بررسی و تعیین رویش قطری Quercus brantii در استان چهارمحال‌ و بختیاری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان چهارمحال‌وبختیاری، شهرکرد، ایران

2 عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران

چکیده

به‌منظور اجرای این طرح ابتدا شش پلات نیم هکتاری به روش تصادفی- سیستماتیک انتخاب ودر آنها از طبقات قطری 50-10 سانتی‌متر از هر طبقه قطری پنج اصله درخت انتخاب و مشخصات کمی و کیفی تک‌تک درختان بررسی شد. از درختان انتخابی با مته سال‌سنج نمونه تهیه گردید. نمونه‌های تهیه شده از نظر میزان رویش و سن با استفاده از دستگاه لوپ به‌طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت با اطلاعات به‌دست آمده و بررسی‌های کیفی انجام شده، نتایج زیر به‌دست آمدند:
از نظر کیفی بیش از 91/1 درصد درختان مورد مطالعه پرشاخه و تنها 8/9 درصد از این درختان در درجه شاخه متوسط قرار گرفتند. همچنین، از لحاظ کیفیت تنه 60 درصد این درختان نمونه دارای کیفیت درجه سه، 33/4 درصد درجه دو، 4/4 درصد درجه چهار و تنها 2/2 درصد دارای تنه باکیفیت درجه یک بودند. در مطالعات کمی، ضریب شکل این گونه f=0/2، میانگین رویش شعاعی (طی ده سال آخر) 2/65 سانتی‌متر، میانگین رویش قطری با پوست 5/6 میلی‌متر در سال، میانگین رویش قطری بدون پوست 5/3 میلی‌متر در سال و میانگین رویش حجمی درهکتار این گونه در طی یک سال تقریباً 0/2 سیلو برآورد گردید. بین قطر- ارتفاع این گونه با ضریب تعیین 0/87، معادله درجه یکی به‌شرح زیر برقرار است:
H=0/1799d+3/1869. همچنین، بین سن وارتفاع این گونه با ضریب تعیین 0/69، معادله درجه یک بدین‌صورت وجود دارد: H=0/0357a+5/3889
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of diameter increment of persian oak (Quercus brantii) in West- Iran (Chaharmahal va Bakhtiari Province).

نویسندگان [English]

  • Hasan Jahanbazi 1
  • Ali Reza Mirbadin 2
  • Mahmood Talebi 3
1 Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research Center, Shahrekord, Iran
2 A Member of Scientific Board, Forest Research, Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
3 Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research Center, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Six sample plots (each 0.5 ha) were established randomized systematicaly in oak forests of West-Iran. Five trees were selected in each sample plot from 10-50 cm diameter classes. Using increment borer, the age and diameter increment of trees were determined. More over some of qualitative characteristics were also studied. The main results can be summarized as follows:
1- 2.2% of trees showed high stem quality, 33.4% medium, 60% low quality and 4.4% defect.
2- The from factor for persian oak was calculated about f=0.2.
3- Mean annual diameter increment was determined 0.56 cm in bark and 0.53 cm without bark.
4- Total annual volume increment was calculated to 0.2 silve/ha.
5- Relationship between diameter and height was: h= 0.1799 d+ 3.1869     with R2= 0.87
6- Relationship between height and age was: h= 0.0359 a+ 5.3889       with R2= 0.69

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diameter growth
  • volume growth
  • Quercus brantii
  • Chaharmahal and Bakhtiari province, Zagros forests
1- جهانبازی گوجانی، حسن، 1378. بررسی نیاز رویشگاهی نارون در تنگ‌هونی بازفت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جنگلداری دانشگاه گرگان، 64 صفحه.
2- حیدری، حشمت‌اله، 1368.اندازه­‌گیری جنگل 1 و 2. جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس.
3- زبیری، محمود، 1368. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران،شماره 2238، 401 صفحه.
4- میربادین، علیرضا، 1373. مقایسه­ رشد راش در توده­‌های بکر و بهره­‌برداری شده در جنگل­‌های شمال کشور. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، شماره 104، 35 صفحه.
5- میربادین، علیرضا و شهریاری، قربان، 1378. تعیین رویش قطری درختان و درختچه­‌های ایران (راش) در جنگل تحقیقاتی واز استان مازندران.انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، جنگل و صنوبر 2، شماره212: صفحه 52-1.
6. Deveries, P. 1986,  Sampling theory  for  forest  inventory. Springer-Verlag, 339  pp.
7. Jerram, M.R.K.  1980,  Elementary Forest Mensuration, New  Delhi, 124  pp.