دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تیر 1384، صفحه 250-141 

علمی- پژوهشی

ارزیابی کمی وکیفی زادآوری طبیعی درحفره‌های ایجاد شده راشستانهای گلبند (سری جمند)

صفحه 154-141

هوشنگ شهنوازی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ قوام الدین زاهدی امیری