ارزیابی تأثیر فواصل کاشت بر وضعیت کمی و کیفی جنگل‌کاری توسکای ییلاقی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

2 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

این‌ بررسی‌ طی یک دوره 15 ساله (از سال 1368 تا 1383) در منطقه جنگلی سنگ‌بن لاجیم واقع در ارتفاع میان‌بند جنگلهای ساری در استان مازندران و در قالب‌ طرح‌ آماری‌ بلوک‌های‌ کامل‌ تصادفی‌ با 5 تیمار فاصله‌ نهال‌ کاری‌ در 3 تکرار و به‌منظور بررسی تأثیر فواصل کاشت بر روی کمیت و کیفیت درختان توسکای ییلاقی انجام‌ شد.‌ تیمارهای‌ فواصل ‌کاشت‌ نهالها شامل 1×1، 2×1، 2×2، 3×2 و 3×3 متر بودند‌. براساس‌ نتایج‌ بدست‌ آمده‌‌، میانگین قطر برابرسینه در تیمارهای فواصل کاشت دارای اختلاف معنی‌داری بوده، به‌طوری که این میانگین‌ها در فواصل کاشت 1×1 و 2×1 متر از کمترین کمیت قطری برخوردار بوده، در حالی‌که تیمار 5 (فاصله کاشت 3×3 متر)، از بیشترین قطر برابرسینه بهره‌مند است. همچنین بیشترین ارتفاع توسکای ییلاقی در فواصل کاشت 3×2 و 3×3 متر و کمترین آن در فاصله کاشت 1×1 متر ثبت گردید. به‌طور معمول با کاهش فاصله کاشت (افزایش تراکم نهالها) ضریب قدکشیدگی افزایش می‌یابد. در کل تا سن 15 سالگی، با در نظر گرفتن کلیه نتایج کمی و کیفی می‌توان این‌گونه قضاوت نمود که فاصله‌ کاشت‌ 3×2 متر با داشتن‌ حداکثر قطر برابرسینه و رویش قطری، ارتفاع‌ کل‌، رویش ارتفاعی و ضریب شکل مناسب برای احیاء و غنی‌سازی جنگلهای منطقه مناسب می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of spacing impact on quantitative and qualitative characteristics of Alder (Alnus subcordata C. A. Meyer) plantation

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Akbar Rezaei Taleshi 1
  • Ghazanfar Ekhlasi 2
1 Assistant Prof., Agriculture and Natural Resources Research Center of Mazandaran province
2 Senior research expert, Agriculture and Natural Resources Research Center of Mazandaran province
چکیده [English]

Current research was conducted for evaluation of spacing impact on quantitative and qualitative characteristics of alder (Alnus subcordata C. A. Meyer) in fifteen years period (1999-2004) by Randomized Completely Block Design with 5 treatments based on spacing in three replications at Ladjim forest region. Spacing trial treatments included 1×1, 1×2, 2×2, 2×3 and 3×3 meter. Results indicated that mean dbh was significantly different in spacing treatments. Hence, dbh and height for spacing 1 m × 1 m and 1 m × 2 m were minimum, while in spacing 3 m × 3 m were maximum. The results showed that decreasing in spacing causes increasing in slenderness coefficient. Also the slenderness coefficient significantly varied with age and spacing of alder stands. Overall, in current study till fifteen years experiment of spacing trials, we are able to conclude that spacing 2 m × 3 m is suitable for reforestation in north of Iran based on maximum amounts of dbh, annual diameter increment, mean total height, annual height increment, and optimum slenderness coefficient.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • reforestation
  • spacing
  • quantity
  • quality
  • Alnus subcordata
- اخلاصی، غ.، 1380. بررسی اثر فاصله کاشت بر روی کمیت و کیفیت چوب گونه توسکای ییلاقی. گزارش داخلی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، 19 صفحه.

- اخوان، ر. و نمیرانیان، م.، 1386. بررسی ضریب قدکشیدگی پنج گونه مهم درختی در جنگلهای خزری ایران. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 15 (2): 180-165.

- پارساپژوه‌، د.، 1363. تکنولوژی‌ چوب. انتشارات دانشگاه تهران، 137 صفحه.

- پارساپژوه‌، د. و‌ شواین گروبر‌، ف‌.ح.، 1366. اطلس‌ چوبهای‌ ایران. انتشارات دانشگاه تهران، 212 صفحه.

- ثابتی، ح.، 1364. جنگلها، درختان‌ و درختچه‌های‌ ایران. انتشارات دانشگاه تهران، 627 صفحه.

- سعید، ا.، 1361. بررسی‌ صنایع‌ چوبی‌ مستقر در شمال. انتشارات دانشگاه تهران، 157 صفحه.

ضیایی ضیابری، س.ف. و گرجی ‌بحری، ی.، 1375. بررسی اثر فاصله کاشت بر تولید ده کلن صنوبر دورگه اروپا- آمریکایی در پایگاه تحقیقات صنوبر خوشامیان. گزارش داخلی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام مازندران، 25 صفحه.

- قلی‌زاده، م.ن.، 1384. بررسی اثر فاصله کاشت بر روی کمیت و کیفیت چوب گونه توسکای ییلاقی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، 33 صفحه.

- همتی، ه.، ثاقب‌طالبی، خ. و خانجانی، ع.، 1388. نیاز رویشگاهی توسکای ییلاقی در جنگلهای استان گیلان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، 67 صفحه.

- DeBell, D.S., Harrington, C.A. and Shumway, J., 2002. Thinning shock and response to fertilizer less than expected in young Douglas-fir stand at Wind River Experimental Forest. Res. Pap. PNW-RP-547, Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 20 p.

- Wang, Y., Titus, S.J. and LeMay, V.M., 1998. Relationships between tree slenderness coefficients and tree or stand characteristics for major species in boreal mixed wood forests. Can. J. For. Res., 28: 2271-1183.