بررسی اثرات دور آبیاری و روش ذخیره نزولات بر زنده‌مانی و خصوصیات رویشی گونه چش (کرت، Acacia nilotica) در منطقه چابهار

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

2 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

به‌منظور تعیین مناسبترین روش استفاده از ذخیره نزولات و بهترین دور آبیاری به‌منظور استقرار نهالهای چش، این بررسی در منطقه دشتیاری چابهار در استان سیستان و بلوچستان از سال 1378 به‌مدت پنج سال به اجرا در آمد. این آزمایش به‌صورت طرح آماری کرت‌های خرد شده (split- plot) در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اصلی روش ذخیره نزولات در دو سطح (تورکینست و بند خاکی) و فاکتور فرعی دور آبیاری در سه سطح (10، 20 و 30 روزه، هر نوبت 20 لیتر) بود. صفات مورد بررسی شامل درصد زنده‌مانی، قطر ساقه در ارتفاع 25 سانتی‌متری، ارتفاع ساقه، طول تاج نهال، ارتفاع نهال، قطر متوسط تاج و رشد متوسط جوانه‌های سالیانه بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌های آزمایش نشان داد که گونه چش (Acacia nilotica) برای استقرار در منطقه دشتیاری چابهار، گونه‌ مناسبی است، زیرا درصد زنده‌مانی و سایر صفات مورد بررسی در آن در حد بالایی می‌باشد. دور آبیاری 10 روزه، مناسبترین تیمار آبیاری برای استقرار این گونه بود. در این دور آبیاری درصد زنده‌مانی، قطر ساقه در ارتفاع 25 سانتی‌متری، ارتفاع ساقه، طول تاج نهال، ارتفاع نهال و سایر صفات در حد بالایی قرار داشتند. تیمار ذخیره نزولات به دو روش تورکینست (Turkey nest) و بند خاکی در بسیاری از موارد، تأثیر معنی‌داری بر زنده‌مانی و سایر صفات گونه چش نداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of irrigation intervals and water storage methods on survival and growth characteristics of Acacia nilotica

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Ameri 1
  • Hashem Keneshlou 2
1 Assistant Prof., Research Center of Agricultural and Natural Resources of Khorasane Shomali province
2 Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

In order to determine the most suitable water storage method and irrigation interval on growth characteristics of Acacia nilotica for using in afforestation, a split- plot experimental design with four replications was conducted in south of Sistan and Baluchestan province in Iran. The main factor was rain saving method with two levels (turkey nest and small soil dam), and the sub factor was irrigation intervals with three levels (10, 20 and 30 days intervals). Results of the experiment showed that Acacia nilotica is a suitable species for afforestation in Dashtyari region of Chabahar. The best irrigation period was 10-day interval, due to better survival rate andgrowth characteristics of Acacia nilotica than in other treatments. 20-day irrigation interval could be introduced for regions with scarcity of water. Two methods of rain water saving did not have any statistically significant effect on establishment of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acacia nilotica
  • water saving method
  • irrigation intervals
  • mortality
  • Turkey Nest
  • small soil dam