دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 22، دی 1384، صفحه 516-385 

علمی- پژوهشی

شناسایی‌ قارچهای‌ میکوریزی ‌همزیست‌ با ارس (Juniperus excelsa) و بررسی فراوانی آنها در رویشگاه سیراچال

صفحه 401-385

محمد متینی‌زاده؛ سودابه‌ علی‌ احمد کروری؛ مصطفی‌ خوشنویس؛ مریم‌ تیموری


بررسی رابطه زادآوری درخت راش با شکل زمین

صفحه 474-447

صدیقه مرتضی پور؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری


بررسی پدیده‌های حیاتی گونه‌های مختلف صنوبر در ایستگاه سرآبتاوه یاسوج

صفحه 516-501

مسعود یوسفی؛ عبدال شهریور؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ رفعت اله قاسمی؛ احمد همتی