دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 45، مهر 1390، صفحه 452-265 

علمی- پژوهشی

بررسی مقاومت به شوری در نهال چهار گونه درختی مناسب جنگل‌داری شهری

صفحه 282-265

10.22092/ijfpr.2011.107538

پروانه عبدالهی؛ علی سلطانی؛ حبیب‌الله بیگی هرچقانی


واکنش نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) به تنش غرقابی

صفحه 355-340

10.22092/ijfpr.2011.107545

سید احسان ساداتی؛ مسعود طبری؛ محمدحسن عصاره؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ پیام فیاض