دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، دی 1393، صفحه 559-762 
پویایی پوسیدگی خشکه‌دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته راش

صفحه 624-635

10.22092/ijfpr.2015.13177

فاطمه علیدادی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی


ارزیابی ویژگی‌های رویشی بذر و نونهال بلوط‌های گروه Quercus libani

صفحه 724-735

10.22092/ijfpr.2014.13185

پریسا پناهی؛ مهنوش رضایی؛ مهدی پورهاشمی؛ مریم حسنی نژاد