ساخت و آزمون دستگاه بخارساز برای از بین بردن بذر علف‌های هرز در خاک مورداستفاده در تکثیر گونه‌های جنگلی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 کارشناس ارشد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی خاک، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

روش‌های مختلفی برای از بین بردن بذر و ریزم علف‌های هرز در خاک گلخانه‌های تکثیر وجود دارد که برخی از آنها در مقیاس آزمایشگاهی و برخی دیگر در عرصه‌های تولید انبوه بکار می‌روند. این روش‌ها ممکن است با استفاده از حرارت یا مواد شیمیایی باشد که روش شیمیایی از نظر زیست‌محیطی مورد پذیرش نبوده و هزینه بکارگیری آن نیز زیاد است. براین اساس، طراحی و ساخت دستگاه بخارساز برای از بین بردن بذر علف‌های هرز همراه با بررسی امکان ضدعفونی کردن خاک با بخار آب تولیدشده توسط این دستگاه اجرا شد. کارکرد دستگاه موردنظر با تیمارهای مختلفی شامل سه دمای 70، 90 و 110 درجه سانتی‌گراد، سه نوع خاک رس، خاک باغ گیاه‌شناسی و مخلوط خاک باغ و کمپوست و همچنین بذر سه گونهMedicago sativa ، Festoca arundinacea و Dactylis glomerata مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بهترین عملکرد ضدعفونی خاک در دمای 110 درجه سانتی‌گراد در خاک مخلوط باغ و کمپوست بوده است که توان جوانه‌زنی بذر هر سه گونه موردبررسی را به‌طور کامل از بین برده است. این دستگاه در واقع یک بخارساز صنعتی کوچک است که تکنولوژی ساخت آن از نظر طراحی و تأمین قطعات در داخل کشور مهیا است و ظرفیت ضدعفونی آن برای گلخانه‌های تولید و تکثیر باغ گیاه‌شناسی و گلخانه‌های کوچک مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manufacturing and evaluation of steamers to eliminate weed seeds in the soil used in the reproduction of forest tree species

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Araghi 1
  • Farshid Merikh 2
  • Zahra Mansouri 3
1 Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran
2 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran
3 M.Sc. in Soil Biology, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran.‎
چکیده [English]

In greenhouses used for reproduction of tree species, several methods can be used for controlling seeds and rhizomes of weeds in soil. A number of these methods are used in situ, whereas some are applicable in fields when mass reproduction is pursued. The methods embrace a range from heat-based methods to those using chemicals. However, the chemical method is associated with a number of restrictions including harmful environmental effects and high costs. Therefore, we designed and constructed a steam-based instrument which additionally contributes to a disinfection of soil by water steam. The system was tested at different treatments as three temperature levels of 70, 90 and 110 degrees, as well as  at three soil types containing various portions of clay. The study site was conducted in a botanical garden, in which garden soil was mixed with compost and weed species seeds of Dactylis glomerata, Festoca arundinacea and Medicago sativa. The 110 degrees temperature and a mixture of garden soil with compost were shown to be associated with the best performance of soil sterilization in eliminating all three weed plants. Due to the fact that the designed system is a small industrial steam instrument which is domestically manufactured, it can be suggested as an appropriate cost-effecting means for easing the mass reproduction of forest species within greenhouses and botanical gardens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steam instrument
  • weed seed
  • soil sterilization
  • Greenhouse
- Anonymous, 1996. Methyl Bromide Alternative Case Study Part of EPA 430-R-96-021, 10 Case Studies, U.S.EPA, Volume 2, 296p.
- Baker, K.F. 1962. Principles of heat treatment of soil and planting material. J. Austral. Inst. Of Agric. Sci., 28(2), 118-126
-Bartock, J.W. 1993. Steaming is still the most effective way of treating contaminated media. Greenhouse Manager, 110(10): 88-89.
-Bunt, A.G. 1954. Steampressure in soil sterilization. The Journal of Horticultural Science, 29: 89-97.
-Egli, M., Mirabella, A., Kagi, B., Tomasone, R. and Colorio, G. 2006. Influence of steam strelization on soil characteristics. Trace Metal and Clay Mineralogy, Geodermal, 131:13-142.
- Ellis, R.G. 1991. A review of sterilization of glasshouse soil for the HOC. Horticultural Development Council, U.K.p250
-Ilse de, J. and Kotzé, J.M. 2002. Steam pasteurization as an alternative to fumigation for disinfecting container media centre for environmental biology and biological control. Faculty of Biological and Agricultural Sciences, University of Pretoria, 145p.
-Quarles, W. 1997. Steam - the hottest alternative to MethylBromide. American Nurseryman, 15: 37-43.
-Razavidarbar, S. and Lakzian, A. 2007. Evaluation of chemical and biological consequences of soil sterilization methods. Caspian Journal of Environmental Sciences, 5(2): 87-91.
-Rebecca, E.D., Roger, A D. and Kate, M.S. 2005. Soil sterilization and organic carbon, but not microbial inoculant, change microbial communities in replanted peach orchards. California Agriculture, 59(3): 176-181.