دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 21، مهر 1384، صفحه 384-251