تأثیر فاصله کاشت در کمیت و کیفیت جنگل‌کاری گردو (Juglans regia L.)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

با توجه به تأثیر فاصله کاشت نهالکاری‌ها بر کمیت و کیفیت چوب درختان و به‌منظور افزایش تولید چوب در جنگل‌کاری‌ها، لازم است با انجام آزمایشهایی مناسبترین فاصله کاشت گونه‌های چوبده تعیین گردد. تحقیق حاضر نیز به‌‌منظور بررسی تأثیر فاصله کاشت گردو در قالب آماری بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار (فواصل کاشت 6×6، 6×5، 5×5، 5×4، 4×4، 4×3، 3×3، 3×2 و 2×2 متر) و با سه تکرار در عرصه ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان نور به انجام رسید. نتایج ده ساله نشان داد که میانگین قطر برابرسینه و ارتفاع کل و همچنین رویش قطری و ارتفاعی درختان گردو در فواصل کاشت 2×2، 3×2 و 3×3 متر از کمترین مقدار در بین فواصل کاشت نُه‌گانه برخوردار است. همچنین درصد زنده‌مانی در بین تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی‌داری است، به‌طوری که فواصل کاشت کمتر با توجه به تراکم زیاد نهالها از کمترین درصد زنده‌مانی برخوردارند. نتایج کیفیت نهالها در تیمارها نیز نشان داد که کیفیت پایه‌ها در فواصل کاشت بیشتر، از سایر تیمارها کمتر بوده است. بنابراین با توجه به نتایج می‌توان گفت که تا سن ده سالگی فواصل کاشت کمتر از 4×3 متر در مورد گردو به‌منظور زراعت چوب مناسب نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of spacing on quantitative and qualitative characteristics of walnut (Juglans regia L.) plantation

نویسنده [English]

  • Seyyed Aliakbar Rezaei Taleshi
Assistant Prof., Agriculture and Natural resources Research Center of Mazandaran province
چکیده [English]

This research was conducted by randomized completely block design with nine spacing treatments (2×2, 2×3, 3×3, 3×4, 4×4, 4×5, 5×5, 5×6 and 6×6 m) and three replications at Chamestan research station. The research area is located in the north of Iran with mean annual precipitation of 840 mm and brown forest soil with intermediate to heavy texture. Results of ten years walnut spacing trial revealed that mean dbh, mean total height, dbh increment and total height increment of walnut in spacings of 2×2, 2×3 and 3×3 m were minimum. Trees survival was different among nine treatments. Least survival was observed in spacing of 2×2 and 2×3 m. The analysis of qualitative characteristics showed that spacings of 5×5, 5×6 and 6×6 m (with high dimensions) had the lowest quality than other spacings. With above mentioned results we are able to conclude that spacing less than 3×4 m is not suitable for wood production by ten years results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • walnut
  • wood production
  • spacing
  • qualitative
  • quantitative
  • Chamestan
– ابراهیمی، ع. و مختاری ج.، 1373. ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان (نور). گزارش داخلی مرکز تحقیقات منابع طبیع و امور دام مازندران، 49 صفحه.

-اخلاصی، غ.، 1380- الف. بررسی اثر فاصله کاشت بر روی کمیت و کیفیت چوب گونه توسکا ییلاقی. گزارش داخلی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام مازندران، 19 صفحه.

-اخلاصی، غ.، 1380- ب. بررسی اثر فاصله کاشت بر روی کمیت و کیفیت چوب گونه ون. گزارش داخلی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام مازندران، 25 صفحه.

- جوانشیر، ک.، 1369. جزوه درسی اکولوژی جنگل. دانشگاه گیلان، 100 صفحه.

- صالحه شوشتری، م.، امانی، م.، بهنام‌فر، ک. و یوسف نعنایی، ص.، 1387. بررسی فواصل کاشت سه گونه درخت و درختچه نیامدار، به‌صـورت دیم، خالص و آمیخته در تپه‌های ماسه‌ای خوزستان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 16 (1): 86-74.

- ضیایی، س.ف. و گرجی‌بحری، ی.، 1375. بررسی اثر فاصله کاشت بر تولید ده کلن صنوبر دورگه اروپا- آمریکایی در پایگاه تحقیقات صنوبر خوشامیان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام مازندران، 25 صفحه.

– طباطبایی، م.، دهلوی، ا. و احمدی، ع.، 1371. گردو، هیکوری و پکان. 406 صفحه.

- Berényi, G.Y., Sárvári, J. and Walter, E., 1990. Forestry experiences on the double use of european Walnuts. Acta Hort. (ISHS), 284: 215-222.

- Clark, J.R., Hemery, G.E. and Savill, P.S., 2008. Early growth and form of common walnut (Juglans regia L.) in mixture with tree and shrub nurse species in southern England. Forestry, 81 (5): 631-644.

- Debell, D.S., Harrington, C.A. and Shumway, J., 2002. Thinning shock and response to fertilizer less than expected in young Douglas-fir stand at Wind RiverExperimentalForest. Res. Pap. PNW-RP-547. Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 20 p.

- Gerard, W.K., Crocker, T.F. and Bertrand, P.F., 2003.Minor Fruits and Nuts in Georgia. University of Georgia, 214 p.

- Hemery, G.E., Savill, P.S. and Thakur, A., 2005. Height growth and flushing in common walnut (Juglans regia L.): 5-year results from provenance trials in Great   Britain. Forestry, 78 (2): 121-133.

- Jones, J.E., Mueller, R. and Van Sambeek, J.W., 1998. Nut production handbook for eastern black walnut. Southwest Missouri Resources, Conservation & Development (RC&D) Inc., 147 p.

-Marvie-Mohadjer, M.R., 1975. Ueber Qualitaetsmerkmale der Buche. Doctoral dissertation, Nr. 5306. Aku- Fotodruck, ETH, Zuerich. 106 p.

- Pedlar J.H., McKenney, D.W. and Fraleigh, S., 2006. Planting black walnut in southern Ontario: midrotation assessment of growth, yield, and silvicultural treatments. Can. J. For. Res., 36 (2): 495-504.

- Schaefer, M., 1998. A nut growers' manual for eastern Ontario and western Quebec. E. Chapter Soc. Ont. Nut Growers, Ontario, 116 p.

- Vossen, P.M. and Silva, D., 2000. Growing Temperate Tree Fruit and Nut. Crops in the HomeGarden and Landscape, 93 p.

-Wang, Y., Titus, S.J. and LeMay, V.M., 1998. Relationships between tree slenderness coefficients and tree or stand characteristics for major species in boreal mixed wood forests. Can. J. For. Res.,  28: 2271-1183.