اثر فاصله کاشت بر تولید در هکتار ارقام مختلف صنوبر P.nigra L.

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

به منظور تعیین مناسبترین فاصله کاشت با حداکثر تولید در واحد سطح، این بررسی با تعدادی ارقام پر محصول صنوبر خارجی در اسفند 1372 در اراضی صنایع کاغذ غرب واقع در هرسین کرمانشاه به اجرا درآمد. در این آزمایش چهار فاصله کاشت 2×1 و 2×2 و 3×2 و 4×2 متر
با سه کلن صنوبر از کشور ترکیه به شماره‌های 135/63 Popuplus nigra، 154/62
P. nigra، 172/62 P. nigra و یک کلن شاهد بومی 78/42P. nigra  در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار شامل 25 اصله نهال با ریشه و ساقه یکساله به صورت ردیفی 5×5 کاشته شده‏اند. اندازه‏گیریها عبارتند از ارتفاع بر حسب متر و قطر برابر سینه بر حسب سانتیمتر و محاسبه حجم در هکتار. نتایج بدست آمده در فواصل مختلف پس از 8 سال به شرح زیر است:
در فاصله کاشت 2×1 متر کلن 135/63 P. nigra  با میانگین 54 متر مکعب در سال و در هکتار؛ با کمترین قطر برابر سینه معادل 3/11 سانتیمتر بیشترین حجم را تولید کرده است.
کلن 135/63 P. nigra با تولید 3/34 متر مکعب در سال و با میانگین قطر برابر سینه 13 سانتیمتر بیشترین حجم را در فاصله کاشت 2×2 متر داشته است.
در فاصله کاشت 3×2 متر کلن 154/62 P. nigra  با میانگین قطر برابر سینه 9/13 سانتیمتر و با رویش حجمی 29 متر مکعب بهترین رقم پرمحصول در این فاصله بوده است.
در فاصله کاشت 4×2 متر کلن 135/63 P. nigra با میانگین قطر برابر سینه 2/15 سانتیمتر، 25 متر مکعب تولید سالیانه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of spacing on yield of various clones of Populus nigra L.

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hemmati
  • Ali Reza Modir-Rahmati
Members of Scientific Board, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

In order to determine the optimal spacing in respect to maximum wood production in unit area, an experiment was conducted in 1993 at West Paper Industries Co. site (West Iran), using a number of high yield exotic poplars under statistical design of factorial with three replicates. The factors consisted of spacing at four levels (1×2, 2×2, 2×3 and 2×4 m.) and Populus nigra with four clones (exotics: 62/172, 62/154 and 63/135 and native (control): 42/78). Every plot contained 25 seedlings of one year old root and stem. The growth parameters consisted of height, breast height diameter and volume which were measured and recorded annually, up to eight years. The best poplar clones in respect to maximum wood volume production at each spacing treatment were as follows:
1×2 m. spacing: P. nigra 63/135 with 54 m3/ha/y and 11.3 cm DBH
2×2 m. spacing: P. nigra 63/135 with 34.3 m3/ha/y and 13 cm DBH.
2×3 m. spacing: P. nigra 62/154 with 29 m3/ha/y 13.9 cm DBH.
2×4 m. spacing: P. nigra 63/135 with 25 m3/ha/y and 15.2 cm DBH.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar
  • Clone
  • spacing
  • DIAMETER
  • height
  • volume
1-  سالاری، الف.، 1378. گزارش نهایی طرح سازگاری کلنهای مناسب صنوبر در آذربایجان غربی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

2- قاسمی، ر.، 1382. آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلنهای مختلف صنوبر (کلنهای تاج بسته) در منطقه کرج. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه شماره 11، 33 صفحه.

3-  میردامادی، الف.، 1348. خزانه‌های آزمایشی صنوبر سازمان جنگلها و مراتع. 140 صفحه.

4- نوری، ف. 1383. گزارش نهایی طرح آزمایش مرحله نهائی سازگاری ارقام مختلف صنوبر (پوپولتوم مقایسه‌ای) در استان کرمانشاه. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

5- همتی، الف. و مدیر رحمتی، ع.، 1381. نتایج آزمایش سازگاری ارقام پر محصول صنوبر در صنایع کاغذ غرب کرمانشاه. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 8، 28 صفحه.