نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بررسی تأثیر کاربرد پلیمر آکوازورب بر آبیاری نهالهای کاج (Pinus eldarica)، زیتون (Olea europea) و آتریپلکس (Atriplex canescens) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 92-79]
 • آزمایش گونه بررسی روند سازگاری و رویش گونه‌های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ در کامفیروز فارس [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 32-17]
 • آزمون Path اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف صنوبر بر عملکرد آن در مراحل اولیه رشد [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 312-295]
 • آفات و بیماریها بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی تیپ‌های مختلف بنه (Pistacia atlantica) در استان یزد [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 226-203]
 • آکوازورب بررسی تأثیر کاربرد پلیمر آکوازورب بر آبیاری نهالهای کاج (Pinus eldarica)، زیتون (Olea europea) و آتریپلکس (Atriplex canescens) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 92-79]

ا

 • اثرات مستقیم و غیر مستقیم اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف صنوبر بر عملکرد آن در مراحل اولیه رشد [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 312-295]
 • ایران‌ شناسایی‌ قارچهای‌ میکوریزی ‌همزیست‌ با ارس (Juniperus excelsa) و بررسی فراوانی آنها در رویشگاه سیراچال [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-385]
 • ارتفاع بررسی سازگاری چند گونه اکالیپتوس در تپه‌های شنی خوزستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 500-475]
 • ارتفاع بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 190-175]
 • ارزیابی صحت تخمین تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره ای [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 342-313]
 • ارس‌ شناسایی‌ قارچهای‌ میکوریزی ‌همزیست‌ با ارس (Juniperus excelsa) و بررسی فراوانی آنها در رویشگاه سیراچال [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-385]
 • استان یزد بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی تیپ‌های مختلف بنه (Pistacia atlantica) در استان یزد [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 226-203]
 • استان‌ مرکزی بررسی پراکنش گونه‌های مختلف پسته وحشی در استان مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 78-33]
 • اکالیپتوس‌ بررسی‌ اثرات‌ کاشت اکالیپتوس‌ بر پوشش‌ گیاهی‌ زیرآشکوب‌ و برخی‌ از خواص‌خاک‌ در مقایسه‌ با مناطق‌ جنگلی‌ مجاور در آستارا [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 110-93]
 • اکالیپتوس دیم بررسی سازگاری چند گونه اکالیپتوس در تپه‌های شنی خوزستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 500-475]
 • اکولوژی بررسی پراکنش گونه‌های مختلف پسته وحشی در استان مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 78-33]
 • اندازه حفره ارزیابی کمی وکیفی زادآوری طبیعی درحفره‌های ایجاد شده راشستانهای گلبند (سری جمند) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 154-141]

ب

 • برودار فنولوژی گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان کردستان [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 278-251]
 • بلند مازو بررسی تأثیر کودهای مختلف شیمیایی و دامی بر رشد نهالهای بلند مازو در نهالستانهای کلوده آمل و شهر پشت نوشهر [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 16-1]
 • بلوط بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 446-417]

پ

 • پدیده‌های حیاتی بررسی پدیده‌های حیاتی گونه‌های مختلف صنوبر در ایستگاه سرآبتاوه یاسوج [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 516-501]
 • پسته‌ وحشی ‌(بنه بررسی پراکنش گونه‌های مختلف پسته وحشی در استان مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 78-33]
 • پلیمر بررسی تأثیر کاربرد پلیمر آکوازورب بر آبیاری نهالهای کاج (Pinus eldarica)، زیتون (Olea europea) و آتریپلکس (Atriplex canescens) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 92-79]
 • پهن برگان با ارزش بررسی تولید نهال 10 گونه مهم پهن برگ بومی با ارزش در نهالستانهای جنگلی شمال ایران [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 174-155]
 • پوشش گیاهی‌ بررسی‌ اثرات‌ کاشت اکالیپتوس‌ بر پوشش‌ گیاهی‌ زیرآشکوب‌ و برخی‌ از خواص‌خاک‌ در مقایسه‌ با مناطق‌ جنگلی‌ مجاور در آستارا [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 110-93]

ت

 • تابع رویش بررسی روند سازگاری و رویش گونه‌های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ در کامفیروز فارس [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 32-17]
 • تاج پوشش تخمین تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره ای [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 342-313]
 • تاج پوشش بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 190-175]
 • تثبیت اراضی شنزار بررسی سازگاری چند گونه اکالیپتوس در تپه‌های شنی خوزستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 500-475]
 • تنوع گونه‌های گیاهی بررسی تنوع گونه‌های گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیکی در منطقه جنگلی ده سرخ، جوانرود، استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 294-279]
 • تولیدنهال بررسی تولید نهال 10 گونه مهم پهن برگ بومی با ارزش در نهالستانهای جنگلی شمال ایران [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 174-155]

ج

 • جنسیت بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی تیپ‌های مختلف بنه (Pistacia atlantica) در استان یزد [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 226-203]
 • جنگل‌ طبیعی‌ بررسی‌ اثرات‌ کاشت اکالیپتوس‌ بر پوشش‌ گیاهی‌ زیرآشکوب‌ و برخی‌ از خواص‌خاک‌ در مقایسه‌ با مناطق‌ جنگلی‌ مجاور در آستارا [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 110-93]
 • جنگلکاری بررسی سازگاری چند گونه اکالیپتوس در تپه‌های شنی خوزستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 500-475]
 • جنگلکاری بررسی‌ اثرات‌ کاشت اکالیپتوس‌ بر پوشش‌ گیاهی‌ زیرآشکوب‌ و برخی‌ از خواص‌خاک‌ در مقایسه‌ با مناطق‌ جنگلی‌ مجاور در آستارا [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 110-93]
 • جنگلهای خزر بررسی تولید نهال 10 گونه مهم پهن برگ بومی با ارزش در نهالستانهای جنگلی شمال ایران [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 174-155]
 • جنگلهای شمال تخمین تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره ای [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 342-313]
 • جهت جغرافیایی بررسی رابطه زادآوری درخت راش با شکل زمین [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 474-447]
 • جوانرود بررسی تنوع گونه‌های گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیکی در منطقه جنگلی ده سرخ، جوانرود، استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 294-279]

چ

 • چند منظوره بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 190-175]

ح

 • حجم در هکتار اثر فاصله کاشت بر تولید در هکتار ارقام مختلف صنوبر P.nigra L. [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 352-343]
 • حجم صنعتی بررسی مقدار و درصد حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده گونه راش (مطالعه موردی : سری 1 ناو اسالم) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 244-227]
 • حجم کنده بررسی مقدار و درصد حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده گونه راش (مطالعه موردی : سری 1 ناو اسالم) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 244-227]
 • حجم هیزمی بررسی مقدار و درصد حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده گونه راش (مطالعه موردی : سری 1 ناو اسالم) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 244-227]
 • حداقل سن بذردهی تعیین‌ چرخة‌ بذردهی‌ راش ‌ Fagus orientalis Lipsky.در منطقه زیارت‌ گرگان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 134-111]

خ

 • خاک بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 446-417]
 • خصوصیات کیفی بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی تیپ‌های مختلف بنه (Pistacia atlantica) در استان یزد [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 226-203]
 • خصوصیات کمی بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی تیپ‌های مختلف بنه (Pistacia atlantica) در استان یزد [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 226-203]
 • خینجوک) بررسی پراکنش گونه‌های مختلف پسته وحشی در استان مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 78-33]

د

 • داده‌های ماهواره ای تخمین تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره ای [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 342-313]
 • دوره بذردهی تعیین‌ چرخة‌ بذردهی‌ راش ‌ Fagus orientalis Lipsky.در منطقه زیارت‌ گرگان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 134-111]

ر

 • راش بررسی و تعیین میزان رویش قطری و حجمی گونه راش در یک جنگل طبیعی کم‌ دست خورده در منطقه ناو اسالم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 416-402]
 • راش مقایسه سیکل بذردهی راش بر اساس آنالیز تنه در راشستانهای مناطق کلاردشت، گرگان و سنگده [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 378-353]
 • راش ارزیابی کمی وکیفی زادآوری طبیعی درحفره‌های ایجاد شده راشستانهای گلبند (سری جمند) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 154-141]
 • راش بررسی مقدار و درصد حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده گونه راش (مطالعه موردی : سری 1 ناو اسالم) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 244-227]
 • راش تعیین‌ چرخة‌ بذردهی‌ راش ‌ Fagus orientalis Lipsky.در منطقه زیارت‌ گرگان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 134-111]
 • رشد بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 190-175]
 • رشد بررسی تأثیر کودهای مختلف شیمیایی و دامی بر رشد نهالهای بلند مازو در نهالستانهای کلوده آمل و شهر پشت نوشهر [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 16-1]
 • رشد ارتفاعی اثر فاصله کاشت بر تولید در هکتار ارقام مختلف صنوبر P.nigra L. [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 352-343]
 • رشد ارتفاعی مطالعه رشد و عملکرد نهالهای ریشه لخت و گلدانی کاج تدا ( Pinus taeda L. ) پس از انتقال به عرصه جنگلکاری [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 201-191]
 • رشد قطری اثر فاصله کاشت بر تولید در هکتار ارقام مختلف صنوبر P.nigra L. [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 352-343]
 • ریشه لخت مطالعه رشد و عملکرد نهالهای ریشه لخت و گلدانی کاج تدا ( Pinus taeda L. ) پس از انتقال به عرصه جنگلکاری [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 201-191]
 • رویش ارتفاعی بررسی روند سازگاری و رویش گونه‌های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ در کامفیروز فارس [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 32-17]
 • رویش حجمی بررسی و تعیین میزان رویش قطری و حجمی گونه راش در یک جنگل طبیعی کم‌ دست خورده در منطقه ناو اسالم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 416-402]
 • رویش قطری بررسی و تعیین میزان رویش قطری و حجمی گونه راش در یک جنگل طبیعی کم‌ دست خورده در منطقه ناو اسالم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 416-402]
 • رویش قطری مقایسه سیکل بذردهی راش بر اساس آنالیز تنه در راشستانهای مناطق کلاردشت، گرگان و سنگده [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 378-353]
 • رویش قطری بررسی روند سازگاری و رویش گونه‌های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ در کامفیروز فارس [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 32-17]
 • رویشگاه بنه بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی تیپ‌های مختلف بنه (Pistacia atlantica) در استان یزد [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 226-203]

ز

 • زادآوری ارزیابی کمی وکیفی زادآوری طبیعی درحفره‌های ایجاد شده راشستانهای گلبند (سری جمند) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 154-141]
 • زادآوری بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی تیپ‌های مختلف بنه (Pistacia atlantica) در استان یزد [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 226-203]
 • زاد آوری مقایسه سیکل بذردهی راش بر اساس آنالیز تنه در راشستانهای مناطق کلاردشت، گرگان و سنگده [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 378-353]
 • زادآوری راش بررسی رابطه زادآوری درخت راش با شکل زمین [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 474-447]
 • زاگرس بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 446-417]
 • زاگرس( فارس) بررسی روند سازگاری و رویش گونه‌های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ در کامفیروز فارس [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 32-17]
 • زیتون بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 190-175]
 • زیتون و آتریپلکس بررسی تأثیر کاربرد پلیمر آکوازورب بر آبیاری نهالهای کاج (Pinus eldarica)، زیتون (Olea europea) و آتریپلکس (Atriplex canescens) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 92-79]
 • زنده‌مانی بررسی سازگاری چند گونه اکالیپتوس در تپه‌های شنی خوزستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 500-475]

س

 • سازگاری بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 190-175]
 • سازگاری بررسی روند سازگاری و رویش گونه‌های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ در کامفیروز فارس [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 32-17]
 • سری 1 ناو اسالم بررسی مقدار و درصد حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده گونه راش (مطالعه موردی : سری 1 ناو اسالم) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 244-227]
 • سیراچال شناسایی‌ قارچهای‌ میکوریزی ‌همزیست‌ با ارس (Juniperus excelsa) و بررسی فراوانی آنها در رویشگاه سیراچال [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-385]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی پراکنش گونه‌های مختلف پسته وحشی در استان مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 78-33]
 • سیکل بذردهی مقایسه سیکل بذردهی راش بر اساس آنالیز تنه در راشستانهای مناطق کلاردشت، گرگان و سنگده [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 378-353]

ش

 • شادابی و زنده مانی مطالعه رشد و عملکرد نهالهای ریشه لخت و گلدانی کاج تدا ( Pinus taeda L. ) پس از انتقال به عرصه جنگلکاری [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 201-191]
 • شرایط بوم شناختی بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی تیپ‌های مختلف بنه (Pistacia atlantica) در استان یزد [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 226-203]
 • شکل زمین بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 446-417]
 • شکل زمین بررسی رابطه زادآوری درخت راش با شکل زمین [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 474-447]
 • شمال ایران بررسی رابطه زادآوری درخت راش با شکل زمین [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 474-447]

ص

 • صفات مورفولوژیکی اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف صنوبر بر عملکرد آن در مراحل اولیه رشد [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 312-295]
 • صنوبر بررسی پدیده‌های حیاتی گونه‌های مختلف صنوبر در ایستگاه سرآبتاوه یاسوج [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 516-501]
 • صنوبر اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف صنوبر بر عملکرد آن در مراحل اولیه رشد [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 312-295]

ط

 • طبقه بندی تخمین تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از داده‌های ماهواره ای [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 342-313]

ع

 • عوامل فیزیوگرافیکی بررسی تنوع گونه‌های گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیکی در منطقه جنگلی ده سرخ، جوانرود، استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 294-279]

ف

 • فاصله کاشت اثر فاصله کاشت بر تولید در هکتار ارقام مختلف صنوبر P.nigra L. [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 352-343]
 • فنولوژی فنولوژی گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان کردستان [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 278-251]
 • فنولوژی بررسی پراکنش گونه‌های مختلف پسته وحشی در استان مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 78-33]

ق

 • قارچهای ‌میکوریز آربسکولار شناسایی‌ قارچهای‌ میکوریزی ‌همزیست‌ با ارس (Juniperus excelsa) و بررسی فراوانی آنها در رویشگاه سیراچال [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-385]
 • قطر بررسی سازگاری چند گونه اکالیپتوس در تپه‌های شنی خوزستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 500-475]
 • قطر بررسی سازگاری و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد چند منظوره در قم [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 190-175]

ک

 • کاج بررسی تأثیر کاربرد پلیمر آکوازورب بر آبیاری نهالهای کاج (Pinus eldarica)، زیتون (Olea europea) و آتریپلکس (Atriplex canescens) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 92-79]
 • کاج تدا مطالعه رشد و عملکرد نهالهای ریشه لخت و گلدانی کاج تدا ( Pinus taeda L. ) پس از انتقال به عرصه جنگلکاری [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 201-191]
 • کاهش رویش تعیین‌ چرخة‌ بذردهی‌ راش ‌ Fagus orientalis Lipsky.در منطقه زیارت‌ گرگان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 134-111]
 • کردستان بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 446-417]
 • کردستان فنولوژی گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان کردستان [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 278-251]
 • کلن صنوبر اثر فاصله کاشت بر تولید در هکتار ارقام مختلف صنوبر P.nigra L. [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 352-343]
 • کوددهی نهال بررسی تأثیر کودهای مختلف شیمیایی و دامی بر رشد نهالهای بلند مازو در نهالستانهای کلوده آمل و شهر پشت نوشهر [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 16-1]

گ

 • گیاهان‌ زیرآشکوب بررسی‌ اثرات‌ کاشت اکالیپتوس‌ بر پوشش‌ گیاهی‌ زیرآشکوب‌ و برخی‌ از خواص‌خاک‌ در مقایسه‌ با مناطق‌ جنگلی‌ مجاور در آستارا [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 110-93]
 • گرگان تعیین‌ چرخة‌ بذردهی‌ راش ‌ Fagus orientalis Lipsky.در منطقه زیارت‌ گرگان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 134-111]
 • گونه بومی بررسی تولید نهال 10 گونه مهم پهن برگ بومی با ارزش در نهالستانهای جنگلی شمال ایران [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 174-155]
 • گونه‌ها بررسی پدیده‌های حیاتی گونه‌های مختلف صنوبر در ایستگاه سرآبتاوه یاسوج [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 516-501]

م

 • منطقه جنگلی ده سرخ بررسی تنوع گونه‌های گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیکی در منطقه جنگلی ده سرخ، جوانرود، استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 294-279]

ن

 • نیاز رویشگاهی بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 446-417]
 • ناو اسالم بررسی و تعیین میزان رویش قطری و حجمی گونه راش در یک جنگل طبیعی کم‌ دست خورده در منطقه ناو اسالم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 416-402]
 • نهال ارزیابی کمی وکیفی زادآوری طبیعی درحفره‌های ایجاد شده راشستانهای گلبند (سری جمند) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 154-141]
 • نهالستان بررسی تولید نهال 10 گونه مهم پهن برگ بومی با ارزش در نهالستانهای جنگلی شمال ایران [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 174-155]
 • نهالستان بررسی تأثیر کودهای مختلف شیمیایی و دامی بر رشد نهالهای بلند مازو در نهالستانهای کلوده آمل و شهر پشت نوشهر [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 16-1]
 • نهال گلدانی مطالعه رشد و عملکرد نهالهای ریشه لخت و گلدانی کاج تدا ( Pinus taeda L. ) پس از انتقال به عرصه جنگلکاری [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 201-191]

و

 • وی ول بررسی نیاز رویشگاهی و برخی از خصوصیات کمی گونه وی ول (.Quercus libani Oliv) در استان کردستان [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 446-417]

ه

 • همزیستی‌ شناسایی‌ قارچهای‌ میکوریزی ‌همزیست‌ با ارس (Juniperus excelsa) و بررسی فراوانی آنها در رویشگاه سیراچال [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-385]