بررسی و تعیین میزان رویش قطری و حجمی گونه راش در یک جنگل طبیعی کم‌ دست خورده در منطقه ناو اسالم

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شرکت سهامی جنگل شفارود

2 استادیاردانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

گونه راش Lipsky) Fagus orientalis) یکی از گونه‌های با ارزش جنگلهای خزری است که حدود 30% حجم موجودی سرپای جنگلهای شمال ایران را به خود اختصاص می‌دهد. محاسبه رویش قطری و حجمی گونه راش  برای برنامه ریزی و بهره برداری صحیح، ضروری به نظر می رسد. همچنین امکان برداشت سالیانه طرحهای جنگلداری، بر مبنای رویش حجمی آن استوار است. برای محاسبه میزان رویش جنگل تعداد 30 قطعه نمونه دایره ای شکل 5 آری در سری یک جنگل ناو اسالم با روش تصادفی انتخاب گردید. در هر قطعه نمونه علاوه بر اندازه گیری متغیرهای مختلف، از 3 اصله درخت، نمونه رویشی تهیه گردید. پس از محاسبه رویش قطری برای محاسبه رویش حجمی گونه راش در وضعیت جنگل طبیعی و کمتر دست خورده (بکر) از روش مایر(Meyer) استفاده شد که میزان رویش حجمی 284/10 سیلو در هکتارو درسال بدست آمد. برای بررسی بیشتر میزان رویش حجمی گونه راش در سه طبقه قطری مختلف Cm 45-15 (درختان جوان )، Cm 75-45 (درختان میانسال) و بیشتر از Cm 75 (درختان کهنسال) محاسبه شد که به ترتیب 0295/0، 0512/0 و 0735/0 سیلودرهکتارو درسال بدست آمده است. ماتریس همبستگی میان متغیر قطر برابر سینه (d)  با میزان رویش قطری (Id) و رویش حجمی (IV) تشکیل گردید و نشان داد که از نظر آماری میان این متغیرها همبستگی قوی و معنی داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diameter and volume increment of (Fagus orientalis Lipsky) in an intact forest of Nave-Asalem region

نویسندگان [English]

  • Behrooz Karamdost 1
  • Amireslam Bonyad 2
1 orest Senior Expert, Shafaroud Forest Joint-Stock company, Poonel, Rezvanshahr
2 Member of Scientific Board, Guilan University, Rasht, I.R. Iran
چکیده [English]

Beech (F. orientalis Lipsky) is one of the valuable species of Caspian forests of Iran which shares about 30% of the forests growing stock. Measurment of the annual diameter and volume increment of this species is essential for accurate planning and logging. Furthermore, measuring the annual allowable cut for the forest management projects, is based on the annual volume increment. The trial was conducted in district one of Nave-Asalem forest Management Project at west forests of Guilan province. In the control compartment of this district, 30 circular plots, each 500 m2, were randomly allocated. In each plot, in addition to measuring different variables, three trees were used to sample growth increment cores and calculte the annual volume increment by the Meyer method. The annual volume increment of F. orientalis at the studied intact stand was calculated after measuring its annual diameter increment, which was 10.284 sylve per hectar per year. For further investigation, the annual volume increment of the species was calculted at three diameter classes, including 15-45 cm (young trees), 45-75 cm (middle – aged trees) and > 75 cm (old – aged trees), which resulted in: 0.0295, 0.0512 and 0.735 sylve per hectare per year, respectively. There was significant correlation between breast height diameter (dbh), annual diameter increment and annual volume increment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beech
  • Fagus orientalis
  • diameter increment
  • volume increment
  • Nave-Asalem
  • Caspian region
1-     اصلی، ع. و اتر، ه.، 1348. اندازه گیری رویش جنگل. نشریه شماره 15 دانشکده جنگلداری دانشگاه تهران، 74 صفحه.
2-     بی نام، 1376. طرح جنگلداری سری 1 ناو اسالم. شرکت سهامی جنگل شفارود. 250 صفحه.
3-     زاهدی امیری،ق.، 1370. تعیین رویش جنگل به تفکیک گونه‌ها در بخش نم خانه جنگل خیرودکنار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 120 صفحه.
4-     زبیری، م.، 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2238، تهران،401 صفحه.
5-     سیاهی پور بالاده، ذ.، میربادین، ع.، امان زاده، ب.، همتی، الف. و خانجانی شیراز، ب.، 1378. تعیین رویش قطری راش در راشستانهای شمال کشور (استان گیلان). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 7: 129-101.
6-     عطارد، پ.، 1377. بررسی آنالیز آماری رویش جنگل در دو جبهه اکولوژیک شمالی و جنوبی درحوزه آبخیز شفارود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 198 صفحه.
7-     میربادین، ع.، 1373. مقایسه رشد راش در توده‌های بکر و بهره برداری شده در جنگلهای شمال کشور. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 104، 35 صفحه.
8-     نوروزی، ر.، 1377. تعیین رویش حجمی توسکا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 125 صفحه.