دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-197 

علمی- پژوهشی

باران‌ربایی توده‌های دست‌کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش

صفحه 1-12

10.22092/ijfpr.2015.102325

محیا تفضلی؛ پدرام عطارد؛ سیدمحمد حجتی؛ مهرسده تفضلی


خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‌شویی پوشش کف درختان راش در دوره‌های رویش و استراحت

صفحه 25-36

10.22092/ijfpr.2015.102327

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی؛ علی اکبر محمدعلی پورملکشاه


بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس‌های گونه‌های صنعتی اکالیپتوس در استان لرستان

صفحه 167-177

10.22092/ijfpr.2015.102379

رضا کرمیان؛ حسین سردابی؛ علی محمدیان؛ داریوش مهدیفر؛ کتایون درویشیان