دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 393-582 

علمی- پژوهشی

بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس

صفحه 393-401

10.22092/ijfpr.2015.105646

جعفر حسین زاده؛ منوچهر طهماسبی؛ ماشاءالله محمدپور


اثر معیار‌های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس

صفحه 425-438

10.22092/ijfpr.2015.105649

سجاد عالی محمودی سراب؛ جهانگیر فقهی؛ افشین دانه کار؛ پدرام عطارد


بررسی نیاز رویشگاهی چتنه (Juniperus foetidissima) در ارسباران (استان آذربایجان شرقی)

صفحه 452-464

10.22092/ijfpr.2015.105651

توحید ابراهیمی گجوتی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ احمد رزبان حقیقی؛ ناصر کاسبی؛ یوسف ایمانی