بررسی مقدماتی امکان ریشه‌زایی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) از طریق خوابانیدن در عرصه جنگل‌های زاگرس

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده

ارایه روشها و راهکارهای مناسب و عملی، گام مهمی برای احیا جنگلهای زاگرس به‌شمار می‌رود. در این تحقیق امکان ریشه‌زایی جست‌های بلوط ایرانی از طریق خوابانیدن زمینی به‌منظور تکثیر رویشی آنها بررسی شد. این مطالعه در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار فاکتور و هر فاکتور در 2 سطح و در محیط طبیعی جنگل اجرا شد. فاکتورها شامل: نوع خاک بستر (خاک جنگل و خاکبرگ)، هورمون IBA (ppm 2000 و ppm 0)، هیدروژل سوپر جاذب (gr 100 و gr 0) و آبیاری کوزه‌ای (استفاده از کوزه و عدم استفاده از کوزه) بودند و در کل تعداد 16 تیمار در 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه تیمارهای مورد بررسی کالوس‌زایی مشاهده شد، ولی بیشترین درصد کالوس‌زایی مربوط به تیمارهایی بود که از هورمون IBA در آنها استفاده شده بود و از شرایط رطوبتی خوبی نیز برخوردار بودند. ریشه‌زایی فقط در تیمارهایی مشاهده شده که از هورمون IBA استفاده شده بود. بیشترین درصد ریشه‌زایی در تیمارهایی دیده شد که از شرایط رطوبتی مناسبی همچون استفاده از هیدروژل سوپرجاذب و کوزه سفالین برخوردار بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary investigation on possibility of rooting of Manna oak (Quercus brantii Lindl.) by layering in Zagros forests

نویسندگان [English]

  • Ahmad Tavakoli 1
  • Morteza Pourreza 2
  • Yahya Khodakarami 3
1 Senior Research Expert, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Kermansha province
2 Ph.D. student of forestry, Tarbiat Modares University
3 Research Expert, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Kermansha province
چکیده [English]

Introducing appropriate and applicable methods is an important step towards restoration of Zagros forests. In this study the possibility of rooting and propagation of sprouts of Manna oak was investigated by layering in soil. This study was conducted in Completely Random Design with four factors including soil type (forest soil and litter), super absorbent hydrogel (100 gr and 0 gr), IBA hormone (2000 ppm and 0 ppm) and pitcher irrigation (using earthen pot and disusing earthen pot). Overall, 16 treatments with three replications were prepared. The result of ANOVA test indicated that there are significant differences among treatments both in callus production and rooting. Callus production was observed in all of the treatments. In contrast, rooting was just observed in treatments treated by IBA. The highest proportion of callus production and rooting was observed in treatments with the best moisture conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IBA
  • layering
  • manna oak
  • Propagation
  • Zagros forests