نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آندوسپرم بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 412-391]

ا

 • ایران بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 184-147]
 • ارتفاع بررسی سازگاری وخصوصیات کمی درخت سکویا در ‏ایستگاه تحقیقات چمستان ‏نور مازندران ‏‎(Sequoia sempervirens)‎ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 30-13]
 • ارزش غذایی کلیر(Capparis decidua)، میوه ناشناخته جنوب کشور [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 12-1]
 • استان هرمزگان مقایسه تولید نهال کلیر(Capparis decidua) با استفاده از کاشت بذرهای رسیده و نارس در استان هرمزگان [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 200-185]
 • استان هرمزگان کلیر(Capparis decidua)، میوه ناشناخته جنوب کشور [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 12-1]
 • افرا تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]
 • افرا پلت (Acer velutinum Boiss) نتایج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده‌های دست کاشت پلت، طرح آزمایش امامزاده عبداله-آمل [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 370-339]
 • اکالیپتوس بررسی سازگاری وعملکرد سه گونه اکالیپتوس ‏بیست‌ساله در چمستان نور مازندران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 78-61]
 • اکوسیستم معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]
 • اندام هوایی اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]

ب

 • بلند مازو بررسی‌ وضعیت تجدید حیات طبیعی بلند مازو در طرح جنگلداری لوه [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 220-201]
 • بنه بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 412-391]
 • بوم‌شناختی معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]

پ

 • پارک جنگلی بررسی تأثیر شدت هرس بر شادابی درختان میانسال ‏کاج تهران ‏(پارک چیتگر تهران)‏ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 140-111]
 • پوشش‌ گیاهی‌ بررسی‌ سازگاری‌ گونه‌های‌ درختی‌ و درختچه‌ای‌ به‌ منظور احیاء و توسعه ‌بیشه‌زارهای‌ حاشیه‌ رودخانه‌ دز در استان‌ خوزستان‌ [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 390-371]

ت

 • تاج پوشش بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]
 • تثبیت‌ حاشیه‌ رودخانه‌ بررسی‌ سازگاری‌ گونه‌های‌ درختی‌ و درختچه‌ای‌ به‌ منظور احیاء و توسعه ‌بیشه‌زارهای‌ حاشیه‌ رودخانه‌ دز در استان‌ خوزستان‌ [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 390-371]
 • تجدید حیات‌ طبیعی بررسی‌ وضعیت تجدید حیات طبیعی بلند مازو در طرح جنگلداری لوه [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 220-201]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • تجزیه خوشه‌ای استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • تجزیه علیت بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی* [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 480-455]
 • ترکیب خاک تأثیر شرایط محیطی بر زنده‌مانی نهالهای کلیر [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 532-509]
 • تعداد و حجم بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]
 • تکامل جنین بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 412-391]
 • تیمار بذر تأثیر شرایط محیطی بر زنده‌مانی نهالهای کلیر [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 532-509]
 • تنش خشکی تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 454-433]
 • تنش خشکی بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]
 • تنش رطوبت اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]
 • تنش شوری بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]
 • تنک کردن نتایج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده‌های دست کاشت پلت، طرح آزمایش امامزاده عبداله-آمل [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 370-339]
 • تنوع ژنتیکی بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 184-147]
 • توسعه‌ بررسی‌ سازگاری‌ گونه‌های‌ درختی‌ و درختچه‌ای‌ به‌ منظور احیاء و توسعه ‌بیشه‌زارهای‌ حاشیه‌ رودخانه‌ دز در استان‌ خوزستان‌ [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 390-371]
 • توسکا‌ تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]
 • تولید چوب بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 250-221]
 • تولید نهال مقایسه تولید نهال کلیر(Capparis decidua) با استفاده از کاشت بذرهای رسیده و نارس در استان هرمزگان [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 200-185]

ج

 • جنگل دست نخورده بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]
 • جنگل‌شناسی معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]
 • جنگل‌شناسی بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 184-147]
 • جنگل‌شناسی بررسی‌ وضعیت تجدید حیات طبیعی بلند مازو در طرح جنگلداری لوه [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 220-201]
 • جنگل طبیعی بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]
 • جنگلکاری ‌ تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]
 • جنگلهای‌ آبرفتی‌ «دالانی‌» احیاء بررسی‌ سازگاری‌ گونه‌های‌ درختی‌ و درختچه‌ای‌ به‌ منظور احیاء و توسعه ‌بیشه‌زارهای‌ حاشیه‌ رودخانه‌ دز در استان‌ خوزستان‌ [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 390-371]
 • جنگلهای زاگرس معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]
 • جنگل «واز» بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]
 • جنین اولیه بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 412-391]
 • جوانه‌زنی تأثیر شرایط محیطی بر زنده‌مانی نهالهای کلیر [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 532-509]

ح

 • حجم بررسی سازگاری وخصوصیات کمی درخت سکویا در ‏ایستگاه تحقیقات چمستان ‏نور مازندران ‏‎(Sequoia sempervirens)‎ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 30-13]
 • حفاظت ژن بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 184-147]
 • حفره بررسی سطوح حفره‌های زادآوری و وضعیت کمی نهالهای استقرار یافته در قطعه شاهد جنگلهای کلاردشت (طرح لنگا) [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 266-251]

خ

 • خاک تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 454-433]
 • خاک اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]
 • خاک بررسی تأثیر شدت هرس بر شادابی درختان میانسال ‏کاج تهران ‏(پارک چیتگر تهران)‏ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 140-111]
 • خزانه استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • خشکی بررسی تأثیر شدت هرس بر شادابی درختان میانسال ‏کاج تهران ‏(پارک چیتگر تهران)‏ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 140-111]
 • خصوصیات برگ ارزیابی و گروه‌بندی 48 کلن صنوبر با استفاده از ‏خصوصیات ‏برگ و عملکرد چوب [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 110-79]
 • خصوصیات کمی بررسی سازگاری وخصوصیات کمی درخت سکویا در ‏ایستگاه تحقیقات چمستان ‏نور مازندران ‏‎(Sequoia sempervirens)‎ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 30-13]

د

 • درخت آینده نتایج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده‌های دست کاشت پلت، طرح آزمایش امامزاده عبداله-آمل [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 370-339]
 • دیم تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 454-433]

ر

 • راش بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]
 • راش بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 184-147]
 • رشد اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]
 • رشد بررسی سازگاری وخصوصیات کمی درخت سکویا در ‏ایستگاه تحقیقات چمستان ‏نور مازندران ‏‎(Sequoia sempervirens)‎ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 30-13]
 • رشد لوله گرده بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 412-391]
 • ریشه تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 454-433]
 • ریشه اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]
 • رویش ارتفاعی بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن‌های صنوبر در کردستان [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 556-533]
 • رویش قطری و طولی بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]

ز

 • زادآوری بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]
 • زادآوری طبیعی بررسی سطوح حفره‌های زادآوری و وضعیت کمی نهالهای استقرار یافته در قطعه شاهد جنگلهای کلاردشت (طرح لنگا) [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 266-251]
 • زیتون تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 454-433]
 • زیتون اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]
 • زنده‌مانی تأثیر شرایط محیطی بر زنده‌مانی نهالهای کلیر [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 532-509]
 • زنده‌مانی اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]
 • زنده‌مانی بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]
 • زنده‌مانی ‌ تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]

س

 • سازگاری بررسی سازگاری وخصوصیات کمی درخت سکویا در ‏ایستگاه تحقیقات چمستان ‏نور مازندران ‏‎(Sequoia sempervirens)‎ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 30-13]
 • سازگاری بررسی سازگاری وعملکرد سه گونه اکالیپتوس ‏بیست‌ساله در چمستان نور مازندران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 78-61]
 • سریع‌الرشد بررسی سازگاری وعملکرد سه گونه اکالیپتوس ‏بیست‌ساله در چمستان نور مازندران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 78-61]

ش

 • شادابی بررسی تأثیر شدت هرس بر شادابی درختان میانسال ‏کاج تهران ‏(پارک چیتگر تهران)‏ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 140-111]
 • شناسایی مورفولوژیکی استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • شیوه پناهی بررسی‌ وضعیت تجدید حیات طبیعی بلند مازو در طرح جنگلداری لوه [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 220-201]

ص

 • صنوبر بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 250-221]
 • صنوبر استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 300-267]
 • صنوبر ارزیابی و گروه‌بندی 48 کلن صنوبر با استفاده از ‏خصوصیات ‏برگ و عملکرد چوب [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 110-79]

ض

 • ضریب قدکشیدگی نتایج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده‌های دست کاشت پلت، طرح آزمایش امامزاده عبداله-آمل [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 370-339]

ع

 • عملکرد صنوبر بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی* [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 480-455]
 • عملکرد یونجه بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی* [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 480-455]

ف

 • فاصله کاشت تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]
 • فشردگی تحقیقات پایه جهت استقرار نهالهای زیتون در شرایط دیم [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 454-433]
 • فشردگی اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 426-413]

ق

 • قطر بررسی سازگاری وخصوصیات کمی درخت سکویا در ‏ایستگاه تحقیقات چمستان ‏نور مازندران ‏‎(Sequoia sempervirens)‎ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 30-13]
 • قطر برابر سینه‌ تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]
 • قطر یقه و ارتفاع درخت تعیین فواصل مناسب کاشت دو گونه درختی افرا و توسکا در مناطق پایین بند جنگلهای شمال (جنگل کرچکله تنکابن مازندران)* [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 338-327]

ک

 • کاج تهران بررسی تأثیر شدت هرس بر شادابی درختان میانسال ‏کاج تهران ‏(پارک چیتگر تهران)‏ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 140-111]
 • کردستان بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن‌های صنوبر در کردستان [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 556-533]
 • کرمانشاه معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 582-557]
 • کیسه جنینی بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 412-391]
 • کشت تلفیقی بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی* [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 480-455]
 • کلیر تأثیر شرایط محیطی بر زنده‌مانی نهالهای کلیر [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 532-509]
 • کلیر مقایسه تولید نهال کلیر(Capparis decidua) با استفاده از کاشت بذرهای رسیده و نارس در استان هرمزگان [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 200-185]
 • کلیر کلیر(Capparis decidua)، میوه ناشناخته جنوب کشور [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 12-1]
 • کلن بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 250-221]
 • کلن‌های صنوبر بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن‌های صنوبر در کردستان [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 556-533]
 • کمبود آب بررسی تأثیر شدت هرس بر شادابی درختان میانسال ‏کاج تهران ‏(پارک چیتگر تهران)‏ [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 140-111]

گ

 • گرده‌افشانی بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 412-391]
 • گروه‌بندی ارزیابی و گروه‌بندی 48 کلن صنوبر با استفاده از ‏خصوصیات ‏برگ و عملکرد چوب [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 110-79]
 • گونه‌های درختی بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]

ل

 • لرگ بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]

م

 • ماندابی Eucalyptus camaldulensis بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]
 • مرحله توالی بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]
 • مقایسه ارقام بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 250-221]

ن

 • ناحیه خزری بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 326-307]
 • نیاز رویشگاهی بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 508-481]

ی

 • یخ‌زدگی بررسی میزان سازگاری شش گونه درختی در دشت ‏کربال و تأثیر آبیاری با زهاب بر رشد آنها [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 60-31]