کلیدواژه‌ها = بلوط ایرانی
اثر تنک کردن بر رویش جست‌گروه‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های استان کرمانشاه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 42-32

10.22092/ijfpr.2016.106686

یحیی خداکرمی؛ مهدی پورهاشمی؛ معصومه خان حسنی؛ هوشمند صفری؛ مرتضی پوررضا


زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 4، دی 1393، صفحه 749-762

10.22092/ijfpr.2014.13197

یعقوب ایران منش؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هرمز سهرابی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ سیدمحسن حسینی


بررسی اثر عمق کاشت و نوع پوشش بذر بر استقرار نهال Quercus brantii Lindl. در فارس

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 573-580

10.22092/ijfpr.2014.4734

سیدماجد حسامی؛ سعید دوازده امامی؛ لیلا یغمایی


معادلات آلومتریک زی‌توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 20، شماره 4، دی 1391، صفحه 564-551

10.22092/ijfpr.2012.107461

یعقوب ایران‌منش؛ سید غلامعلی جلالی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سید محسن حسینی؛ هرمز سهرابی


بررسی مقدماتی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی (Q. brantii Lindl.) در دشت برم کازرون، استان فارس

دوره 19، شماره 2، تیر 1390، صفحه 363-352

10.22092/ijfpr.2011.107578

مجتبی حمزه‌پور؛ هادی کیادلیری؛ سیدکاظم بردبار


تأثیر تیمارهای مختلف زمان و عمق کاشت بر جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 140-128

10.22092/ijfpr.2011.107619

ارکان حیدری؛ اسداله متاجی؛ هادی کیادلیری؛ نقی شعبانیان


بررسی الگوی مکانی درختان بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های باینگان کرمانشاه

دوره 18، شماره 4، دی 1389، صفحه 608-596

امیر صفری؛ نقی شعبانیان؛ رضاحسین حیدری؛ سیدیوسف عرفانی‌فرد؛ مرتضی پوررضا


اثر عوامل محیطی بر گسترش و برخی خصوصیات کمی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در استان فارس

دوره 18، شماره 3، مهر 1389، صفحه 404-390

سیدکاظم بردبار؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ مجتبی حمزه‌پور؛ لادن جوکار؛ مجتبی پاک‌پرور؛ علیرضا عباسی


رابطه عمق کاشت بذر با زنده‌مانی و رویش ارتفاعی نهال‌های بلوط (مطالعه موردی: کامفیروز فارس)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 10-1

سیدماجد حسامی؛ عبدالرضا رعیتی‌نژاد؛ علیرضا عباسی؛ حسین زینلی


تحقیق بر روی صفات مورفولوژیک و جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در نهالستان

دوره 17، شماره 4، دی 1388، صفحه 533-523

سهراب الوانی‌نژاد؛ مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی؛ منصور تقوائی؛ مجتبی حمزه‌پور


نتایج اولیه جست­‌دهی بلوط ایرانی (Lindl.Quercus brantii) بعد از آتش­‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 2، تیر 1388، صفحه 236-225

مرتضی پوررضا؛ هوشمند صفری؛ یحیی خداکرمی؛ شهرام مشایخی


بررسی اثر محتوای رطوبتی بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذر بلوط ایرانی (.Lindl Quercus brantii)

دوره 16، شماره 4، دی 1387، صفحه 582-574

سهراب الوانی‌نژاد؛ مسعود طبری؛ منصور تقوایی؛ کامبیز اسپهبدی؛ مجتبی حمزه‌پور


بررسی اکولوژیکی رویشگاه‌‌ جنگلی ارغوان در شمال ایلام

دوره 14، شماره 4، دی 1385، صفحه 381-371

جواد میرزایی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ جعفر حسین زاده


تغییرات فصلی کربوهیدراتهای غیرساختمانی و آنزیم آمیلاز در شاخه‌های برودار Quercus brantii var. persica (Jaub. & Spach) Zohary

دوره 14، شماره 3، مهر 1385، صفحه 277-269

محمد متینی‌زاده؛ سودابه علی احمد کروری؛ مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ ورنر پرازنیک


بررسی و تعیین رویش قطری Quercus brantii در استان چهارمحال‌ و بختیاری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 1-32

10.22092/ijfpr.2001.109730

حسن جهانبازی‌گوجانی؛ علیرضا میربادین؛ محمود طالبی