دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 583-768 
روش‌های مناسب شکستن خواب بذر بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.)

صفحه 694-706

10.22092/ijfpr.2015.106590

مسعود اسماعیلی شریف؛ سیدمحمد حسینی نصر؛ عباس قمری زارع؛ مجید طالبی