دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین 1390، صفحه 179-1 

علمی- پژوهشی

سازگاری چهار گونه سوزنی‌برگ خانواده کاج‌ها در حاشیه جنگل پایین‌بند چمستان نور

صفحه 14-1

10.22092/ijfpr.2011.107580

سیدرضا مصطفی‌نژاد؛ سیداحسان ساداتی؛ کامبیز اسپهبدی؛ سیف‌اله خورنکه


معرفی کلن‌های برتر غیربومی صنوبر تاج‌باز در ایستگاه تحقیقات بلداجی استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 72-55

10.22092/ijfpr.2011.107601

محمود طالبی؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ حسن جهانبازی؛ حسین محمدی؛ فرشاد حقیقیان؛ حمزه‌علی شیرمردی