بررسی مقدار و درصد حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده گونه راش (مطالعه موردی : سری 1 ناو اسالم)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی مقدار و درصد حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده گونه راش در سری 1 ناو اسالم، تعداد 40 اصله درخت به طور تصادفی درسه پارسل از  سری 1 ناو اسالم انتخاب و قطر در فواصل دو متری، برابر سینه، یقه و کنده در محل قطع (قطر کنده در محلی که درخت قطع گردیده بود) درختان نمونه اندازه‌گیری شد. طول درخت و طول کنده نیز اندازه‌گیری شد.
بر اساس این اندازه‌گیریها، حجم صنعتی درختان نمونه از فرمول اسمالیان، حجم قسمت هیزمی از فرمول هوبر و حجم کنده از فرمول حجم استوانه بدست آمد. از مجموع این سه حجم، حجم کل (واقعی) درخت محاسبه شد.
از میان ابر نقاط پراکنش حجم کل با قطر برابر سینه، مدل سهمی بهترین مدل برازش شده با ضریب همبستگی 97/0 بود.   
در بررسی مقدار حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده با  قطر برابر سینه بیشترین همبستگی را  حجم صنعتی (97/ 0  =r) و کمترین همبستگی را حجم هیزمی با قطر برابر سینه داشتند ( 66/ 0 =r).
درصد حجمهای صنعتی، هیزمی و کنده برای تک تک درختان محاسبه گردید که با  افزایش قطر برابر سینه، درصد حجمهای صنعتی و کنده افزایش و درصد حجم هیزمی کاهش می‌یافت. به طور متوسط برای 40 درخت راش نمونه، 35/84 درصد حجم صنعتی، 13/12 درصد حجم هیزمی و 52/3 درصد حجم کنده بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Volume quantity and percentage of Beech industrial, fuel and stump timber portions at Caspian Forests of Iran

نویسندگان [English]

  • Farrokh Poorshakoori Allahdeh 1
  • Iraj Hasanzad-Navroudi 2
1 M. Sc. Student
2 Member of Scientific Board. University of Guilan, Rasht, I.R. Iran.
چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the volume and amount of the Beech (Fagus orientalis) industrial, Fuel and stump timber portions at west forests of Gilan province in Caspian Region of Iran. For this reason 40 trees from three parcels of Nav-Asalem Series were selected randomly. The measured tree parameters were height (total and stump portion) and diameter (at two meter height intervals, breast height, collar and stump cutting surface area). The industrial, fuel and stump timber volumes were calculated, using the formulas of Smalian, Huber and cylinder, respectively. Subsequently, the total volume was calculated from these volumes. Based on the scattered points of total volume and breast height diameter (DBH), the best fitted model was quadratic with correlation coefficient of 0.97. There were significant correlations between DBH and different timber volumes, but the highest (R=0.97) and the lowest (R=0.66) correlation was between industrial and fuel wood volumes and DBH, respectively. Although there was positive correlation between DBH and industrial and stump timber volumes, but the correlation was negative for fuel wood volume and DBH. The average volume percentage for industrial, fuel and stump woods was 84.35, 12.13 and 3.52, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beech
  • DIAMETER
  • fuel wood
  • height
  • industrial
  • stump
  • volume

 

1) اصلی، ع.، برگل، د و زبیری، م.، 1355.  جدول حجم گونه راش در سری پاتوم جنگل خیرودکنار، نشریه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، شماره34: 20-1.

2) بی‌نام، 1364. جدول حجم گونه راش برای جنگلهای مازندران، دفتر فنی جنگلداری، سازمان جنگلها و مراتع کشور.، 355 صفحه.

3)بی‌نام.، 1379. طرح جنگلداری سری 1 ناو، تهیه شده توسط شرکت تاک سبز، سازمان جنگلها و مراتع کشور.،  314 صفحه.

4) رحیم نژاد، س.، 1381. بررسی کمی و برآورد حجم کاج تدا در منطقه لاکان گیلان . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان ،  84 صفحه.

5) زبیری، م.، 1379. آمار برداری در جنگل ( اندازه گیری درخت و جنگل ). انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 401  صفحه.

6) حق وردی، ک.، 1380 . برآورد حجم گونه راش در منطقه ویسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان. 96 صفحه.

7) کشاورز، غ.، 1370. بررسی اجمالی کاج تدا در منطقه طوالش گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 118 صفحه.

8) معصومیان، ع.، 1376.  بررسی شکل درخت جهت برآورد حجم آن در گونه راش در توده جنگلی ویسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس. 88 صفحه.

9 ) مهدیزاده، پ.، 1351. جدول حجم برای درختان تیری و جوان جنگلهای کرانه دریای خزر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، نشریه شماره 8، 50 صفحه..