کلن‌های P.e.561/41 و P.e.vernirubensis  به‌همراه دو کلن P.n.62/154 و P.n.betulifolia از بهترین تولید حجمی و رویش قطری و ارتفاعی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of poplar yield of different cultivars as influenced by irrigation interval in Karaj

نویسندگان [English]

  • Reza Bagheri 1
  • Rafatollah Ghasemi 2
  • Mohsen Kakagari 3
  • Farshid Merrikh 1
1 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
2 Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
3 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
چکیده [English]

Poplars are associated with variations in the yield which are influenced by their variable requirements. Due to restrictions in water availability across the country as caused by long-lasting drought periods, the amount and duration of irrigation has been continuously changed. Thus, the qualitative and quantitative growth properties of poplar cultivars is necessary be quantified in association with different irrigation regimes. Furthermore, seedlings and mature trees have different requirements. Therefore, we carried out a survey in Karaj to study 9 species of selected cultivars in a split plot design with 3 replications which we treated with two 4-day and 8-day irrigation regimes. For each treatment, the incoming water were measured by installing WSC flume type 3 which was used to determine section levels and timing of water through the flume by using standard curves for each flume. Data analysis resulted in significant differences observed amongst diameter growth of the clones. However, height volume growth did not show any significant difference between two treatments. The 4-day treatment spent 4500 m3 year-1 water more than the 8-day treatment. The P.e.561/41 clones were strongly affected by varying amounts of water, and the volume of produced wood from 4-day treatment was substantially higher than that of 8-day treatment. The P.e.561/41, P.e.vernirubensis, P.n.62/154 and P.n.betulifolia clones were concluded to excess other investigated clones in volume, diameter and height growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation
  • Poplar
  • Clone
- Ameri, A.A. and Keneshlou, H., 2011. Effects of irrigation intervals and water storage methods on survival and growth characteristics of Acacia nilotica. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(3): 408-420 (In Persian).
- Ameri, A.A. and Keneshlou, H., 2014. Effects of rain storage method and irrigation interval on growth and primary establishment of Prosopis cineraria and Ziziphus spina-christiat south of Baluchestan.Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(4): 756-767(In Persian).
- Asadi, A. and Mirzaie-Nodoushan, H., 2011. Evaluation of different treatments in sexual reproduction of Populus caspica Bornm for broadening its genetic basis in the nature. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(3): 441-452 (In Persian).
- Bagheri, R., Ghasemi, R., Calagari and M., Merrikh, F., 2012. Effect of different irrigation intervals on superior poplar clones yield. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(3): 357-369 (In Persian).
- Bagheri, R., Ghasemi, R. and Merrikh, F., 2010. Determination of appropriate place of cutting in shoots and young branches of five poplar species and clones. Iranian Journal of Forest and Poplar Research 18(4): 629-638 (In Persian).
- Ghasemi, R. and Modirrahmati, A.R., 2003. Investigation on wood production of different poplar clones (closed crown) in Karaj area. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 11(3): 359-391 (In Persian).
- Ghasemi, R. and Modirrahmati, A.R., 2004. Investigation on wood production of different poplar clones (wide crown) in Karaj area. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 12(2): 221-250 (In Persian).
- Ghasemi, R., Modir Rahmati, A.R. and Asadi, F., 2012. Growth characteristics of 5 black poplar (Populus nigra) clones with Turkish origin in Karaj area. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(4): 491-500 (In Persian).
- Ghasemi, R., Modir Rahmati, A.R., Hemmati, A., Asadi, F. and Kalagari, M., 2008. Phonological study of different Poplar clones Populus euramericana and Populus deltoides in Karaj collection during 1986-2004. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16(3): 390-407 (In Persian).  
-Khosroshahi, M., 2013. Estimating water requirement of Prosopis julifloraat different habitats of Persian Gulf-Aman Sea region of Iran.Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(2): 300-315 (In Persian).
- Modir Rahmati, A.R. and Bagheri, R., 2006. Determination of the adaptive and productive clones of poplar at four-year short-rotation system. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(2): 100-115 (In Persian).
- Najafi Tireh Shabankareh, K., 2001. Comparison of compatibility of different Atriplex species under different irrigation periods. Pajouhesh & Sazandegi, 51: 36-41
- Pryor, L.D. and Willing, R.R., 1982. Growing and Breeding Poplar in Australia. Canberra, 56p.
- Shock, C., Feibert, E. and Saunders, M., 1998. Irrigation management for hybrid production. Malheur Experiment Station, Oregon State University, Ontario, Oregon: 64-71.
- Soltanipoor, M.A., 1994. Comparison of afforestation of four native Acacia and determination of their irrigation period for survival in first year of the cultivation. Pajouhesh-va-Sazandegi, 21: 30-38 (In Persian).
- Soufizadeh, N., Hosseini, S.M. and Tabari, M., 2010. Survey of growth, survival and germination characteristics of seeds and seedlings of Thuja orientalis in different treatments of sowing date, irrigation and weed control. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 18(3): 458-484 (In Persian).
- Tabari, M., Poormajidian, M.R. and Alizadeh, A.R., 2006. Effect of soil, irrigation and weeding on production of cypress seedling in Shahrposht Nursery, Nowshar. Pajouhesh-va-Sazandegi in Natural Resources, 19(1): 65-69 (In Persian).