اثر تنک کردن بر رویش جست‌گروه‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های استان کرمانشاه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

4 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

 از آنجایی‌که در جنگل‌های شاخه‌زاد پتانسیل رویشی کنده بین جست‌های مختلف در یک جست‌گروه تقسیم می‌شود، این پژوهش به‌منظور تعیین پاسخ رویشی جست‌گروه‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) به تنک کردن و انتخاب بهترین شدت تنک کردن با توجه به اثر آن بر رویش جست‌گروه‌ها انجام شد. این پژوهش در قالب طرح آماری کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در جنگل داربادام استان کرمانشاه اجرا شد. تیمارهای مورد استفاده شامل تنک کردن سبک، متوسط و سنگین بود که به‌ترتیب 10، 20 و 30 درصد از سطح مقطع در ارتفاع 0/5 متری جست‌گروه‌ها تنک شدند و تیمار چهارم بدون دخالت به‌عنوان شاهد درنظر گرفته شد. پس از یک دوره پنج‌ساله، با محاسبه رویش قطری، ارتفاعی و سطح تاج جست‌‌گروه‌های باقیمانده در هر تیمار، تأثیر تنک کردن بر رویش آنها بررسی شد. نتایج نشان داد که تنک کردن سنگین، تأثیر معنی‌داری بر افزایش رویش متغیرهای سطح تاج و سطح مقطع جست‌گروه‌ها داشته است، اما در مورد متغیرهای قطر جست‌گروه و ارتفاع جست‌گروه، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. براساس نتایج، بهترین شدت تنک کردن مربوط به تنک کردن سنگین با حذف 30 درصد از سطح مقطع جست‌های یک جست‌گروه بود که می‌تواند در کارهای اجرایی درنظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of thinning on growth of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) sprout- clumps in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Yahya Khodakarami 1
  • Mehdi Pourhashemi 2
  • Masoumeh Khanhasani 3
  • Houshmand Safari 3
  • Morteza Pourreza 4
1 h.D. Silviculture and Forest Ecology, Research Division of Natural Resources, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
3 Senior Research Expert, Research Division of Natural Resources, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
4 Assistant Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, Razi University
چکیده [English]

The vegetative potential of stump is divided among various sprouts in coppice stands. The main objectives of this research were to 1) identify the growth respond of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) sprout clumps to thinning and 2) to choose the best intensity of thinning. This study was done based on completely randomized design with four treatments and three replications in Kermanshah province (Darbadam forests).We assessed the effect of different thinning intensities on growth of oaks in Darbadam region, Kermanshah, during a 5-year period. Four treatments including heavy (decreasing 30 percent of basal area), medium (decreasing 20 percent of basal area) and light (decreasing 10 percent of basal area) thinning, each with 3 replications was used. One treatment was considered as control with no intervention. Prior to thinning quantitative characteristics of sample trees were measured. In the last year of research, the measurements were repeated to calculate the growth values. Based on results, heavy thinning had considerably positive impact on growth of sprout-clumps crown area and basal area of sprouts. However, no significant difference was observed between treatments regarding to height of sprout-clumps and diameter of sprouts. We concluded that the heavy thinning with removing 30% of basal area was the most influential on sprout clumps growth that is applicable in thinning projects in Zagros oak coppice stands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus brantii
  • Thinning
  • Zagros forests
  • increment
  • coppice
- Birang, N., Javanshir, A. and Mojtahedi, Y., 1992. Étude et culture de la forêt (translation). University of Tabriz Press, Tabriz, 397p (In Persian).

- Canellas I., Del Río, M., Roig, S. and Montero, G., 2004. Growth response to thinning in Quercus pyrenaica Willd. coppice stands in Spanish central mountain. Annals of Forest Science, 61(3): 243-250.

- Ciancio O., Corona, P., Lamonaca, A., Portoghesi, L. and Travaglini, D., 2006. Conversion of clear-cut beech coppices into high forests with continuous cover: A case study in central Italy. Forest Ecology and Management, 224: 235-240.

- Ducrey, M. and Toth, J., 1992. Effect of cleaning and thinning on height growth and girth increment in holm oak coppices (Quercus ilex L.). Vegetatio, 99-100: 365-376.

- Fani, B., Amani, M., Yousefi, B. and Mardani, F., 2008. Tending of Young Oak Sprout-clumps in Coppice Forests of Marivan (First phase). Final Report of Research Plan. Published by Research Institute of Forests & Rangelands, Tehran, 39p (In Persian).

- Fattahi, M., 1994. Study of Zagros Forests and the Most Important Degradation Factors. Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 63p (In Persian).

- Fattahi, M., 1996. Role of local participation in reclamation of Zagros forests. Proceedings of the First Seminar on Natural Resources Extension, Animal Sciences and Fisheries. Ministry of Jahad-e- Agriculture, Iran, 1996: 22-24 (In Persian).

- Fattahi, M., Ansari, N., Abbasi, H.R. and Khanhasani, M., 2001. Zagross Forest Management. Published by Research Institute of Forests and rangelands, Tehran, 471p (In Persian).

- Ffolliott, P.F., Farah, M.H. and Gottfried, G.J., 2003. Growth and volume of Emory oak coppice 10 years after thinning: A case study in southeastern Arizona. Western Journal of Applied Forestry, 18(2): 77-80.

- Jazirehi, M.H. and Ebrahimi Rostaghi, M., 2003. Silviculture in Zagros. University of Tehran Press, Tehran, 560p (In Persian).

- Khodakarami, Y., Pourhashemi, M., Pourreza, M., Khanhassani, M., Safari, H., avakkoli, A. and Mehrjoei, A., 2014. Effect of thinning on development of Brant`s oak (Quercus brantii) sprout-clumps in forests of Kermanshah province. Final Report of Research Plan, Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 32p (In Persian).

- Liu, Z., Fang, Sh., Liu, D., Yu, M. and Tang, L., 2011. Influence of thinning time and density on sprout development, biomass production and energy stocks of Sawtooth oak stumps. Forest ecology and management, 269: 299-306.

- Marvie Mohadjer, M.R., 2005. Silviculture. University of Tehran Press, Tehran, 387p (In Persian).

- Mehdifar, D., Pourhashemi, M. and Karamian, R., 2014. Impact of thinning on quantitative characteristics of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) in Khorram Abad forests. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 22(2): 358-367 (In Persian).

- Shipek, D.C. and Ffolliott, P.F., 2005. Management of thinned Emory oak coppice for multiple resource benefits. Proceedings of RMRSP. USDA Forest Service, 2005: 545-546

- Shipek, D.C., Ffolliott, P., Gottfried, G.L. and DeBano, L.F., 2004. Transpiration and Multiple Use Management of Thinned Emory Oak Coppice. USDA Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment, Research Paper RMRS-RP-48, 8p.

- Soleimani, H., Olfat Miri, H.R. and Torabi, M., 2013. Oak decline in Kermanshah province and proposed projects on Zagros decline. Published by Kermanshah Natural Resources and Watershed Management office, 65p (In Persian).