دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تیر 1390، صفحه 363-181 

علمی- پژوهشی

بررسی مفهوم کنترل در طرح‌های جنگل‌داری جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

صفحه 193-181

10.22092/ijfpr.2011.107557

سیده زهرا گوشه‌گیر؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ مجید مخدوم


بررسی تأثیر تنش خشکی بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در پنج گونه اکالیپتوس

صفحه 233-222

10.22092/ijfpr.2011.107560

فرنوش هاشم‌پور؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت


ارزیابی توزیع‌های مختلف آماری در برآورد پراکنش تعداد در طبقات قطری توده‌های راش شفارود در مراحل مختلف تحولی جنگل

صفحه 267-254

10.22092/ijfpr.2011.107567

بیت‌اله امان‌زاده؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فرهاد فدایی خشکبیجاری؛ بابا خانجانی شیراز؛ ارسلان همتی


آزمایش سازگاری ارقام مختلف صنوبر (پوپولتوم مقایسه‌ای) در صفرابسته گیلان

صفحه 339-326

10.22092/ijfpr.2011.107573

سیدعبداله موسوی کوپر؛ علیرضا مدیررحمتی؛ ابراهیم لشکربلوکی؛ احسان کهنه