تأثیر شرایط محیطی بر زنده‌مانی نهالهای کلیر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

چکیده

میوه‌های رسیده کلیر در خردادماه از رویشگاه طبیعی آن در سیریک در استان هرمزگان جمع‌آوری و بذرگیری شد و جهت تعیین درصد جوانه زنی بذرها و درصد نهالهای زنده، در شرایط نهالستان کاشته شدند. این بررسی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا گردید که در آن مشخصه‌های آزمایشی عبارت بودند از: تیمار پیش رویشی بذر (در چهار سطح شامل: 12 ساعت خیساندن در آب، 30 دقیقه اسید سولفوریک غلیظ، 45 دقیقه اسید سولفوریک غلیظ و کاشت میوه کامل) و ترکیب خاک گلدان (در 11 سطح شامل نسبتهای مختلف شن، خاک باغچه، خاک رس، کود حیوانی و نیز خاک رویشگاه طبیعی). جهت بررسی همبستگی بین درصد نهالهای زنده کلیر و شرایط محیطی، ارتباط بین مشخصه‌های آب و هوایی (درجه حرارت، رطوبت نسبی و مجموع تبخیر ماهیانه) و مشخصه‌های ادافیکی (درصد مواد آلی، شن، سیلت و رس) با درصد نهالهای زنده کلیر بررسی شد. در بین تیمارهای پیش رویشی بذر در شرایط نهالستان، خیساندن بذرها به‌مدت 12 ساعت در آب معمولی با 4/59 درصد نهال زنده به‌طور معنی‌داری (در سطح 01/0) با سایر تیمارها تفاوت نشان داد. در بین خاکهای آزمایشی، خاکهای شمارة 9 (3/2 شن + 3/1 خاک باغچه) و شمارة 1 (2/1 شن +2/1 خاک باغچه) به ترتیب با 8/55 و 3/51 درصد نهال زنده تفاوت معنی‌داری (در سطح 01/0) با سایر خاکها نشان دادند. هیچ‌گونه اثر متقابلی بین تیمارهای پیش رویشی بذر و ترکیب خاک گلدان مشاهده نشد. همبستگی معنی‌داری (در سطح 01/0) بین درجه حرارت هوا و درصد شن خاک با درصد نهالهای زنده کلیر مشاهده شد. همبستگی منفی و معنی‌داری (در سطح
 01/0) بین درصد سیلت و رس خاک با درصد نهالهای زنده کلیر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of environmental conditions on survival of Capparis decidua seedlings

نویسنده [English]

  • Gholamreza Damizadeh
Research Expert, Agriculture and Natural Resources Research Center of Hormozgan Province, Bandar – Abbas, I.R. Iran.
چکیده [English]

Ripe fruits of Capparis decidua (Forssk.) Edgew.were collected from the species natural habitat in Sirik at Hormozgan Province (June, 2001).
After rubbing and washing the seeds, they were sowed in a nursery in order to test the seeds germination and the seedlings survival. The statistical method was factorial with completely randomized design, consisting of two factors. The first factor was seed treatments which consisted of four levels (12 hours soaking in concentrated sulphuric acid, 45 minutes soaking in concentrated sulphuric acid and full fruit sowing). The second factor was soil mix treatments which consisted of 12 levels (sand, garden soil, clay manure and natural habitat soil). Moreover, correlation between climate parameters (temperature, relative humidity % and monthly evaporation) and edaphic parameters (organic matter %, sand % slit % and clay %) on one hand seedlings survival % on another hand were studied. The results showed that the effects of seed and soil mix treatments on seedling survival were significant (p<0.01) and the best seed treatment was soaking seeds in water s=for 12 hours which resulted in 59.4 % seedling survival. The best soil mix treatments were number, 9(2.3% of sand + 1.3% of garden soil) and number 1(1.2% of sand + 1.2% of garden soil) which resulted in 55.8% ND 51.3% seedling survival, respectively. The effects interactions between the seed and soil mix treatment were not significant the correlation between air temperature, sand % and seedlings survival ^ was positively significant, whereas the correlation between silt %, clay and seedlings survival % was negatively significant (p<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capparis decidua (Forssk.) Edgew
  • seed treatment
  • soil composition
  • germination
  • vitality
1- ثقفی خادم، ف.، 1378. فلور ایران، شمارة 30: تیره کلیر (Capparidaceae). انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. 61 صفحه.
2- فیاض، م.، 1379. بررسی مسائل و مشکلات تولید نهال کلیر (Capparis decidua). خلاصه سخنرانیهای علمی ارائه شده در نیمه دوم سال 1379. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
3- مظفریان، و.، 1375. فرهنگ نامهای گیاهان ایران. فرهنگ معاصر. 98 صفحه.
4- ولی‌زاده، م. و مقدم، م.، 1375. طرحهای آزمایشی در کشاورزی 1. انتشارات پریور. 395 صفحه.
5- Baskin, C. C. and Baskin, J. M., 1998. Seeds, Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination. Academic Press. 666 p.
6- Hocking, D., 1993. Trees for Drylands. Oxford & IBH Publishing. Co. PVT.LTD. 352 p.
7- Paul, M. S. and Sen, D. N., 1987. A New Report on Dimorphism in Seeds of Capparis decidua (Forsk.) Edgew. in Indian Desert. Current Science. 56(19): 1017-1019.
8- Qaiser, M. and Qadir, S. A., 1971. A Contribution to the Autecology of Capparis decidua (Forssk.)Edgew. Pakistan Journal of Botany. 3: 37-60.
9- Singh, S. P., 1992. Fruit Crops for Wasteland. Pawan kumar Scientific Publishers. 227 p.
10- Tewari. J. C., 2001. Plantation Forestry and Success of Various Tree Species in Arid Tropics: Indian Experience. CAZRI: Central Arid Zone Research Institute. 15 p.