مطالعه رشد و عملکرد نهالهای ریشه لخت و گلدانی کاج تدا ( Pinus taeda L. ) پس از انتقال به عرصه جنگلکاری

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیاران گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

تولید نهال کاج تدا (Pinus taeda L.) در گلدانهای پلاستیکی علاوه بر بالا بودن هزینه تولید نسبت به نهالهای ریشه لخت، از لحاظ کیفیت ریشه و پیچ خوردگی که ناشی از محدود بودن فضای داخل گلدانهای پلاستیکی حاصل می‌شود، در عملکرد و رشد این نهالها در آینده تأثیر منفی خواهد داشت. بنابراین هدف از این تحقیق مطالعه‌ای اولیه دربارة میزان تلفات نهالهای ریشه لخت، به ویژه پس از کاشت در عرصه است با این فرض که اگر مدیریت تولید، نقل و انتقال و کاشت نهالهای ریشه لخت درست و به موقع انجام شود، تفاوت معنی‌داری بین عملکرد نهالهای ریشه لخت و گلدانی مشخصه‌هایی نخواهد بود. دراین تحقیق تعداد 60 اصله از هر یک از دو نوع نهال در شرایط محیطی یکنواخت با فاصله 2× 2 متر کاشته شدند. مشخصه‌هایی از قبیل ارتفاع، قطر یقه، قطر برابر سینه، شادابی و زنده مانی نهالها مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که به رغم اختلاف معنی دار رشد ارتفاعی در بین نهالهای گلدانی با نهالهای ریشه لخت در دوسال اول کاشت، در سال سوم این اختلاف معنی دار نبود. مقدار قطر یقه و قطر برابر سینه نهالهای گلدانی بیشتراز نهالهای ریشه لخت بوده واز لحاظ آماری معنی‌دار بودند، ولی وضعیت شادابی نهالهای ریشه لخت بهتر از نهالهای گلدانی بود. زنده مانی نهالهای ریشه لخت، (75 درصد) در مقایسه با زنده‌مانی نهالهای گلدانی (88 درصد) قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth and performance of bare and pot rooted seedlings of Loblolly pine (Pinus taeda L.) after plantation

نویسندگان [English]

  • Taymour Rostami Shahraji
  • Amir Bonyad
Members of Scientific Board, Guilan University, Rasht, I.R. Iran
چکیده [English]

Seedling production of P. taeda in plastic bags is economically more expensive than bare-rooted method due to limited space for root development (root rotation) and its negative effects on subsequent seedlings growth and performance at field. The aim of the study was to estimate the mortality of the bare-rooted seedlings, particularly after planting at field. The hypothesis was that if the seedling production, transportation and plantation perform in adequate method and time, there will not be significant differences between the bare and the pot rooted seedlings survival and growth. The trial consisted of two stands of P. taeda seedlings (each containing 60 seedlings) with 2×2 m Spacing. The bare and pot rooted seedlings were planted at each stand, separately. The growth and survival parameters were measured annually up to three years at end of growth period. The results showed that although height growth of the pot rooted seedlings was significantly more than the bare-rooted seedlings up to two years after plantation, but there was not significant difference at third year. The collar and breast height diameter of the pot-rooted seedlings was significantly more than the bare-rooted seedlings, where as the quality of the bare-rooted seedlings was significantly better than the pot-rooted seedlings. Moreover, survival of the bare-rooted seedlings (75%) was slightly less than the pot-rooted seedlings (88%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loblolly pine
  • Pinus taeda
  • height
  • DIAMETER
  • survival
-رستمی شاهراجی، ت. 1382. ارزیابی کمی و کیفی جنگلکاریهای انجام شده توسط تعاونیهای جنگداری در استان گیلان. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان. تحقیقات کاربردی استان گیلان، شماره 14، 73 صفحه.

2-کشاورز، غ. ح. 1370. بررسی اجمالی کاج تدا در جنگلکاریهای منطقه تالش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 118 صفحه

3-مهاجر، ن. 1382. مناسبترین زمان جنگلکاری و روشهای انتقال نهال زربین Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) در منطقه گرگان. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 11 (2): 233-245.

4-یوسف سجادی، ع. 1373. تکنیکهای جنگلکاری در کشورهای مدیترانه‌ای. گزارش داخلی سازمان جنگلها و مراتع کشور، تهران. 43 صفحه.

5- Aldhous, J.R. and Mason, W.L. 1994. Forest nursery practice. Forestry Commission London, HMSO UK. Bulletin No. 111. 265. P. Bulletin.

6- Duryea, M. L. and Landis, T. D. 1994. Forest Nursery Manual, Production of bareroot seedling. Martinus Nijhoft/ Dr.W. Junk publishers Oregon state University, USA : 358 P.

7- Kuiper, L. C., Bakker, A.J.J. and Van Dijk, G.J.E. 1990. Stem and crown parameters related to structural root system of Douglas fir . Wageningen, AgriculturaeUniversity papers: 57 – 66.

8- Morby, F. E. 1984. Nursery-site Selection, Layout, and Development. Forest Nursery Manual, Production of bareroot seedling. Martinus Nijhoft/ Dr. W. Junk publishers, Oregon State University, USA: 9 – 15.

9- O’Reilly, C. and Owens. S.N. 1994. Effect of nursery culture on morphological development of Western hemlock seedlings during field establishment: 1. Flushing, shoot elongation and bud development. Canadian Journal of Forest Research, 24:57-66.